PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

50-lecie Oddziału PTTK w Kościanie


Dnia 13 listopada 2003 r. o godz. 14.00 została otwarta wystawa związana z obchodami 50-lecia Oddziału PTTK Kościanie. Na uroczystość zostały zaproszone władze starostwa, miejskie i gmin powiatu kościańskiego oraz innych organizacji i stowarzyszeń. Było także obecne kierownictwo Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, Oddziału Poznańskiego PTTK i Oddziału PTTK w Rawiczu. Prezes Oddziału PTTK w Kościanie, Tadeusz Krzyżanowski, przedstawił przybyłym gościom rys historyczny Oddziału PTTK w Kościanie, jego dorobek i aktualny stan. Wręczył także Marii Jankowiak z Włoszakowic odznakę "25 lat w PTTK". Po wystąpieniu prezesa goście złożyli życzenia i gratulację na ręce prezesa Oddziału PTTK w Kościanie. Po wzniesieniu okolicznościowego toastu, zaproszeni goście zwiedzili przygotowaną wystawę, która będzie otwarta dla zwiedzających do końca bieżącego roku. Z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału PTTK zaproszeni goście otrzymali okolicznościowy "Informator Oddziału PTTK" wraz z jubileuszową plakietką.

Włodzimierz Kozłowski

50-lecie Oddziału PTTK Kościan w muzeum na rynku
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT