PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Brytyjczycy na Dolnym Śląsku


Na zaproszenie Henryka Gołębiewskiego - marszałka województwa dolnośląskiego - przebywała we Wrocławiu delegacja brytyjskiego regionu West Midlands. Końcowym akcentem tej wizyty było podpisanie 8 października 2003 r. w Wrocławiu listu intencyjnego, który dokumentuje partnerską współpracę West Midlands z województwem dolnośląskim. Ze strony brytyjskiej podpis pod listem złożył radny Bransby Thomas - przewodniczący Regionalnego Zgromadzenia West Midlands.


Wystąpienie radnego Bransby Thomasa, z prawej -
Henryk Gołębiowski, marszałek województwa dolnośląskiego

Wspólne projekty realizowane między instytucjami Dolnego Śląska a West Midlands przewidują: wymianę doświadczeń oraz informacji z zakresu brytyjskiego systemu planowania przestrzennego i ochrony środowiska. W ramach projektu przewidziana jest organizacja cyklu konferencji międzynarodowych prezentujących doświadczenia regionów zaangażowanych w projekt z zakresu budowania i kształtowania więzi pomiędzy uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami.

Delegacja przedstawicieli władz regionu West Midlands złożyła wizytę władzom województwa dolnośląskiego po raz pierwszy. Jej celem były rozmowy o możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, szkolenia kadr, administracji samorządowej na szczeblu regionalnym i lokalnym, współpracy wyższych uczelni, wymiany doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów gospodarczych i turystycznych.

W programie wizyty gości było między innymi, spotkanie w Polanicy-Zdroju z Jerzym Szymańczykiem - dyrektorem Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. oraz prof. Kazimierzem Kobusem - dyrektoreem Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju. Wizyta ta ma duże szanse na poszerzenie formy współpracy z Dolnym Śląskim w sferze uzdrowiskowo-turystycznej.

Tekst i zdjęcie Władysław Rudak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT