PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

III Wielodyscyplinowy Ogólnopolski Indywidualny Rajd
Przyrodniczo-Krajoznawczy "Przyroda Polska"


Regulamin

 1. Organizator rajdu:
 2. Komisja Krajoznawcza PTTK Oddział Siemianowice Śląskie
  Urząd Miasta Wydział Ochrony Środowiska Siemianowice Śląskie

 3. Cel rajdu:
 4. Poznanie walorów przyrodniczych kraju.
  Zainteresowanie turystów problematyką ochrony środowiska.
  Upowszechnienie krajoznawstwa wśród turystów.

 5. Termin rajdu:
 6. Rajd odbywa się w terminie od 1 marca do 31 października 2004 r. na terenie całego kraju.

 7. Warunki uczestnictwa:
 8. Uczestnikiem rajdu może być każdy turysta, który dopełni zgłoszenia i opłaci wpisowe.

 9. Zgłoszenia:
 10. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać na adres: PTTK Oddział Siemianowice, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 45 (Centrum Kultury) z dopiskiem "Przyroda 2004" wraz z dowodem wpłaty, który to zostanie zwrócony z kartą rajdową potwierdzającą przyjęcie na rajd.

 11. Wpisowe:
 12. Wpisowe za uczestnictwo w rajdzie wynosi 10 zł od turysty indywidualnego, które należy wpłacić na konto PTTK O. Siemianowice: PKO BP SA I O. Siemianowice nr 10202485-978136-270-11 lub u skarbnika Komisji Krajoznawczej w siedzibie Oddziału - adres jw. z dopiskiem "Przyroda 2004".

 13. Punktacja:
 14. Park narodowy (minimum trzy potwierdzenia - pieczątki i (lub) bilety) - 25 pkt.
  Park krajobrazowy (minimum trzy potwierdzenia - pieczątki i (lub) bilety - 15 pkt.
  Muzeum przyrodnicze ogrodu botanicznego, arboretum - 10 pkt.
  Rezerwaty przyrody, ogród zoologiczny - 5 pkt.
  Park zabytkowy, dworski, pałacowy - 3 pkt.
  Pomniki przyrody (pojedyncze, grupy, aleje) - 2 pkt.
  Inne obiekty przyrodnicze (np. użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, itp.) - 1 pkt.
  Warunkiem do sklasyfikowania uczestnika jest zdobycie minimum 25 pkt. UWAGA!!! Wklejki pieczątek nie będą honorowane.

 15. Obowiązki uczestnika rajdu:
 16. Każdy uczestnik zbiera potwierdzenia na karcie rajdowej (odcisk pieczątki, bilet wstępu, zdjęcie) i dokonuje krótkiego opisu zgodnie z rubrykami w karcie. Po zakończeniu rajdu, tj. 31 października 2004 r., karty należy przesłać na adres: PTTK Oddział Siemianowice, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 45 (Centrum Kultury) z dopiskiem "Przyroda 2004" w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2004 r. Podsumowanie rajdu odbędzie się w grudniu 2004 r.

  Honorowane będą tylko oryginalne karty z pieczątką organizatora. Dopuszcza się kserowanie czystych kart rajdowych. Inne formy potwierdzeń nie będą punktowane.

 17. Świadczenia organizatora:
 18. Każdy turysta po nadesłaniu kart rajdowych otrzyma:

  • Odcisk pieczątki rajdowej - okolicznościowej.
  • Metalową odznakę rajdową.
  • Nagrody za zajęcie miejsc od 1 do 5.
  • Okolicznościowy dyplom za zajęcie miejsc od 1 do 10.
  • Postanowienia końcowe:

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora rajdu. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Za ewentualne wypadki i szkody materialne zaistniałe w czasie trwania rajdu organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT