PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Regulamin Konkursu
na "NAJCIEKAWSZY PRODUKT TURYSTYCZNY PTTK"

Realizując Uchwałę XV Walnego Zjazdu PTTK oraz Uchwałę ZG PTTK Nr 79/XV/2002 z dnia 15.12.2002r. w sprawie rozwoju oddziałów - głównego ogniwa działalności Towarzystwa, Zarząd Główny PTTK:

 1. Ogłasza konkurs na "Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK" zwany dalej Konkursem.
 2. Przedmiotem Konkursu będą produkty turystyczne oddziałów PTTK zgłaszane rokrocznie do oceny przez Zespół Konkursowy. Pierwszy rokiem, za który zostaną ocenione produkty turystyczne oddziałów PTTK będzie rok 2003.
 3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje w imieniu Zarządu Głównego PTTK, Zespół ZG PTTK ds. Działalności Gospodarczej Oddziałów PTTK
 4. Cele Konkursu
  • promocja najlepszych produktów naszego Towarzystwa na rynku turystycznym,
  • wspieranie działalności Oddziałów PTTK,
  • poszukiwanie najciekawszych pomysłów na produkt turystyczny PTTK,
  • zwiększenie aktywności gospodarczej Oddziałów.
  • poprawa jakości i atrakcyjności istniejących już produktów turystycznych PTTK

  Zarząd Główny PTTK może w kolejnym roku ogłosić dodatkowe cele i preferencje Konkursu

 5. Zasady Konkursu
  • w Konkursie biorą udział Oddziały PTTK prowadzące działalność gospodarczą (zgodnie z ustawą o usługach turystycznych).
  • każdy Oddział może zgłosić maksymalnie 3 produkty turystyczne.
  • produkty turystyczne muszą być realizowane przez Oddział przynajmniej 1 rok.
  • zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
  • wnioski Konkursowe na "Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK 2003r." przyjmowane będą do końca lutego 2004 roku, a za kolejne lata do 31 stycznia roku następnego.
  • ogłoszenie wyników konkursu za 2003 rok nastąpi do 30 marca 2004 roku/ m.in. na stronie ;www.pttk.biz.pl/, w następnych latach do 15 marca.
 6. Tryb oceny wniosku
  • Prezydium Zarządu Głównego PTTK powoła w każdym roku 5-cio osobowy Zespół Konkursowy do oceny nadesłanych wniosków.
 7. Kryteria oceny
  1. nazwa produktu
  2. promocja produktu (formy, narzędzia)
  3. oryginalność produktu .
  4. wykorzystanie atrakcji terenu i miejsca docelowego.
  5. warianty produktu/ podstawowy, rozszerzony/
  6. dodatkowe możliwości realizacji produktu.
  7. partnerzy produktu.
  8. efekty sprzedaży produktu w stosunku do zaplanowanych.
  9. dodatkowe (własne) informacje o produkcie

  Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski zgłoszone po terminie lub niezgodnie z charakterem konkursu.

 8. Nagrody
 9. Najciekawszych 5 produktów Turystycznych PTTK w danym roku otrzymuje;

  • znak-logo "Najlepszy Produkt Turystyczny PTTK ..... roku",
  • bezpłatną promocję produktu na wszystkich targach krajowych i zagranicznych, na których swoje stoisko będzie miało PTTK,
  • bezpłatną promocję produktu w katalogach turystycznych PTTK,
  • nagrodę finansową ufundowana przez Zarząd Główny PTTK, której wielkość co roku ustali Prezydium ZG PTTK.
 10. Interpretacja i nowelizacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.

Warszawa, 13 grudzień 2003r.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT