PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym rozpoczynają działania mające na celu zwiększenia świadomości społecznej związanej z bezpieczeństwem ruchu turystycznego w górach. Problem ten (niezależnie od prowadzonych przez GOPR i TOPR prac) należy podjąć w środowiskach dzieci i młodzieży oraz wśród animatorów formy związane z zapisami na nośnikach elektronicznych i w internecie. Głównym elementem propozycji programu będzie zasada prowadzenia profilaktyki jeszcze przed wyruszeniem w góry z miejsca zamieszkania. Tylko wtedy będzie ona skuteczna, a właściwie zorganizowana wycieczka będzie bezpieczna i przyniesie pozytywne wrażenia, skutkujące chęcią powrotu na turysytczne ścieżki.

Biorąc pod uwagę szeroką gamę zagadnień COTG PTTK, GOPR i TOPR zorganizują 14 kwietnia 2004 roku w COTG PTTK w Krakowie ul. Jagiellońska 6 seminarium pt.: "Czy nasze dzieci muszą ginąć w górach - problemy bezpieczeństwa i profilaktyki w turystyce górskiej". Zadania seminarium: próba diagnozy stanu bezpieczeństwa, określenie przyczyn powstawania wypadków, prezentacja prowadzonej profilaktyki, analiza uregulowań prawnych, a także ustalenie doraźnych i długoterminowych działań oraz powołanie zespołów, których zadaniem będzie prowadzenie działań profilaktycznych i monitorujących pojawiających się aktów prawnych.

Tematy referatów, których wysłanie planuje się przed seminarium wraz z zaproszeniami:

  • Turystyczne wypadki w górach i przyczyny ich powstawania - Adam Jonak (GOPR)
  • Wypadki narciarskie w Tatrach - Adam Marasek (TOPR)
  • Szlaki turystyczne, ich utrzymanie oraz ochrona prawna - Andrzej Matuszczyk (KTG ZG PTTK)
  • Stan bezpieczeństwa narciarskich szlaków turysytcznych - Wojciech Biedrzycki (KTN ZG PTTK)
  • Aktualnie stosowane formy edukacji, informacji i ostrzegania - ocena skuteczności i proponowane
  • formy działalności profilaktycznej - Jacek Dębicki, Adam Jonak, Mariusz Zaród (GOPR)
  • Media a bezpieczeństwo w górach - Wiesław Godzic (Uniwersytet Jagielloński)
  • Przegląd przepisów prwnych w zakresie bezpieczeństwa w górach - Krzysztof Sondel (AWF Kraków)
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT