PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

35 lat Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie SOW


Historię Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego zaczerpnęliśmy z obszernej monografii płk. mgr. Eugeniusza Ucińskiego, która ukazała się z okazji jubileuszu 30-lecia. Autor to wieloletni członek zarządu i prezes Oddziału, jeden z najbardziej zasłużonych ludzi w krzewieniu i w popularyzacji turystyki oraz wiedzy krajoznawczej w środowisku wojskowym.


Na szlaku historii

Za oficjalną historyczną datę powstania Oddziału, połączoną ze zjazdem założycielskim, uznaje się 16lutego 1968 r.W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej ruch turystyczno-krajoznawczy nie miał warunków do szybkiego odrodzenia. Dopiero lata 50., w wyniku przemian społeczno-ekonomicznych, przyniosły burzliwy rozwój ruchu. Do środowisk wojskowych z różnych przyczyn turystyka i krajoznawstwo wkroczyły z pewnym opóźnieniem. Przemiany z końca 1956 r. wpłynęły na rozluźnienie dotychczasowych ograniczeń. Formalnie obowiązywały przepisy zabraniające żołnierzom wszystkich szczebli przynależności do jakichkolwiek organizacji poza wojskiem. Pierwsze ogniwa PTTK w środowisku wojskowym zaczęły powstawać w drugiej połowie lat 50. Inspiratorami byli turyści wojskowi uczestniczący w tym ruchu w strukturach cywilnych.To oni zakładali koła PTTK przy wojskowych ośrodkach kulturalnooświatowych. Pierwszym ogniwem przy Okręgowym Klubie Oficerskim SOW było koło nr 107, powołane 18 grudnia 1957 r. Powstały również koła w szkołach oficerskich (OSWZmech. i OSWInż.). Rozwojowi wojskowej turystyki sprzyjało porozumienie zawarte 7 kwietnia 1960 r. pomiędzy Głównym Zarządem Politycznym Wojska Polskiego i Zarządem Głównym PTTK.

W kolejnych latach rozwinięto współpracę z cywilnymi oddziałami PTTK. W wojsku programowa działalność obejmowała komisje: turystyki pieszej (nizinnej),krajoznawczej,górskiej, kajakowej, kolarskiej i młodzieżowej, oraz kluby: narciarski, motorowy i podwodny. Z nowo zainicjowanych imprez wymienić należy, między innymi, centralny zlot turystów wojskowych, spływ szlakiem Jezior Augustowskich i Czarnej Hańczy, spływ Dunajcem "Janosik", rajd MON w Sudetach, rajd szkół i uczelni wojskowych "Sudety",rajd szlakiem Kurierów Tatrzańskich.. Zapoczątkowano sesje wyjazdowe o charakterze szkoleniowym do Waliami i Ostrej Góry.


Grupa organizatorów jubileuszowego XXX Rajdu "Sudety 2000"

Druga połowa lat 70. to zmiany administracyjno-terytorialne kraju oraz narastające trudności społeczno-ekonomiczne. Obniżyło to znacznie aktywność Oddziału i kół w nich zrzeszonych. Kolejny etap w historii Oddziału to druga połowa lat 80.,które znacznie ożywiły turystykę wojskową.Wlatach 1989-1992 nastąpił dalszy spadek zainteresowania turystyką i krajoznawstwem, wynikający z dalszych przemian w kraju. Zasadnicze zmiany w działalności Oddziału nastąpiły w wyniku zmian i przeobrażeń w PTTK, w tym likwidacja zarządów wojewódzkich PTTk. Oddział wpisano do rejestru sądu wojewódzkiego. Ważne miejsce w działalności Oddziału zajmują w dalszym ciągu procesy kształcenia kadr w różnych specjalnościah szeroko pojętej turystyki.


Odznaczeni działacze oddziału na jubileuszowym spotkaniu
(od lewej): Anatol Tichoniuk, Waldemar Osypiuk,
Andrzej Wieszczak i Krzysztof Łaski

Po 35. latach

Jubileusz 35-lecia Oddziału uczczono w grudniu 2003r. na uroczystym spotkaniu w Klubie SOW. Program obejmował między innymi ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie laureatów VIII Wojskowego Przeglądu Filmów i Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej "Film-Tur - 2003 oraz VI Konkursu Fotograficznego i Filmowego "Budowle Obronne - 2003". Podniosłą uroczystość miało uhonorowanie najbardziej zasłużonych działaczy w historii Oddziału w okresie 35 lat. Wśród odznaczonych Honorowymi Odznakami PTTK znaleźli się między innymi: Eugeniusz Uciński,Alicja i Lesław Pankiewiczowie, Ryszard Majewski, Henryk Liszka, Stanisław Linda, Eugeniusz Musielak, Rajmund Goluch, Bożena Jarosz, Andrzej Gorajski, Andrzej Nazar. Medalami Honorowymi ZG PTTK uhonorowano Dowództwo SOW, Klub SOW i Komendę Garnizonu Wrocław.

Dziś oddział liczy 213 członków zrzeszonych w 8. kołach PTTK i 4. klubach.

  • Najaktywniejsze to: - Koło PTTK nr 2 przy Wojskowym Ośrodku Kultury "Dom Żołnierza" w Bielsku Białej, organizujące między innymi cykliczną imprezę "Zimowe zdobywanie beskidzkich tysięczników".
  • Koło PTTK nr 22 "Szarotka" przy Klubie Garnizonowym w Kłodzku, organizator ogólnopolskiej imprezy kajakowej "Spływ Nysą Kłodzką".
  • Klub Turystyki Motorowo-Rowerowej "Ślężanie".
  • Klub PTTK Aktywnych Przyjaciół "Odnowa".

Aktywnie działa Klub Przewodników Turystycznych.Aktualnie trwa kurs przewodników sudeckich, terenowych i miejskich oraz pilotów wycieczek. Wizytówką Oddziału jest organizowany od 33 lat Rajd Górski Wojska Polskiego "Sudety". Impreza zachowała tak wieloletni staż dzięki oddanych działaczom i wytrawnym turystom, do których należą: Bożena Jarosz, Donata Goluch, Ewa Stawiarska, Rajmund Goluch,Waldemar Osypiuk i Andrzej Nazar.

Programowa działalność Oddziału to również popularyzacja krajoznawstwa w formie różnego rodzaju konkursów, organizowanych wspólnie z Klubem SOW. Są to: Wojskowy Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej "Foto-Tur", Konkurs Fotograficzny i Filmowy "Budowle Obronne".

Wyróżnione fotogramy z tych konkursów stanowią cenne archiwum, które eksponowane są,pozaWrocławiem,winnych miejscowościach i w wojskowych ośrodkach kulturalnych.

Najnowsza inicjatywa Oddziału to cykl wycieczek "Europa bez granic". Do tej pory turyści wojskowi zwiedzili między innymi Włochy i Chorwację. W programie zaplanowano "Paryską Majówkę" i Grecję.

Działalność Oddziału byłaby niemożliwa bez wsparcia i pomocy kolejnych kierowników Klubu SOW: Henryka Kordy,Antoniego Palacza, Ryszarda Kopera i Andrzej Wieszczaka.

Dla zainteresowanych ofertą programową Oddziału podajemy dane teleadresowe: OddziałWojskowy PTTK, ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław, tel.: CA MON 765 37 39 lub 765 24 06. Krzysztof Łaski.

Władysław Rudak


Uczestnicy Rajdu :Sudety 2000" na Śnieżniku
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT