PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Seminarium "Bezpieczne góry"

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizowali 14 kwietnia 2004 r. seminarium na temat "Problemy bezpieczeństwa i profilaktyki w turystyce górskiej", które odbyło się na terenie Ośrodka w Krakowie, przy ul. Jagiellońskiej 6.

Do udziału w seminarium zaproszono oprócz przedstawicieli organizatorów: Zarząd Główny PTTK, środowisko przewodników turystycznych górskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polski Związek Narciarski, Główną Kwaterę ZHP, dyrekcje parków narodowych oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji. W trwających ponad pięć godzin obradach uczestniczyło kilkadziesiąt osób z zainteresowanych środowisk.

W ramach seminarium wygłoszono następujące referaty:

 • "Turystyczne wypadki w górach. Przyczyny ich powstawania. Proponowane formy działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania wypadkom w górach" - Adam Jonak (GOPR);
 • "Wypadki narciarskie w sezonie zimowym 2002/2003 na terenie działania TOPR. Wypadki narciarskie w rejonie Kasprowego Wierchu w sezonie zimowym 2002/2003" - Adam Marasek (TOPR);
 • "Stan bezpieczeństwa narciarskich szlaków turystycznych" - Wojciech Biedrzycki (Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK);
 • "Pokazać (nie)bezpieczeństwo - medialny obraz zagrożeń w turystyce wysokogórskiej" - Wiesław Godzic (Uniwersytet Jagielloński);
 • "Prawne warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach" - Krzysztof Sondel (Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków);
 • "Szlaki turystyczne w górach, ich utrzymanie i konserwacja oraz ochrona prawna - ważny element turystyki górskiej" - Andrzej Matuszczyk (Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK).

Oprócz wygłoszonych referatów przedstawiono następujące prezentacje: "Resume projektu stworzenia szkolenia e-learning w górach bezpiecznie" - Piotr Kapłon (GOPR), "Turystyka, zagrożenia, profilaktyka" - Paweł Skawiński (Tatrzański Park Narodowy), "Zagadnienia bezpieczeństwa i profilaktyki w turystyce górskiej dzieci i młodzieży - wybrane doświadczenia i propozycje działań edukacyjnych Grupy Podhalańskiej GOPR" - Mariusz Zaród (GOPR), "Uwagi do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie osób przebywających w górach i propozycje nowych rozwiązań" - Zbigniew Kresek (Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK).

Po wygłoszeniu referatów i przedstawieniu prezentacji odbyła się dyskusja, w której głos zabierali liczni przedstawiciele środowisk reprezentowanych na seminarium. W wyniku tej dyskusji podjęto wiele wniosków, z których najważniejsze to:

 • Kluczowe znaczenie dla skutecznego zapobiegania wypadkom w górach odgrywa najszerzej rozumiana edukacja oraz profilaktyka. Zagrożenia związane z górami trzeba starać się poznać przed wyruszeniem w góry. Największe znaczenie edukacja i profilaktyka ma dla dzieci i młodzieży, powinna być ona realizowana przez szkoły, uczelnie, instytucje kościelne, związki sportowe i zajmujące się rekreacją oraz przez innych organizatorów ruchu turystycznego.
 • Ważnym środkiem edukacji i profilaktyki są: prasa, radio , telewizja, ale szczególnie nowoczesne techniki audiowizualne na czele z Internetem. Realizacją powyższych zadań powinien zająć się zespół do spraw bezpieczeństwa i profilaktyki złożony z przedstawicieli: TOPR, GOPR, TPN, PZN, COTG, PTTK oraz konsultacyjnego udziału przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK odgrywać będzie rolę koordynatora.
 • Wymieniony wyżej zespół przygotuje i będzie inspirował opracowywanie materiałów edukacyjnych na temat profilaktyki i bezpieczeństwa turystyki górskiej, projekty aktów prawnych oraz zajmie się monitorowaniem powstających projektów aktów prawnych regulujących tę dziedzinę.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa w górach z roku 1997 powinno być niezwłocznie znowelizowane lub opracowane od nowa, między innymi w celach: określenia adekwatnych do współczesnych warunków w górach unormowań prawnych, załatwienia w sensie merytorycznym i decyzyjnym wielu problemów związanych z górami (np. ustalenie wysokości nad poziom morza obszarów górskich - powyżej 1300 metrów, uznania uprawnień przodowników turystyki górskiej i narciarskiej PTTK do prowadzenia wycieczek zorganizowanych). Należy zadbać również o to, aby wszelkie przygotowywane projekty aktów prawnych spełniały formalne wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej.
 • Zadania w zakresie znakowania i utrzymywania szlaków górskich powinno wykonywać Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Dla górskich szlaków turystycznych problemem zasadniczym jest ustawowe określenie statusu prawnego oraz zagwarantowanie środków na ich utrzymanie.

Najważniejszym spostrzeżeniem wynikającym z przebiegu obrad jest to, iż wszyscy uczestnicy seminarium mówili jednym językiem, zrozumiałym dla ogółu uczestników.

Wojciech Biedrzycki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT