PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej "Znam Zabrze"


 1. Postanowienia ogólne
  1. Odznaka "Znam Zabrze" zostaje ustanowiona przez Oddział Miejski PTTK w Zabrza w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna miasta, historii, zabytków, pomników przyrody oraz popularyzacji znakowanych szlaków turystycznych.
  2. Odznakę "Znam Zabrze" ustanawia się w stopniach: brązowym i srebrnym oraz Odznakę Honorową.
  3. Odznakę Honorową przyznaje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna Oddziału PTTK Zabrze.
  4. Odznakę w stopniu brązowym i srebrnym przyznaje Komisja Krajoznawczo-Piesza Oddziału PTTK Zabrze.
 2. Warunki zdobywania odznaki
  1. Odznakę zdobywają turyści biorący udział w wycieczkach, w rajdach pieszych, w kolarskich lub w motorowych po Zabrzu i najbliższych okolicach.
  2. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył: 7 lat - turysta pieszy, 12 lat - turysta kolarz, 16 lat - turysta motorowy, względnie pasażer.
 3. W celu zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy:
  1. uczestniczyć w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK,
  2. zwiedzić jedno z muzeów Zabrza,
  3. zwiedzić pięć dzielnic miasta Zabrze na wycieczkach pieszych, kolarskich lub motorowych - ujętych w wykazie niniejszego regulaminu.
 4. W celu zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy:
  1. posiadać odznakę "Znam Zabrze" w stopniu brązowym,
  2. uczestniczyć w pięciu imprezach turystycznych po Zabrzu organizowanych przez jednostki PTTK,
  3. zwiedzić sztolnie i skansen Królowa Luiza,
  4. zwiedzić skansen Guido,
  5. przejść jeden ze szlaków turystycznych ujętych w wykazie niniejszego regulaminu dla turystów pieszych, kolarzy lub motorowych,
  6. zwiedzić pięć dzielnic miasta Zabrze i pięć okolicznych miejscowości na wycieczkach pieszych, kolarskich lub motorowych - ujętych w wykazie niniejszego regulaminu.
  7. Odznaka "Znam Zabrze "jest zdobywana podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa i opiekunów SKKT PTTK, którzy mają prawo potwierdzania odbytych wycieczek w książeczce odznaki.
  8. Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować w książeczce kontrolnej, którą może być jedna z książeczek odpowiedniej dyscypliny kwalifikowanej - tj. pieszej, kolarskiej, motorowej.
  9. Odznaka "Znam Zabrze" może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, MOK i krajoznawczymi).
 5. Postanowienia końcowe
  1. Odznakę "Znam Zabrze" w stopniu brązowym zdobywa się w ciągu roku kalendarzowego, natomiast w stopniu srebrnym w ciągu trzech lat kalendarzowych. Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami zdobywania odznak poszczególnych stopni.
  2. Honorowa Odznaka "Znam Zabrze" może być przyznana za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa, ochrony przyrody, ochrony zabytków na terenie Zabrza.
  3. Dodatkowe zwiedzanie miejscowości ponad liczbę założoną do zdobycia odznaki w stopniu brązowym nie przechodzi do zaliczenia na odznakę w stopniu srebrnym.
  4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Weryfikacyjnej Oddział PTTK w Zabrzu.
  5. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 2/03 Zarządu Oddziału PTTK w dniu 28 stycznia 2003 r.
 6. Wykaz dzielnic miasta Zabrze oraz okolicznych miejscowości
 7. DzielniceMiejscowości
  Zabrze CentrumBorowa Wieś
  BiskupiceBujaków
  GrzybowiceBytom
  KończyceChudów
  HelenkaGliwice
  MaciejówPrzyszowice
  MakoszowyRuda Śląska
  MikulczyceSzałsza
  PawłówTarnowskie Góry
  RokitnicaWieszowa
  ZaborzeZbrosławice
 8. Wykaz znakowanych szlaków turystycznych Zabrza,
  1. Szlak okrężny wokół Gliwic: Maciejów - Park im. Powstańców Śląskich - Makoszowy (kolor żółty).
  2. Szlak Husarii Polskiej:Mikulczyce ulica Leśna - Mikulczyce - Grzybowice (kolor czerwony).
  3. Grzybowice - Rokitnica (kolor czerwony). Rowerem po mieście (szlak koloru zielonego na planie turystycznym Zabrza).
  4. Rowerem do skałek biskupickich (szlak koloru niebieskiego na planie turystycznym Zabrza).
  5. Spacer po mieście (szlak koloru błękitnego na planie turystycznym Zabrza).
  6. Trasa motorowa po Zabrzu (szlak koloru granatowego na planie turystycznym Zabrza).
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT