PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Ferie zimowe z nauką esperanto


]uż od 19 lat w okresie ferii zimowych dla młodzieży z całego Mazowsza Zachodniego organizowana jest przez Klub PTTK "Esperantotur" w Żyrardowie akcja Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Esperanto.W roku 2004 współorganizatorami akcji byli: Mazowiecka Komisja Młodzieżowa PTTK w Warszawie i Zarząd Oddziału PTSM w Żyrardowie, a całemu przedsięwzięciu patronowała Esperancka Fundacja Naukowa ESF (ang. Esperantic Studies Foundation).

W ramach "szkoły" młodzież przebywała w schroniskach młodzieżowych, w internatach i w kwaterach prywatnych w Czechach (Praga), na Słowacji (Poprad), na Węgrzech (Budapeszt), w Austrii (Wiedeń), w Rumunii (Brasov), na Litwie (Wilno), na Łotwie (Ryga), w Estonii (Tallin), na Ukrainie (Lwów) i na Malcie (razem 10 grup 10-osobowych).

Nabór do "szkoły"prowadzony był przez 13 nauczycieli z: Żyrardowa, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, Płocka, Pruszkowa, Radomia, Sochaczewa i Warszawy - członków Klubu "Esperantotur" w Żyrardowie.

W trakcie trwania "szkoły" zorganizowano szkolenia esperanckie w grupach 10-osobowych z lektorem esperanto, wycieczki autokarowe i piesze, zwiedzano zabytki i muzea oraz odbywały się spotkania z młodymi esperantystami poznanymi wcześniej przez Internet.

Esperanto i Światowa Organizacja Młodych Esperantystów

Z myślą o młodzieży zainteresowanej językiem esperanto podaję poniżej podstawowe informacje o tym języku i Światowej Organizacji Młodych Esperantystów.

Na początku warto przypomnieć, że uchwałą Rady Europy rok 2001 ustanowiony był Europejskim Rokiem Języków Obcych. Z tej racji zainteresowanie językiem esperanto jako ciekawym eksperymentem językowym i naukowym znacznie odżyło.

TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo - Światowa Organizacja Młodych Esperantystów) jest międzynarodową pozarządową organizację młodych esperantystów założoną w roku 1938, która pracuje dla pokoju oraz międzykulturowego porozumienia między młodzieżą na świecie. Z głównego biura w Holandii łączy działania 40. organrzacji międzynarodowych i swoich członków w ponad 80 krajach.TEJO współpracuje także z regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami, takimi jak: Europejskie Forum Młodzieżowe, UNESCO oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Co to jest esperanto? Esperanto jest językiem, nie jest to jednak język ani konkretnego kraju, ani narodu. Esperanto jest neutralnym językiem międzynarodowym.

Podstawowe reguły i słowa w esperanto zostały zaproponowane przez Lejzera Ludwika Zamenhofa, lekarza z Warszawy pod koniec wieku XIX. Wystarczyło kilka lat, aby wykształciła się ogólnoświatowa grupa ludzi posługujących się tym językiem. Od tego czasu esperanto funkcjonuje (oraz ewoluuje) tak samo jak wszystkie inne języki.

Esperanto ma bardzo regularną strukturę. W dużym stopniu używa on połączeń różnych słów i stosunkowo niewiele rdzeni językowych. Wymowa jest bardzo prosta (jak się pisze, tak się czyta). Wszystko to sprawia, że nauka jest stosunkowo łatwa. Większość esperanckich rdzeni jest podobnych do słów z innych języków romańskich, germańskich lub słowiańskich. Jednak esperanto nie jest prostą mieszaniną tych języków, ale prawdziwym odrębnym językiem, którego struktura jest prostsza niż innych języków europejskich lub pozaeuropejskich.


Po nauce na spacer

Esperanto przydaje się głównie do neutralnego porozumiewania się. Oznacza to, iż komunikując się w esperanto, nie dajemy przewagi jakiejkolwiek grupie ludzi czy też kulturze, dzięki czemu możemy porozumiewać się w atmosferze większej tolerancji i równości praw. Konkretyzuje się to na wielu różnych platformach: spotkaniach międzynarodowych, w książkach, w gazetach, w muzyce oraz ,oczywiście, w Internecie, a także częstokroć w prywatnym i rodzinnym życiu.

Młodzi ludzie mogą dzięki esperanto zdobyć konkretne doświadczenia. Możliwa jest bezpłatna gościna u esperantystów w innych krajach, a dzięki temu istnieje możliwość poznania danej kultury. Można się bawić na międzynarodowych festiwalach, uczestniczyć w różnorodnych seminariach, poznać inne języki, a także samemu działać na rzecz TEJO.

Podstawowe działania TEJO to: seminaria, obozy wolontariackie, kursy, wydawnictwa, wymiany młodzieżowe oraz aktywny udział i praca w międzynarodowych organizacjach, takich jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Rada Europy, Europejskie Forum Młodzieżowe oraz Fundusz Azjatycko-Europejski. Większość aktywności odbywa się w esperanto, ale używane są także inne języki robocze.TEJO oferuje kursy językowe dla początkujących oraz organizuje wielojęzykowe spotkania służące wzmacnianiu współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi. Podstawowe działania to: Pasporta Servo, Międzynarodowy Kongres Młodzieżowy, seminaria, festiwale językowe i sekcje.

Pasporta Servo ułatwia podróżowanie poza granice własnego kraju. Polega na nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych poprzez wzajemne goszczenie się w domach innych esperantystów. W każdym roku powstaje lista gospodarzy, którzy oferują innym esperantystom nocleg w swoim domu. W wydaniu z roku 2003 znajduje się 1286 adresów z 80 krajów.Aby używać Pasporta Servo, niezbędna jest znajomość języka esperanto. Adres internetowy Pasporta Servo: pasporta.servo@tejo.org, strona internetowa: www.tejo.org/ps.

Międzynarodowy Kongres Młodzieżowy - La Bamba, życie nocne i zabawa, ale także spotkania, wykłady i grupy robocze. Wszystko to odbywa się podczas jednego intensywnego tygodnia. Coś naprawdę wartego przeżycia, kiedy się jest młodym esperantystą. Adres internetowy: ilk@tejo.org, strona internetowa: www.tejo.org/ilk.

TEJO organizuje także seminaria na różne tematy. Są wśród nich festiwale językowe oraz spotkania na temat praw człowieka i Internetu. Seminaria odbywają się kilka razy w roku i są dobrym sposobem na poznanie innych członków TEJO oraz samej organizacji. Adres internetowy: seminarioj @tejo.org, strona internetowa: www.tejo.org/seminarioj.

Festiwale językowe - spotkania interesujące dla wszystkich, którzy interesują się językami oraz kulturami niezależnie od wieku, zawodu i znajomości esperanto. Z tego też powodu mówi się wręcz ostatnio o ruchu festiwali językowych, już tradycyjnie odbywających się i wyczekiwanych przez cały rok w różnych miastach na całym świecie. Adres internetowy: lf@tejo.org, strona internetowa: www.tejo.org/lf.

Esperanto@Interreto (E@I) jest działaniem związanym z TEJO. Dzięki niemu realizowane są projekty, które pomagają esperantystom używać Internetu do współpracy, wymiany informacji i nauki. Trzy główne cele działania E@I to: tworzenie stron internetowych, organizowanie seminariów i informowanie o tym, w jaki sposób esperanto i Internet mogą wspólnie działać na rzecz międzynarodowej i międzykulturowej komunikacji/zd/e kaj rapide, czyli łatwo i szybko. Adres internetowy: ecxei@ikso.net, strona internetowa: www.ikso.net.

TEJO posiada sekcje krajowe w wielu krajach oraz tematyczne grupy zainteresowań - na przykład istnieje grupa zrzeszająca sympatyków kolarstwa oraz miłośników muzyki rockowej.

Najbliższy Międzynarodowy Kongres Młodzieżowy: TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo - Światowa Organizacja Młodych Esperantystów, www.tejo.org) i REJM (Rusią Esperantista Junulara Movado - Rosyjski Ruch Młodych Esperantystów, www.tejo.org/rejm) zapraszają na 60. Międzynarodowy Kongres Młodzieżowy - IJK. IJK jest tradycyjną imprezą esperancką, na którą zjeżdżają setki młodych ludzi z całego świata - imprezą z bogatym programem i o niezapomnianej atmosferze. Kongres odbędzie się w dniach 10-17 lipca 2004 r. w Rosji (region Włodzimierz, miasto Kowrow). Towarzyszyć mu będą spotkania przedkongresowe w dniach 6-9 lipca 2004 r. w Sankt Petersburgu i w Moskwie oraz spotkania pokongresowe w Nowosybirsku połączone ze zwiedzaniem gór Ałtaj i przejażdżką koleją transsyberyjską.

Do organizacji Międzynarodowego Kongresu Młodzieżowego w roku 2005 przymierza się młodzież esperancka z Polski. Ciężar spraw organizacyjnych zamierza wziąć na siebie Warszawski Klub Młodych Esperantystów "Varsovia Vento", a miejscem spotkania będzie prawdopodobnie Zakopane.

Polskie strony esperanckie to: www.esperanto.pl i www.esperanto.w.pl.Adres międzynarodowego biura TEJO: Nieuwe Binnenweg 176,3015 BJ Rotterdam, Holandia, telefon: +31/10-436 10 44, faks: +31/10-436 17 51, adres internetowy: oficejo@tejo.org.

Jerzy Kwaczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT