PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

"Miejsca bliskie i niezwykłe"


Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie znalazło się w gronie iŁ podobnych szkół z miejscowości do 20 tys. mieszkańców w Polsce, które otrzymały dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży administratora programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szansę 2003 - Szkoły Aktywne".

Przedmiotem rywalizacji były przedstawione przez poszczególne szkoły projekty. Włodawski jest zatytułowany: "Miejsca bliskie i niezwykłe". Jego celem jest popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych Włodawy oraz najbliższej okolicy poprzez stworzenie gimnazjalistom możliwości prowadzenia różnorodnych form pracy w gromadzeniu wiedzy poznawczej oraz innych przedsięwzięć w tym temacie i zaprezentowania całości w środowisku lokalnym.

Projekt ten jest zaczątkiem systematycznej pracy dotyczącej poznawania i popularyzowania małej ojczyzny. W gimnazjum powstanie centrum informacyjne, które stale będzie wzbogacać swój dokumentacyjny stan posiadania w celeu udostępniania społeczeństwu.

Efektem szeroko podjętego przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiedzialna jest Agnieszka Stefaniuk, będzie szkolny przewodnik: Miejsca bliskie i niezwykłe. Włodawa i okolice. Powstanie również film wideo, program i trasa wycieczkowa, mapa trasy rowerowej oraz stała ekspozycja ilustrująca przeszłość i kulturę Włodawy.

Projekt realizowany jest przez sześć zespołów uczniowskich pod opieką nauczycieli. W sposób aktywny i twórczy do prac w poszczególnych zespołach włączyli się członkowie i opiekunowie SKKT PTTK. Każdy zespół wybiera formę realizacji zadania (np.: konkurs, wystawa, dokumentacja fotograficzna, wytyczenie trasy rowerowej, film wideo) i źródła informacji, z których będzie korzystać. Na każdym etapie realizacji zadania uczniowie mogą zaprosić do współpracy innych nauczycieli, rodziców lub przedstawicieli społeczności lokalnej.

Zespół A

Zbiera materiały źródłowe związane z zabytkami kultury materialnej , miejscowymi tradycjami i legendami, folklorem, najważniejszymi wydarzeniami z historii miasta. Przeprowadza wywiady z wybitnymi mieszkańcami Włodawy. Gromadzi materiały ikonograficzne (fotografie, rysunki, szkice, itp.) do rozdziału przewodnika o historii i kulturze małej ojczyzny. Opracowuje rozdział przewodnika pt. "Moje miasto nad Bugiem..." i przekaże redaktorowi naczelnemu publikacji. Przygotowuje wystawę o historii i kulturze Włodawy, która będzie stanowiła element oprawy "Lokalnej gali gimnazjalnej", a później stałą ekspozycję w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Zespół B

Wykorzystując wybrane materiały źródłowe zespołu A, opracowuje trasę, program i regulamin wycieczki po Włodawie i najbliższej okolicy, zaznacza ją ma planie miasta z uwzględnieniem miejsc wartych zobaczenia. Dostarcza opracowany materiał redaktorowi naczelnemu.

Zespół C

Opracowuje rozdział przewodnika pt. "Poradnik turysty" na temat wartości turystyki rowerowej, uwzględniając w nim porady dotyczące wymagań sprzętu rowerowego i jego konserwacji, zasad bezpieczeństwa poruszania się na szlaku rowerowym i udzielania pierwszej pomocy.

Organizuje szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, poprowadzone przez lekarza i pielęgniarkę, oraz spotkanie z policjantem na temat przepisów ruchu drogowego. W trakcie realizacji zadania zespół systematycznie konsultuje się z doświadczonym turystą rowerowym. Ponadto zespół sporządza mapę trasy rowerowej doliną Bugu. Mapa zostanie włączona do przewodnika.

Zespół D

Zbiera materiały na temat walorów przyrodniczych regionu (rezerwaty, parki, pomniki przyrody, itp.) gromadzi stosowny materiał ikonograficzny (zdjęcia, rysunki, slajdy), przeprowadza stosowne badania. Systematycznie konsultuje się z doświadczonymi przyrodnikami. Opracowuje rozdział przewodnika pt. "Podglądając przyrodę ziemi włodawskiej". Zajmie się przygotowaniem wystawy "Podglądając przyrodę..." (zdjęcia, zielniki, itp.), która będzie stanowiła scenografię gali oraz zadba o jej oprawę dźwiękową.

Zespół E

Zespół będzie dbał o promocję projektu. Opracuje regulamin oraz przeprowadzi konkurs na reklamy Włodawy - miejsca bliskiego i niezwykłego. Przeprowadzi lokalną akcję reklamową z wykorzystaniem najlepszych reklam i (umieszczenie reklam na stronach www, rozesłanie w postaci ulotek oraz plakatów do instytucji miejskich i gminnych, umieszczenie na tablicach informacyjnych, zorganizowanie ulicznej imprezy reklamowej). Zespół przygotuje także akcję reklamową powstałego przewodnika i zajmie się jego prezentacją na "Lokalnej gali gimnazjalnej.

Zespół redakcyjny.

Zapozna się z budową, formą edytorską różnych przewodników w celu opracowania schematu szkolnego przewodnika. Opracuje zestaw narzędzi (materiały pomocnicze, instrukcje) do redagowania rozdziałów przewodnika i przekaże je poszczególnym zespołom. Przygotuje projekt okładki przewodnika. Zbierze materiały od zespołów. Grupa językoznawców przetłumaczy fragmenty publikacji na języki obce. Następnie zespół dokona ostatecznej redakcji merytorycznej i obróbki technicznej przewodnika, dostarczy gotowy materiał do drukarni.

Prezentacja projektu odbędzie się 28 kwietnia 2004 r. podczas "Lokalnej gali gimnazjalnej" - imprezy otwartej dla społeczności Włodawy.

Dyrektor wyróżnionego gimnazjum Janina Klimczuk, aktywna działaczka PTTK o 28-letnim stażu organizacyjnym, ma nadzieję, że przyznana dotacja w wysokości 10 tys. zł pozwoli na realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Liczy też na to, że zostaną pobudzone aspiracje poznawcze i twórcze młodzieży oraz postawy ich aktywnego uczestnictwa w projekcie. Działania związane z realizacją projektu stworzą warunki sprzyjające włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innym formom pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego.

Mieczysław Tok

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT