PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Marek Piotr Krzemień


Inżynier leśnik, urodził się 1 stycznia 1945 r.w Krakowie. Od roku 1958 członek PTTK, przewodniczący Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. Pierwsze zdjęcie - z wycieczki na Turbacz - opublikował w harcerskim miesięczniku "Cumulus", drukowanym na spirytusowym powielaczu. Zdjęcie to jako odbitka fotograficzna było wklejane do jego reportażu we wszystkich egzemplarzach.

Od roku 1966 członek Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od roku 1990 r. jego Członek Honorowy.

Zajmuje się fotografią krajoznawczą, a swoje zdjęcia publikuje w dziesiątkach czasopism, w licznych książkach i w albumach. Jest autorem wielu pocztówek, kalendarzy i plakatów o charakterze krajoznawczym.W swoim dorobku ma takie książki i albumy, jak: Gorczański Park Narodowy, Jaskinia Wierzchowska, Z Moniką do Mkomazi, Rośliny użyteczne człowiekowi, Jaskinia Łokietka, W Krainie Pstrąga i Lipienia, Lanckorona, Hucuły Konie Połonin, Huculskie impresje... Jego zdjęcia znajdują się także w licznych albumach - w pracach zbiorowych, w tym w prestiżowym albumie - Mistrzowie Polskiego Pejzażu.

Od roku 1984 posiada Złotą Odznakę Fotografii Krajoznawczej, a w roku 2002 za zasługi dla fotografii krajoznawczej został uhonorowany przez Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK "Nagrodą im. Fryderyka Kremsera".

Zofia Lubczyńska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT