PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Profesor Janusz Rawicz Korosadowicz


Dnia 9 stycznia 2004 r. po ciężkiej chorobie odszedł na swój najdłuższy szlak mgr Janusz Rawicz Korosadowicz - długoletni profesor szkół średnich, sportowiec, turysta, człowiek wielkiego charakteru, życzliwości i hartu ducha oraz ciała. Chyba nie będzie nietaktem nazwać Go Małym Rycerzem sportu i turystyki.

Janusz Korosadowicz urodził się 4 października 1916 r. jako najmłodszy z trójki synów Edmunda Rawicz Korosadowicza - artysty rzeźbiarza oraz Ludmiły z Butrymów Korosadowiczowej - nauczycielki, poetki, rozmiłowanej w ojczystej przyrodzie i krajobrazie, które to zamiłowania skutecznie wszczepiła swoim synom: Włodzimierzowi - artyście dramatycznemu, uprawiającemu turystykę wysokogórską w Tatrach do późnych lat życia, Zbigniewowi - geografowi i kartografowi, znanemu ze słynnej akcji na Zwierowce, kiedy jako naczelnik TOPR kierował akcją ratowania rannych partyzantów, oraz Januszowi - nauczycielowi, germaniście i angliście, narciarzowi i twórcy pierwszego w Polsce Oddziału Szkolnego PTTK.

Janusz Witold Korosadowicz uczył się w latach 1926-1934 w Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W pierwszych latach gimnazjalnych startował w zawodach lekkoatletycznych jako Rawicz lub Okiść, gdyż regulamin szkolny nie pozwalał uczniom na występowanie publiczne, np. na zawodach sportowych. Wtedy wiąże się z Towarzystwem Sportowym WISŁA, którego członkiem, zawodnikiem, działaczem, trenerem, a w końcu członkiem honorowym rady był do końca swojego bardzo aktywnego życia. W roku 1934 został kierownikiem sekcji lekkiej atletyki w "Wiśle". W latach 1934-1939 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując stopień magistra germanistyki i anglistyki. W latach 1938 i 1939 podjął pracę nauczyciela w Łodzi, ożenił się w Krakowie. Stąd też wyruszył na front w kampanii wrześniowej i tu szczęśliwie powrócił, uniknąwszy niewoli. W latach okupacji hitlerowskiej pracował w Instytucie Medycyny Sądowej jako bibliotekarz i tłumacz. Jednocześnie pracował z młodzieżą jako nauczyciel w tajnym nauczaniu. W roku 1945 podjął pracę nauczycielską w Liceum Handlowym, Technikum Pocztowym, później Telekomunikacyjnym, a obecnie znanym jako Zespół Szkół Łączności, w którym to zespole pracował aż do emerytury do roku 1972. Przejście na emeryturę nie przekreśliło żywych kontaktów z młodzieżą, dla której i z którą założył Szkolny Oddział PTTK.

Działalność na niwie turystyki splatała się u Janusza Korosadowicza organicznie ze sportem i dbałością o tężyznę fizyczną (o co nikt nie podejrzewałby człowieka o tak drobnej sylwetce). W roku 1946, jako kierownik sekcji lekkoatletycznej, z braku odpowiedniego zawodnika, wystawił siebie do chodu sportowego na 10 km i... wygrał. Jako lekkoatleta biegał wtedy na dystansie 5 km. Długodystansowcy charakteryzują się dużą wytrzymałością fizyczną i psychiczną. Te cechy wyrabiał u swoich wychowanków, w wielu przypadkach bardzo skutecznie. Z wychowanków oddziału wywodzą się himalaiści Piotr Jasiński i Marek Kowalczyk, uczestnik wyprawy na Pamir i Hindukusz - obecnie nauczyciel Zespołu Szkół Łączności Ludwik Musiał, Bolesław Dzięgiel - taternik i andynista, Wojciech Stawowiak - uczestnik Camel Trophy 1995 oraz Bogdan Michał Kwiatek, który odbył podróż dookoła świata w latach 1992-1995. Jedną z najbardziej znaczących aktywności profesora było narciarstwo biegowe i turystyczne. Organizował rajdy, biegi i zawody narciarskie. W latach 1945-1965 (z przerwą w latach, kiedy PZN był rozwiązany) pełnił funkcję kapitana sportowego i prezesa III Okręgu Polskiego Związku Narciarskiego.W Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Krakowie był przewodniczącym Komisji Turystyki Narciarskiej. Każda wycieczka narciarska organizowana przez Janusza Korosadowicza musiała mieścić w sobie jeszcze zawody narciarskie, tak realizował on ducha współzawodnictwa i wytrzymałości fizycznej wśród młodzieży PTTK-owskiej. Janusz Korosadowicz nie rozróżniał życia zawodowego, rodzinnego, aktywności społecznej i sportowej. Wszystko mieszał w jednym tyglu i wszystko było dla niego najważniejsze. Również w Oddziale PTTK był człowiekiem-orkiestrą - wszystko chciał i robił sam, uznając, że zrobi to najlepiej. Dlatego też jego długotrwała choroba zbiegła się z powolnym upadaniem Oddziału. Nie wykształcił następców, choć otaczało Go grono niezawodnych przyjaciół i wiernych zwolenników. Mam przed sobą, jako dedykację w egzemplarzu książeczki KRONIKA - "SAGA" Koła "Krokus", Oddziału PTTK przy ZSŁ i Korosadowiczów, wydanej jako pierwszy numer Zeszytów Historycznych przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSŁ, własnoręcznie napisany przez Janusza Witolda Korosadowicza testament dotyczący Jego ukochanego Oddziału: Wy - Wędrowcy tych samych szlaków, zmierzający ku tym samym celom, wierni tym samym zasadom turysty i narciarza, Ludzie Bratnich Oddziałów PTTK z Zasłużonym Oddziałem Krakowskim na czele, nie zapomnijcie o nas i w naszej ideologii (patrz wyżej), której pilnujemy do końca i poza koniec Oddziału!

O jakiej ideologii wspomina w swoim testamencie Profesor? Zaszczepił on swoim wychowankom wraz z tężyzną fizyczną cechy psychiczne i zasady moralne: umiłowanie Polski, przygody, ruchu, przestrzeni, gór, morza. Odrzucenie: blagi, pychy, kłamstwa i wszelkich nałogów. Jeśli dodać do tego, że Janusz Korosadowicz organicznie nie znosił i nie tolerował głupoty ludzkiej, to można sobie wyobrazić, że miał tylu zwolenników, co odnoszących się do Niego z niechęcią.

Pomimo przysłowiowej skromności, nie odmówił przyjęcia odznaczeń państwowych: Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz resortowych i regionalnych: Złotych Odznak Zasłużonego dla Miasta Krakowa i Ziemi Krakowskiej, Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Turystyki, Medalu Szkolnego Związku Sportowego oraz licznych odznak norweskich (gdyż był wielkim przyjacielem Norwegii, dając imię Olaf swojemu najmłodszemu synowi).

Pogrzeb Janusza Witolda Korosadowicza odbył się 16 stycznia 2004 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Żegnali Go wychowankowie, grono nauczycielskie, działacze i sportowcy Towarzystwa Sportowego "Wisła", PTTK-owcy.

Wojciech Biedrzycki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT