PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Ogólnopolski Indywidualny Rajd
"Szlakiem cmentarzy wojennych w Polsce" 2004-2006


Regulamin

Rok 2004 jest rokiem szczególnym, w którym przypada wiele rocznic o wyjątkowym znaczeniu dla Polski, Europy i świata. Większość z nich zapisała się w historii bardzo krwawo i jako takie funkcjonują w świadomości społecznej. Są to m.in.:

210. rocznica insurekcji kościuszkowskiej - 1794r.,
195. rocznica wojny polsko-austriackiej - 1809r.,
140. rocznica upadku powstania styczniowego - 1863-1864 r.,
90. rocznica wybuchu I wojny światowej - 19141,
85. rocznica powstania wielkopolskiego - 1918-1919 r.,
85. rocznica I powstania śląskiego - 1919 r.,
65. rocznica wybuchu II wojny światowej - 1939 r.,
60. rocznica powstania warszawskiego - 1944 r.
Wspomniane wyżej rocznice stały się bezpośrednią przyczyną zorganizowania Ogólnopolskiego Indywidualnego Rajdu "Szlakiem cmentarzy wojennych w Polsce".

 1. Cele rajdu:
 2. Celem Ogólnopolskiego Indywidualnego Rajdu "Szlakiem cmentarzy wojennych w Polsce" jest uczczenie pamięci tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolną i niepodległą Polskę w różnych okresach historii, podczas licznych wojen toczonych przez nasz kraj. Poznanie złożonej historii Polski poprzez odwiedzenie licznych cmentarzy wojennych należących do różnych armii walczących na ziemiach polskich. Do dzisiaj spoczywają na nich, oprócz Polaków, m.in.: Szwedzi, Rosjanie, Niemcy, Węgrzy, Włosi, Francuzi. Każdy cmentarz wojskowy, wojenny czy nawet pojedyncza mogiła zasługuje na pamięć i odwiedzenie podczas trwania rajdu. Ponadto rajd stanowi formę inwentaryzacji tych cmentarzy na terenie kraju.

 3. Organizator
 4. Komisja Turystyki Kwalifikowanej Oddziału PTTK im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock, tel./faks (0-prefiks-22 779 39 33, 719 43 39; e-mail: pttkotw@interia.pl

 5. Współorganizatorzy:
 6. Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Warszawie p. SOW PTTK w Warszawie

 7. Komandor rajdu:
 8. We wszelkich sprawach spornych, wyjaśnieniach związanych z regulaminem i wszelkiego rodzaju niejasnościach i dodatkowych uzgodnieniach wszelką pomocą służy komandor rajdu i do niego należy kierować wszelkie zapytania i wnioski: Paweł Ajdacki, tel. (0-prefiks-22) 788 46 26, 0 608 695 783; e-mail: pablo_ajdacki@poczta.onet.pl; pajdacki@otwock.pttk.pl

  Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres Oddział PTTK w Otwocku (jw)

 9. Założenia szczegółowe:
 10. Ogólnopolski Indywidualny Rajd "Szlakiem cmentarzy wojennych w Polsce" trwa od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 października 2006 r.

  Cmentarzem wojennym, nazywanym w dalej cmentarzem, w rozumieniu niniejszego regulaminu jest:

  • wydzielony (oddzielny) cmentarz wojenny znajdujący się poza terenem ogólnodostępnego cmentarza komunalnego bądź wyznaniowego,
  • wydzielona kwatera wojenna bądź pojedyncza mogiła na cmentarzu komunalnym bądź wyznaniowym (bez względu na wyznanie),
  • pojedyncze kwatery i mogiły poza cmentarzami komunalnymi i wyznaniowymi,
  • cmentarze garnizonowe i wojskowe funkcjonujące w czasie pokoju,
  • za cmentarz wojenny uważany też będzie cywilny cmentarz ofiar wojny, jeżeli znajduje się poza terenem ogólnodostępnego cmentarza komunalnego bądź wyznaniowego.

  Na cmentarzach tych spoczywają żołnierze wojsk regularnych i partyzanci, polegli w czasie walk, zmarli w szpitalach i w obozach jenieckich oraz zmarli w czasie pokoju (pod warunkiem że zostali pochowani na wojskowych cmentarzach garnizonowych). Nie ma znaczenia w szeregach jakiej armii walczyli żołnierze spoczywający na danym cmentarzu. Dopuszczone jest zwiedzanie cmentarzy różnych narodowości, m.in.: polskich, rosyjskich, niemieckich, austro-węgierskich, węgierskich, francuskich, włoskich, itd.

  W czasie trwania rajdu zwiedzać można cmentarze związane z I i II wojnami światowymi, wojną polsko-bolszewicką 1920 r., walkami w obronie odrodzonej Rzeczypospolitej 1918-1920, powstaniami narodowymi (1794,1831,1848,1863-1864),powstaniami śląskimi,powstaniami wielkopolskim i warszawskim, wojnami napoleońskimi (1806-1807, 1809, 1812), konfederacją barską, wojnami XVII i XVIII w. oraz wcześniejszymi, itd.

 11. Warunki uczestnictwa:
  • W czasie trwania rajdu należy zwiedzić minimum 10 miejscowości (w tym może być miejscowość zamieszkania), aby móc zakończyć uczestnictwo w nim.
  • Udokumentować zwiedzenie miejscowości i obiektu na karcie startowej.
  • Po zakończeniu uczestnictwa w rajdzie należy przesłać dokładnie wypełnioną kartę rajdową na adres organizatora.
  • Nie jest wymagane uczestnictwo w rajdzie przez trzy lata, można je zakończyć wcześniej. Raz do roku będzie się odbywało podsumowanie roczne rajdu połączone z wręczeniem nagród i upominków zwycięzcom w danym roku. Pełne podsumowanie i uroczyste zakończenie rajdu nastąpi w 2006 r.
  • Zwycięzcą rajdu jest uczestnik, który w trakcie samodzielnie opracowanych wycieczek zdobędzie największą liczbę punktów.

 12. Zgłoszenia:
 13. Zgłoszenia na rajd będą przyjmowane przez cały czas jego trwania. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Komisja Turystyki Kwalifikowanej Oddziału PTTK im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock tel./faks 022 779 39 33, 719 43 39 z dopiskiem: Paweł Ajdacki bądź drogą elektroniczną: e-mail: pablo_ajdacki@poczta.onet.pl; pajdacki@otwock.pttk.pl

 14. Wpisowe:
 15. Wpisowe na rajd wynosi 15 zł od członka PTTK (posiadającego opłacone składki członkowskie) bądź 20 zł od pozostałych uczestników. Wpisowe należy wpłacić na konto Oddziału PTTK w Otwocku i przesłać kserokopię dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniem na rajd. Numer konta: PKO BP Oddział w Otwocku 21 1020 1127 0000 1702 0007 1936 Oddział PTTK im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock - z dopiskiem: Rajd "Cmentarze wojenne"

 16. Świadczenia:
 17. Każdy uczestnik rajdu otrzyma:
  Imienne potwierdzenie uczestnictwa w rajdzie.
  Certyfikat uczestnictwa w rajdzie (po zakończeniu udziału w nim).
  Pamiątkową naklejkę rajdową.
  Pamiątkowy metalowy znaczek rajdowy.
  Pamiątkowy odcisk pieczęci rajdowej.
  Materiały krajoznawcze opracowane na podstawie materiałów przesłanych przez uczestników rajdu.
  Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych rocznych podsumowaniach i w ogólnym podsumowaniu rajdu w 2006 r.
  Niespodzianki.

 18. Punktacja rajdowa:
 19. Za każdy dzień wycieczki - 10 pkt.
  Dodatkowo za wycieczkę wielodniową - 5 pkt.
  Za zwiedzenie cmentarza wojennego - 30 pkt.
  Za zwiedzenie kwatery wojennej na cmentarzu cywilnym - 20 pkt.
  Za zwiedzenie pojedynczej mogiły wojennej - 10 pkt.
  Dodatkowo za zwiedzenie rajdowego minimum tj. 10 obiektów - 50 pkt.
  Dodatkowo za 1-29 obiekt powyżej rajdowego minimum- 10 pkt.
  Dodatkowo za 30 i każdy następny obiekt powyżej rajdowego minimum - 20 pkt.

 20. Konkurs:
 21. W trakcie trwania rajdu prowadzony będzie konkurs na najlepiej przeprowadzoną inwentaryzację cmentarza wojennego. Odbywać się będzie w dwóch kategoriach: przeprowadzenie inwentaryzacji jednego cmentarza lub przeprowadzenie inwentaryzacji zespołu cmentarzy (m.in. 5 obiektów). Opracowanie dotyczące każdego cmentarza powinno zawierać: szkic usytuowania w terenie (skala 1:25 000), dokładny plan (należy przy nim podać skalę, w jakiej został wykonany), dokładny opis (wygląd dzisiejszy, stan zachowania, rozplanowanie, kto na nim spoczywa, ilu poległych, z jakich armii, wygląd mogił, pomniki, treść inskrypcji pamiątkowych, nazwiska poległych, informacje dotyczące pierwotnego wyglądu, opisu wydarzeń, z którymi związany jest dany obiekt oraz dokumentację fotograficzną (format zdjęć 10x15 cm na papierze błyszczącym), itd. Całość zebranej dokumentacji powinna zostać zapakowana do czytelnie podpisanej koperty formatu A-4 i przesłana na adres otwockiego Oddziału PTTK.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas rajdu podsumowującego w 2006 r.

 22. Imprezy towarzyszące:
 23. W ramach organizacji Ogólnopolskiego Indywidualnego Rajdu "Szlakiem cmentarzy wojennych w Polsce" w latach 2004-2006 zostanie zorganizowany przez Oddział PTTK w Otwocku trzyletni cykl imprez pod nazwą "Szlakiem cmentarzy wojennych" .W tabeli (patrz: następna strona) zamieszczony jest plan tych imprez. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych imprez będą zamieszczone w osobnym regulaminie.

 24. Zakończenie rajdu:
 25. Uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Indywidualnego Rajdu "Szlakiem cmentarzy wojennych w Polsce", połączone z wręczeniem nagród i upominków oraz z otwarciem wystawy porajdowej w Muzeum Ziemi Otwockiej, nastąpi w październiku 2006 r. podczas XXVI Zlotu Sympatyków Otwocka organizowanego przez Oddział PTTK w Otwocku.

 26. Postanowienia końcowe:
 27. Przestrzeganie przez uczestników rajdu postanowień niniejszego regulaminu. Dokładne i czytelne wypełnienie karty rajdowej. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych podczas zwiedzania cmentarzy. Rajd będzie prowadzony bez względu na pogodę i warunki ekonomiczno-polityczne. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników rajdu. Prace złożone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 28. Oferta:
 29. Uczestnicy Ogólnopolskiego Indywidualnego Rajdu "Szlakiem cmentarzy wojennych w Polsce" mogą nabyć nie publikowaną dotychczas pracę Pawła Ajdackiego Mazowieckie cmentarze wojenne zawierającą m.in.: wykaz w układzie administracyjnym ponad 700 obiektów z terenu województwa mazowieckiego (cmentarzy, kwater, pojedynczych mogił), na których spoczywają żołnierze różnych narodowości; liczne artykuły problemowe (m.in. krótkie opisy przebiegu działań wojennych na terytorium Polski od XVII w. do końca II wojny światowej, wykaz skrótów stosowanych na cmentarzach wojennych niemieckich i austro-węgierskich, wykaz jednostek WP z lat 1939 i 1944-1945 operujących na terytorium Polski, Polacy w armiach zaborczych podczas I wojny światowej). Całość obejmuje ponad 100 stron tekstu z kilkudziesięcioma fotografiami i planami. Cena jednego egzemplarza wraz z kosztami wysyłki wynosi 60 zł.

  Organizatorzy zapraszają


  Termin imprez 2004-2006
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT