PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Uwaga sponsorzy, darczyńcy i organizacje pozarządowe
- błędna interpretacja ustawy o pożytku publicznym


Wobec pojawiających się sygnałów o błędnym rozumieniu kategorii: "organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego" oraz "organizacja pożytku publicznego", zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz utożsamianiu statusu tak wyodrębnionych organizacji, w szczególności na okoliczność odliczeń z tytułu darowizn, przedstawiamy wyjaśnienie tych kwestii. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 listopada 2003 r o zmianie ustawyach o podatku dochodowym oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1997) od dnia 1 stycznia 2004 r. odliczeniu od dochodu podlegać będą darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu ( art. 18, ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, a organizacją pozarządową (czyli podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2) jest nie będąca jednostką sektora finansów publicznych osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej - a więc również fundacje i stowarzyszenia.

Tym samym, od dnia 1 stycznia 2004 r. odliczeniu podlegać będą darowizny dokonane na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT