PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Uchwała Nr 112/XV/2003


Zarządu Głównego PTTK z 12 grudnia 2003 r.w sprawie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. pkt.l i 37 Statutu PTTK oraz po zapoznaniu się z:

  • Ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873),
  • Ustawą z 24 kwietnia 2004 r. "Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 874),
  • a także pismem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego Idz. DPŻ I/698/03 z 1 października 2003 r. - będącym odpowiedzią na wątpliwości związane z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłoszone przez Zarząd Główny PTTK w piśmie z 15 września 2003 r. - Zarząd Główny PTTK postanawia:
  1. Wyrazić zgodę oddziałom PTTK na ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego, pozostawiając podjęcie decyzji w tej sprawie odpowiednim władzom oddziału.
  2. Zobowiązać zarządy oddziałów PTTK, by w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu rejonowego o uzyskaniu przez oddział wpisu do KRS o spełnieniu wymogów ustawowych i uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, nadesłały do Zarządu Głównego PTTK odpis postanowienia sądu rejonowego wydział gospodarczy KRS wraz z wcześniej podjętą uchwałą zarządu oddziału w tej sprawie.
  3. Zapewnić zainteresowanym zarządom oddziałów PTTK możliwie wszechstronną informację, która pomoże im w podjęciu decyzji w sprawie ubiegania się przez oddział o status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarząd Główny PTTK

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT