PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

35 lał Koła PTTK Fablok w Chrzanowie


Koło PTTK "Fablok" działa przy Fabryce Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar-Fablok SA w Chrzanowie. Powstało 15 czerwca 1951 r. jako pierwsze w powiecie chrzanowskim. Po pewnym czasie zatraciło jednak swą aktywność. Jego działalność została reaktywowana 8 maja 1968 r. Od tego czasu w ciągu 35 lat Koło zorganizowało ponad 700 zlotów, złazów, rajdów, wieczornic, prelekcji z przezroczami i filmami, a przede wszystkim wycieczek krajowych i zagranicznych - górskich, nizinnych i krajoznawczych. Wśród największych imprez było 10 Zlotów Fablokowców, w których zawsze uczestniczyło około 1000 turystów.

Koło było również współorganizatorem tatrzańskiego Międzynarodowego Rajdu Przyjaźni. Działalność ta jest udokumentowana wlO tomach kroniki ze zdjęciami i dwóch złotych księgach pracowicie redagowanych od 35 lat przez Stefana Wyzinę.

Informacje o imprezach koła są również systematycznie zamieszczane w lokalnym tygodniku "Przełom" (nakład 15 000 egz.), którego redakcja została wyróżniona przez Zarząd Główny Dyplomem Honorowym PTTK za pomoc i współdziałanie.

Warto przypomnieć, że w "Gościńcu" nr 3/1983 ukazał się obszerny artykuł red. Jerzego Biernackiego pt. "Portret bez cieni" o działalności Koła.

W roku 1980 Koło PTTK "Fablok" zostało wyróżnione Złotą Honorową Odznaką PTTK, a w roku 2001 - Medal 50-lecia PTTK. Odznakę taką otrzymało również 13 członków Koła, srebrną - 18, a dyplomy ZG PTTK - 16 członków. Ponadto 47 członków posiada odznakę "25 lat w PTTK". Długa jest też lista nazwisk (ponad 700) zdobywców odznak turystyki kwalifikowanej, głównie GOT, OTP i KOT. W 2003 r. zorganizowano z okazji 35-lecia Koła kilkadziesiąt imprez, w tym 11 wycieczek górskich i 11 nizinnych. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowana wspólnie z fablokowskim Kołem Polskiego Związku Filatelistów, Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Chrzanów 2003" o tematyce turystyczno-krajoznawczej i pocztowej. Zaprezentowano na niej również obszernie 35-letni dorobek Koła w postaci zdobytych trofeów, kronik, wydawnictw własnych i dużej liczby zdjęć.

Z okazji wystawy wydano katalog i dwie okolicznościowe kartki pocztowe.

Kulminacją obchodów 35-lecia była uroczysta, już 29. z kolei, wieczornica turystyczna. Przedstawiono rys historyczny Koła, pokazano wiele przezroczy oraz wręczono wyróżnienia turystyczne i legitymacje nowym członkom.

Pierwszymi Członkami Honorowymi Koła zostali długoletni działacze PTTK: Janina Zachariasz, Stefan Wyzina i Zdzisław Śliwa.

Uczestnicy wieczornicy otrzymali wydawnictwo 35 lat działalności Koła PTTK "Fablok" w Chrzanowie (1968-2003).

Gratulacje i życzenia dla Koła przekazali na wieczornicy zawsze życzliwi turystom: senator Bogusław Mąsior, burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski i prezes macierzystego zakładu Bumar-Fablok SA Piotr Majcherczyk oraz prezes Oddziału PTTK w Chrzanowie Kazimierz Pudo i prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów Józef Syska.

Koło skupia obecnie 120 członków, ale w ciągu 35 lat przewinęło się przez nie ponad 600 osób. Na jego sukcesy zapracowało wielu działaczy i przewodników. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pracą fablokowskiego koła PTTK kieruje przez prawie 35 lat jego prezes inż. Zdzisław Śliwa - znakomity turysta, przewodnik i organizator.

Bronisław Piwczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT