PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Pożegnanie Alfredy Wróbel


Alfreda Wróbel z d.Witkowska urodziła się 10 lipca 1937 r. w Chełmku. Odeszła od nas na zawsze 12 stycznia 2004 r. Była długoletnim pracownikiem Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego "Chełmek" w Chełmku. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpiła w 1961 r. I była społecznym działaczem do końca życia. Była współorganizatorem Zakładowego Oddziału PTTK przy Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego "Chełmek" w Chełmku, w którym pełniła wiele funkcji, a od roku 1997 należała do Koła Miejskiego PTTK w Chełmku, przynależnego do Oddziału "Ziemi Oświęcimskiej" PTTK w Oświęcimiu.

Koleżanka Alfreda była organizatorką wielu zlotów turystycznych.W latach 1967-1991 współorganizowała 25 Ogólnopolskich Zlotów Obuwników i Garbarzy na terenie Beskidu Małego i Śląskiego, w którym wzięło udział ponad 41 tys. turystów z różnych regionów Polski.

Zapisała się w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca, życzliwości, pełny energii. Uczestniczyła w wielu wycieczkach organizowanych przez Oddział PTTK PZPS "Chełmek", Koło Miejskie PTTK i Koło Przewodników w Chełmku oraz przez inne jednostki PTTK. Swoją pracą na niwie krajoznawczej zachęcała młodzież do czynnego udziału w wycieczkach, przekazując informacje o pięknych zakątkach kraju. Posiadała uprawnienia kadry PTTK:

  • przodownika turystyki pieszej nizinnej,
  • przewodnika górskiego (beskidzkiego), terenowego i pilota
  • wycieczek krajowych, informatora turystycznego,
  • członka Straży Ochrony Przyrody.

Za swoją bogatą działalność turystyczno-krajoznawczą została wyróżniona i odznaczona:

  • Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK przez Zarząd Główny PTTK,
  • odznaką "Za zasługi dla turystyki" przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki,
  • srebrną odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki" przez Główny Komitet Turystyki,
  • odznaką "Za Zasługi dla województwa bielskiego" przez przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej,
  • odznaką "25 lat w PTTK", wieloma dyplomami i listami gratulacyjnymi przez jednostki PTTK.

Odeszła od nas Droga Koleżanka, której będzie nam brakować nie tylko na wycieczkach i szlakach turystycznych.

Ale czy tak naprawdę odeszła?

Alfreda wybrała się na najlepiej zorganizowaną pielgrzymkę świata, a my do Niej niebawem dołączymy.

Pochowan została na cmentarzu w Chełmku 15 stycznia 2004 r.

Michał Kaczmarczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT