PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Uchwała nr 123/03


Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Schroniska PTTK, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 100/97 Prezydium ZG PTTK z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie prowadzenia schronisk PTTK.

Na podstawie art. 31 Statutu PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK postanawia:

  1. Przyjąć nowe brzmienie Regulaminu Schroniska PTTK, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 100/97 Prezydium ZG PTTK z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie prowadzenia schronisk PTTK. Regulamin Schroniska PTTK stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

Załącznik do uchwały nr 100/97 Prezydium ZG PTTK z dniu 14.02.1997 przyjęty uchwalą Prezydium ZG PTTK nr 123/2003 z dnia 28.11.2003

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT