PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Łowczówek


Dnia 8 listopada 2003 r. odbył się XV Małopolski Złaz Patriotyczno-Turystyczny Szlakami Legionistów "Łowczówek 2003". Organizatorami byli Zarząd Oddziału PTTK w Tarnowie, Harcerski Klub Turystyczny "Watra" i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, przy współpracy Urzędu Miasta Tarnów.

Drużyny złazowe (w tym jedna drużyna z Wadowic) już od 6 listopada wędrowały szlakami turystycznymi Pogórza Ciężkowickiego (szlak cmentarzy pierwszej wojny światowej), aby spotkać się na cmentarzu legionistów w Łowczowku koło Pleśnej, gdzie nastąpiło uroczyste zakończenie imprezy.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego ks. Marcin Mikulski odmówił modlitwę za zmarłych bohaterów poległych za Ojczyznę. Po modlitwie głos zabrał historyk mgr Józef Kozioł, który przedstawił dzieje bitwy pod Łowczówkiem. Następnie harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie-Krzyżu złożyli w obecności zebranych uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Ksiądz Mikulski odmówił modlitwę za zmarłych bohaterów poległych za Ojczyznę. Po modlitwie głos zabrał historyk mgr Józef Kozioł, który przedstawił dzieje bitwy pod Łowczówkiem. Następnie harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie-Krzyżu złożyli w obecności zebranych uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Ksiądz Mikulski poświęcił krzyże harcerskie i zostały one wręczone harcerzom przez zastępcę prezesa ZO PTTK Jerzego Mroza, zastępcę prezesa ZO PTTK dh. hm. Stanisława Kornasia, komendanta hufca ZHP dh. hm. Ryszarda Barana HO oraz drużynowego dh. Zbigniewa Walkowicza. Koleżanka Anastazja Smagacz odczytała protokół z oceny wieńców, a także wręczyła zwycięzcom puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Jednym z zadań startujących drużyn było bowiem przygotowanie wieńców i wiązanek o formie nawiązującej do tematyki złazu, złożonych następnie na mogiłach poległych żołnierzy.

Podczas uroczystości wręczono też pamiątkowe dyplomy kolegom, którzy wybitnie przyczynili się do popularyzacji i rozwoju naszego złazu. Wyróżnieni zostali: Zbigniew Turek - opiekun SKKT-PTTK z Zespołu Szkół Kolejowych z Tarnowa, Tadeusz Włodek - opiekun SKKT-PTTK z Zespołu Szkół Publicznych z Wadowic i Janusz Węgrzynek - opiekun SKKT-PTTK przy I liceum Ogólnokształcącym z Tarnowa.

W złazie wzięło udział 544 uczestników i AA opiekunów, a ponadto przybyli turyści z Tuchowa, ze Szkoły Podstawowej w Rutce i z Gimnazjum w Radłowie, którzy wcześniej nie zgłaszali swojego uczestnictwa. W sumie było 716 osób, nie licząc organizatorów i gości.

Jerzy Mróz wręczył pamiątkowe puchary za najliczniejszy udział. W poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali je: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich z Tarnowa, Zespół Szkół Publicznych nr 2 z Wadowic, Zespół Szkół Kolejowych z Tarnowa.

Stanisław Kornaś

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT