PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Europejskie seminarium NFI


Jedną z zasad Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody, którego pełnoprawnym członkiem stało się PTTK we wrześniu 2002 r., jest solidarność wobec wszystkich tworzących je organizacji. Zdając sobie sprawę z trudności w Unii Europejskiej, na jakie napotkają te z grona krajów wstępujących do niej 1 maja 2004 r., MSPP zorganizowało 20-22 lutego br. w Budapeszcie specjalne seminarium. Zostało ono usytuowane w atrakcyjnie położonym ośrodku popionierskim na Csillebercku przy bezpośrednim zaangażowaniu Węgierskich Przyjaciół Przyrody (MagyarTermeszetbarat Szövetség). Przy okazji warto wspomnieć, że ta w istocie federacja skupia ponad 500 podstawowych klubów z ponad 27 tys. członków. Posiada też wiele obiektów turystyczno-rekreacyjnych. Na spotkanie przybyło ponad 40 uczestników z Albanii, Litwy, Republiki Czeskiej, Rumunii i Węgier, PTTK zaś reprezentowali: niżej podpisany i Barbara Święch jako przedstawicielka naszej młodzieży. Szkoda wielka, że nie było nikogo reprezentującego petetekowski pion przyrodniczy, bowiem o przyrodzie mówiono bardzo wiele. Ponadto tzw. młodzieżówka NFI, czyli Międzynarodowi Młodzieżowi Przyjaciele Przyrody (NFIJ/IYNF), przysłała mocną grupę ze swoją prezeską Hanką Sedláčkovą na czele. Obecny był, oczywiście, prezes MSPP Herbert Bruckner i nowy sekretarz generalny Michael Procházka.

Wprowadzeniem do seminarium było przypomnienie historii i współczesnych działań NFI, dokonane przez Herberta Brücknera. Natomiast były sekretarz generalny NFI Manfred Pils przedstawił pracę Unii Europejskiej w środowisku przyrodniczym, w rozwoju regionalnym, w rolnictwie i w turystyce, a więc w tych obszarach tematycznych, którymi są zainteresowane MSPP i jego organizacje członkowskie. Jest bowiem wśród nich kilka punktów, w ramach których można by zgłaszać projekty, choćby w wytycznych dotyczących wody - punkt "Wody kąpieliskowe".To także znany już INTERREG, ale i LEADER obejmujący obszary wiejskie. Istotne przy tym jest to, że turystyki nie obejmują kompetencje Unii, a jedynie poszczególnych państw. Wytyczną przy jej kształtowaniu powinna być ogłoszona już Agenda 21 dla turystyki. Andrea Lichtenecker z biura NFI omówiła z kolei istotę koncepcji i działania MSPP w zakresie wielkiego europejskiego programu NATURA 2000, podsumowując tę problematykę mottem: Bez przeżycia przyrody nie ma zrozumienia dla ochrony przyrody.

Z wielkim zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Mary Siliny z Brukseli, która przedstawiła możliwości pozyskiwania środków unijnych przez organizacje z krajów wstępujących. Czas najwyższy, by osoby narzekające na brak finansów w PTTK zainteresowały się otwierającą się dużą szansą. Wreszcie Hanka Sedlaćkova pokazała swoją organizację i możliwości młodzieżowego działania w kontekście unijnym. Godny polecenia jest szczególnie "Youth Programme" (http://europa.eu.infi/comm/education/youth.html).

Szczególnie ważna była część warsztatowa, która objęła dwa zagadnienia:

  1. Natura 2000 - Turystyka (prezentacja sytuacji w poszczególnych krajach; w odniesieniu do Polski doskonale to zrobiła Basia Święch; tworzenie listy priorytetów, wreszcie schematów procedur).
  2. Pozyskiwanie środków (rzecz niezwykle istotna, stąd ciesząca się ogromnym zainteresowaniem uczestników).

Na zakończenie, w niedzielę, odbyła się piesza wycieczka po okolicy, która ma charakter całkiem niezłych pagórów pokrytych lasami i objętych siecią szlaków. Przy świetnej pogodzie utrwaliła ona korzystne efekty i wrażenia z seminarium. Dodatkowym plusem były, oczywiście, niezliczone rozmowy o działalności poszczególnych organizacji, nawiązywanie kontaktów i snucie wspólnych już planów. Oby jak najwięcej petetekowców włączyło się w tę międzynarodową współpracę!

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT