PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Kalendarz imprez turystycznych Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim


Objaśnienia do skrótów użytych w kalendarzu:

W-2 - impreza rangi wojewódzkiej (2 pkt na odznakę InO); O-3 - impreza rangi ogólnopolskiej (3 pkt na Odznakę InO); Z-E - impreza zamknięta, poprzedzona eliminacjami; TMP - impreza zaliczana do klasyfikacji VIII Turystycznych Mistrzostw Podlasia.

Kategorie wiekowe:

TD - dzieci (osoby urodzone w 1991 roku i później); TM - młodzież (osoby urodzone w latach 1988-90); juniorzy (osoby urodzone w latach 1985-87); seniorzy (osoby urodzone w 1984 roku i wcześniej); kategoria otwarta; belfrowie (nauczyciele - opiekunowie grup); uczniowie szkół podstawowych; G - uczniowie szkół gimnazjalnych; SPG - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku rajdu Kleebergowskiego rozgrywana InO będzie miała charakter długodystansowy.

VIII Turystyczne Mistrzostwa Podlasia (VIII TMP)

Punktacja VIII TMP prowadzona jest w trzech kategoriach: dzieci (TD), młodzieżowej (TM) i otwartej (TO). W 2004 r. do punktacji VIII TMP sumowanych jest pięć najlepszych wyników z poszczególnych etapów zaliczanych do tej klasyfikacji.

Zainteresowanych udziałem w imprezach prosimy o kontakt:
Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim
ul. Partyzantów 8
21-300 RADZYŃ PODLASKI
e-mail:pttkradzyn@poczta.onet.pl
bądź pod numerami telefonów:
Bogdan Fijałek - (0-prefix-83) 413-15-25 lub 608-127-534
Robert Mazurek - (0-prefix-83) 352-28-90 lub 606-234-320
http://robertmazurek.republika.pl
e-mail:pino430@poczta.onet.pl


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT