PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

III Międzynarodowy Zlot Zimowy Turystów w Beskidach


W dniach od 22-25 stycznia 2004r. odbyła się jedna z głównych imprez narciarskich, współorgaznizowana przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Impreza ta jest kontynuacją poprzednich organizowanych na terytorium Słowacji i Czech. Zgodnie z porozumieenim zawartym pomiędzy Klubem Czeskich Turystów, Klubem Słowackich Turystów i PTTK w roku 1999, organizacje te przeprowadzają co dwa lata imprezy zimowe wymiennie na terytorium jednego z państw w pobliżu zbiegu trzech granic. Pierwszy zlot odbył się w Czadcy na Słowacji (2002r.), a trzeci w Szczyrku.


Turyści z Klubu Czeskich Turystów na trasach
III Międzynarodowego Zlotu Zimowego Turystów
w Szczyrku (fot. J. Mazurkiewicz)

Zróżnicowane trasy wycieczek narciarskich i pieszych przebiegały przez malownicze tereny Beskidu Śląskiego. Pogoda nie poskąpiła śniegu ani mrozu, co sprawiło szczególną radość zarówno uczestnikom, jak i organizatorom zlotu, w którym wzięły udział 522 osoby, mniej więcej równomiernie reprezentujących każdych z biorących udział towarzystw. Z noclegów przygotowanych przez organizatorów skorzystało 349 uczestników, w obozowisku namiotowym na przełęczy Karkoszczonka spędzało noce 60. uczestników zlotu, natomiast w jednodniowych wycieczkach wzięło udział 87 turystów (głównie z Polski).

Zarząd Główny PTTK powierzył organizację imprezy Oddziałowi PTTK w Bielsku-Białej. Z grona działaczy tego Oddziału został powołany trzon komitetu organizacyjnego. W ramach przygotowań przeszkolono i mianowano 12 przodowników turystyki narciarskiej, którzy wraz z kolegami przewodnikami i ratownikami GOPR prowadzili turystów i zabezpieczali trasy zlotowe.

Wśród imprez towarzyszących na szczególną uwagę zasługuje seminarium samorządowe nt. "Warunki i możliwości rozwoju turystyki transgranicznej na terenie Euroregionu Beskidy. Promocja turystyczna regionu. Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru", w którym wzięło udział 36 uczestników. Urządzono dwie wystawy fotograficzne: "Uroki Podbeskidzia" i "Beskidy w obiektywie" oraz wystawę pt. "100-lecie turystyki narciarskiej w Beskidach". Odbyły się również imprezy kulturalne i sportowe z przeznaczeniem dla młodzieży biorącej udział w zlocie.

Organizacja zlotu była wspomagana finansowo solidarnie przez wszystkie trzy towarzystwa turystyczne, sygnatariuszy porozumienia o organizowaniu zlotów zimowych turystów. Skorzystano również ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Na podkreślenie zasługuje akt podpisania w trakcie zlotu porozumień o transgranicznej współpracy turystycznej pomiędzy oddziałami PTTK w Bielsku-Białej i Oddziałem KST w Żilinie oraz Oddziałem KĆT w Ostrawie.

Na zakończenie imprezy odbył się tradycyjny "bal papuciowy", podczas którego organizatorzy z Bielska-Białej przekazali "buławę" sztafetową Międzynarodowych Zlotów Zimowych Turystów kolegom z Klubu Słowackich Turystów.

Wojciech Biedrzycki


Przekazanie sztafety
Międzynarodowych Zlotów Zimowych Turystów.
Od lewej: Edmund Brzozowski - przew. KTN Bielsko-Biała,
Mirosław Herchl - prezes Klubu Słowackich Turystów
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT