PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Rajd "Wiosna z Bicyklem"


Regulamin

 • Program rajdu:
 • 30 kwietnia 2004 r. godz. 10.00 - zbiórka uczestników przy stacji PKP w Ostrowie Wielkopolskim i wyjazd do Ostrzeszowa; godz. 18.00 - przyjmowanie uczestników rajdu w OSiR w Ostrzeszowie; godz. 20.00 - nieoficjalne otwarcie rajdu, przedstawienie programu, rozdanie świadczeń, ognisko.
  1 maja 2004 r. godz. 9.30 - oficjalne otwarcie rajdu przy ruinach zamku; godz. 10.00 - wyjazd na wybrane trasy; godz. 19.30 - ognisko.
  2 maja 2004 r. godz. 9.00 - wyjazd na wybrane trasy; godz. 19.00 - zdawanie testów krajoznawczych; godz. 18.00 - zwiedzanie Ostrzeszowa; godz. 21.00 - podsumowanie rajdu, rozstrzygnięcie konkursu krajoznawczego, rozdanie wyróżnień, ognisko.
  3 maja 2004 r.godz. 12.00 - opuszczenie miejsca zakwaterowania.

 • Propozycje wycieczek:
 • 1. Ostrów Wlkp. - Wtorek - Sadowię - Westrza - L.Klady - Kotłów - Mikstat - Kaliszkowice Kaliskie - Grabów -Ostrzeszów.
  2. Ostrzeszów - Parzynów - Zmyślona Parzynowska - Bralin - Marcinki - Kobyla Góra - Ostrzeszów.
  3. Ostrzeszów - Antonin - Dębnica - Trzcieliny - Huta - Czarnylas - Ostrzeszów.
 • Termin i miejsce:
 • 30 kwietnia - 3 maja 2004 r. Ostrzeszów OSiR, ul. Kąpielowa 5
 • Uczestnictwo i zgłoszenia:
 • W rajdzie mogą brać udział turyści: indywidualnie lub drużynowo, dzieci i młodzież do lat 18 - tylko pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na "Karcie uczestnictwa" w siedzibie Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim ul. Starotargowa 5, skr. poczt. nr 9,63-400 Ostrów Wielkopolski, osobiście w godzinach otwarcia biura lub za pośrednictwem poczty (oryginał dowodu wpłaty wpisowego) na konto BZ WBK O.Ostrów Wielkopolski: 561090 1160 0000 0000 1600 9520
  Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 kwietnia 2004 r. - liczba miejsc ograniczona!, w związku z powyższym przy zgłoszeniach pocztowych należy upewnić się o przyjęciu na trasę - tel. nr (0-prefiks-62) 736 28 17 - PTTK w Ostrowie Wielkopolskim
 • Wpisowe:
 • Członkowie PTTK młodzież szkolna, przodownicy - 3 zł pozostali - 5 zł
  Niezrzeszeni w PTTK młodzież szkolna - 4 zł pozostali turyści - 6 zł.
  Uwaga! wpisowe nie obejmuje opłaty za noclegi. Wpisowe po terminie wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń !!!
 • Noclegi:
 • z pościelą: młodzież - 36 zł dorośli - 42 zł bez pościeli: młodzież - 21 zł dorośli - 27 zł.
  Cena obejmuje 3 noclegi! Nocleg o podwyższonym standardzie za dodatkową opłatą w bazie noclegowej.
 • Świadczenia: 3 noclegi (prosimy zabrać śpiwory); Pamiątkowa pieczątka rajdowa; Plakietka; Punkty na KOT i inne odznaki turystyczne; Konkurs krajoznawczy z nagrodami; Wstęp do muzeum; Niespodzianka; Ogniska.
 • Obowiązki uczestników:
 • Posiadanie dokumentów tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy, członkowie PTTK legitymację z aktualnie opłaconymi składkami; Przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego; Przestrzeganie ciszy nocnej; Drużyna musi posiadać wyposażoną apteczkę i reperaturkę; Pozostawianie porządku w miejscach noclegowych; Przestrzeganie przepisów o: ochronie przyrody, zabytków, przeciwpożarowych Pomoc koleżeńska w czasie rajdu; Posiadanie sprawnego roweru; Podporządkowanie się kierownictwu rajdu i grup; Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 • Informacje ogólne:

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie; Trasy będą prowadzone przez wykwalifikowanych przodow ników turystyki kolarskiej; Wyżywienie we własnym zakresie; Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe w czasie trwania rajdu; Osoby nie stosujące się do regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z uczestnictwa w rajdzie; W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie organizatorzy nie będą wydawać świadczeń ani zwracać wpisowego; Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń;
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Do uczestnictwa w rajdzie serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki kolarskiej, życząc wspaniałych wrażeń, dobrej zabawy i pogody.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT