PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Razem silniej


Aktywizacja struktur gospodarczych oddziałów PTTK w bieżącym roku dzięki licznym inicjatywą Zarządu Głównego PTTK powinna nabrać nowego oblicza, zależy to jednak również od tego czy oddziały skorzystają z tej szansy i odpowiedzą na propozycje:

  • Ogólnopolska Sieć Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK za pośrednictwem Internetu:W dniach 14 lutego br. (Rzeszów) i 2 marca br. (Warszawa) odbyły się kolejne szkolenia dla jednostek PTTK zainteresowanych uczestnictwem w OSSPT PTTK za pośrednictwem Internetu w charakterze agenta (pismo SG/309/2204 z dn. 28.01.2004r). Planowane są dalsze szkolenia w Katowicach, w Kaliszu, w Gdańsku, a w dniu 27 marca br. odbędzie się ogólnopolski test systemu Voyager Travel PTTK. W czasie testu każdy oddział (organizator lub agent) będzie pracował na swoim stanowisku w oddziale i za pośrednictwem Internetu będzie mógł dokonać zakupu ofert proponowanych przez oddziały PTTK.
  • W roku 2004 Zarząd Główny PTTK (pismo SG/672/2004 z dn. 2.03.2004 r.) organizuje stoiska PTTK na niżej wymienionych krajowych targach turystycznych, stwarzając oddziałom PTTK możliwość jak najlepszego i najszerszego zaprezentowania oferty swoich BORT-ów, oddziałowych obiektów noclegowych, ofert spółek PTTK. W stoiskach będą również prezentowane materiały promujące działalność statutową naszego Towarzystwa, jak np. "Powitanie Unii Europejskiej na Polskich Wodach" czy "Rok Schronisk Górskich".

Przychylając się do wniosku Zespołu ZG PTTK ds. Działalności Gospodarczej Oddziałów, Zarząd Główny PTTK w bieżącym roku odstąpił od pobierania od oddziałów wpisowego, przejmując na siebie cały ciężar finansowy organizacji stoisk.

Organizatorami stoisk PTTK na targach w Łodzi, w Białymstoku, w Katowicach i w Gdańsku będą oddziały PTTK. Liczymy, że w bieżącym roku na stoiskach PTTK nie zabraknie ofert żadnego oddziału będącego organizatorem turystycznym lub prowadzącego obiekt noclegowy, niezależnie od tego czy oferta oddziału będzie prezentowana na innych stoiskach, na przykład w regionalnym stoisku samorządowym.

Wszystkie oferty (format nie większy niż A-5), w liczbie według uznania i możliwości wystawiającego oddziału, należy przysłać do jednostki PTTK odpowiedzialnej za organizację stoiska w terminie nie krótszym niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia targów lub bezpośrednio na stoisko w pierwszym dniu trwania targów. Zarząd Główny PTTK (pismo SG/622/2004 z dn. 25.02.2004 r.) w ramach wspierania działalności gospodarczej oddziałów PTTK w organizacji usług turystycznych i wykorzystania obiektów noclegowych wybranym oddziałom zaproponował nieodpłatne umieszczenie oferty działalności BORT-u w katalogu Turystyka w kraju i za granicą - lato 2004 wydawanym przez Małopolskie Centrum Promocji Turystyki w Krakowie (planowany termin wydania marzec 2004 r.)

  • Zarząd Główny przewiduje, że w katalogu znajdzie się oferta około 50 oddziałów PTTK. Pierwszeństwo w umieszczeniu swoich ofert mają oddziały uczestniczące od wielu lat w przedsięwzięciach proponowanych przez ZG PTTK, jak np. OSSPT PTTK za pośrednictwem Internetu, uczestniczące w targach turystycznych.Warunkiem zamieszczenia oferty oddziału jest posiadanie aktualnego zezwolenia wojewody na działalność organizatora lub pośrednika turystycznego oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej na rzecz klienta albo gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
  • Spotkanie w dniu 18 marca 2004 r. w Warszawie na temat: "Działalność BORT PTTK w roku 2004 - uwarunkowania, propozycje nowych form działalności, wspólna promocja", w czasie której przedstawiciele oddziałów otrzymają wiele bieżących informacji i będą mogli wzajemnie wymienić się swoimi doświadczeniami (pismo SG/705/2004 z dn. 6.03.2004 r.).
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT