PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Nowi Instruktorzy Przewodnictwa PTTK


W dniach 10-14 marca 2004 r. w Szczawnie Zdroju odbył się po raz kolejny Kurs Instruktorów Przewodnictwa PTTK. Kurs zorganizowała Komisja Przewodnicka ZG PTTK.W tym roku przypada 25. rocznica ustanowienia funkcji instruktora przewodnictwa w kadrze programowej PTTK. Do tej pory nadano 1200 uprawnień instruktora. Wiele osób z uprawnieniami to przewodnicy niezwykle doświadczeni i stanowiący niedoścignione wzory. Do nich należą między innymi: Tadeusz Stefański - szefujący przewodnikom PTTK przez ponad ćwierć wieku, Zygmunt Kwiatkowski - kasztelan na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, pomysłodawca i organizator od ponad 30 lat konkursów krasomówczych przewodników PTTK i wielu, wielu innych. Z ramienia komisji kierownikiem kursu po raz drugi była Barbara Kopydłowska-Kaczorowska - wiceprzewodnicząca komisji, zajmująca się sprawami szkoleniowymi.

Szczawno Zdrój - miejscowość zdrojowa o długich tradycjach leczniczych - przyjęła uczestników iście zimową aurą. Ponad półmetrowa warstwa śniegu przykryła nie tylko Wałbrzych i okolice, ale całe Pogórze Sudeckie. Kurs odbywał się w Domu Wczasowym FWP "Magnolia", położonym w samym centrum Szczawna,tuż przy deptaku uzdrowiskowym.

W pierwszym dniu, jak przystało na wytrawnych przewodników, zwiedzano miejsca pobytu. Uczestników oprowadzali w dwóch turach - popołudniowej i wieczornej - Urszula Stefanow i W. Solecki, miejscowi przewodnicy. Zwiedzanie zakończono w "Dworzysku"na wieczorku integracyjnym.


Podczas szkolenia na Instruktorów Przewodnictwa PTTK

W drugi dzień - w czwartek - po śniadaniu nastąpiło uroczyste otwarcie kursu z udziałem burmistrza Szczawna Zdroju - Tadeusza Wlaźlaka. Wśród gości zaproszonych obecni byli: Paweł Szpindor - z Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ryszard Wulicz - dyrektor Funduszu Wczasów Pracowniczych na rejon Dolnego Śląska, przewodnik PTTK bardzo chętnie wspierający działania PTTK, Wiesław Kędzierawski - wiceprzewodniczący Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Eugeniusz Kuśmierz - sekretarz Komisji oraz członkowie Ewa Samiec i Jan Noworyta. Otwarcia kursu dokonałAdam Gostyński - członek ZG PTTK i wiceprzewodniczący Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Następnie burmistrz Szczawna Zdroju powitał uczestników, a także przedstawił historię i jego walory lecznicze oraz dorobek uzdrowiska, które może się poszczycić wieloma imprezami kulturalnymi z Festiwalem Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego na czele. Henryk Wieniawski bywał w Szczawnie i wiele miejsc jest upamiętnionych jego osobą, między innymi jego imię nosi teatr miejski.

Po otwarciu nastąpiły wykłady prowadzone przez doświadczonych przewodników - instruktorów przewodnictwa i pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Karkonoskiego Parku Narodowego.Niektóre wykłady ze względu na tematykę okazały się zbyt krótkie. Do takich należały: prawne podstawy działania przewodnika turystycznego i jego odpowiedzialność cywilno-prawna przedstawione przez Ryszarda Wulicza, wykład Pwała Szpindora dotyczący nowelizacji ustawy o usługach turystycznych i przepisów wykonawczych. Są to niezwykle ważne zagadnienia normujące pracę przewodników, dlatego też po wystąpieniu wykładowców była ożywiona dyskusja. Podkreślić należy, że wykładowcami byli doświadczeni przewodnicy praktycy, ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak również uczestnicy kursu. Tematami były zagadnienia niezwykle ważne w pracy przewodnika: kultura słowa - przedstawiona przez dra Krzysztofa Wróblewskiego, językoznawcę z Uniwersytetu Wrocławskiego - wykład wysłuchany z wielką uwagą; osoby niepełnosprawne, psychologia i ekologia w pracy przewodnika przedstawione przez Helenę Bęben-Jaworską, Stanisława Kruk-Ołbińskiego i prof. Krzysztofa R. Mazurskiego. Nie zapomniano o rzeczach ważnych, jak: krajoznawstwo, bezpieczeństwo i metodyka, kodeks etyczny przewodnika oraz regulamin Instruktora Przewodnictwa PTTK. Dość duża liczba wykładowców spowodowała, że zajęcia nie były nudne i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Czujne oko kierowniczki kursu - Barbary Kopydlowskiej - oraz inne działania dyscyplinujące spowodowały, że mino napiętego programu ( zajęcia rozpoczynały się o godz. 8.30, a kończyły po godz. 21.00) zrealizowano go w całości i w zaplanowanym czasie. Urozmaiceniem były wycieczki krajoznawcze w sobotę 13 marca, mimo, jak niektórzy uważają, pechowej daty nic niespodziewanego się nie wydarzyło. Dla wytrwałych była zorganizowana wycieczka piesza na górę Chełmiec (581 m n.p.m.) w zimowej scenerii, urozmaicona biegami górskimi z metą na szczycie - na szczęście nie dla uczestników kursu .W wyprawie górskiej wzięło udział 17 osób, których prowadzili miejscowi przewodnicy - Janusz Prociński, Stefan Mizia i Dariusz Wójcik. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie bieda szybów w czasie pracy. Druga wycieczka autokarowa do kopalni Tores, Krzeszowa, Chełmska i Kamiennej Góry prowadzona przez Urszulę Stefanow i Leszka Hobgarskiego pozwoliła poznać miejsca ważne, ciekawe w górach Wałbrzyskich i Kamiennych.

W niedzielę nastąpiło zakończenie kursu oraz wręczenie legitymacji odznak instruktora.W ceremonii tej uczestniczyli członkowie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK obecni na kursie i Paweł Szpindor z Departamentu Turystyki. Pasowania na Instruktorów Przewodnictwa i wręczenia odpowiednich insygniów dokonali członkowie ZG PTTK Andrzej Konarski i Adam Gostyński również instruktorzy i przewodnicy PTTK. Dla chętnych przygotowano na zakończenie dwie wycieczki - jedną do zamku Książ, drugą zaś do Republiki Czeskiej. Jak zawsze jedną z ważnych przyczyn dobrej opinii o imprezie jest wyżywienie uczestników - było bardzo dobre, więc nastroje były znakomite. Kurs ukończyło 51 osób. Najliczniej reprezentowane było województwo dolnośląskie. Uczestnicy byli również z innych województw, takich jak: kujawsko-pomorskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie, mazowieckie, lubelskie. Następny kurs odbędzie się za rok w Karpaczu - mogą wystąpić pewne problemy z powodu zapowiadanego przez przedstawiciela ministerstwa dodatkowego wymogu 50 dni oprowadzania wycieczek w ciągu ostatnich 5 lat, co może okazać się warunkiem niemożliwym do spełnienia przez przewodników w małych ośrodkach i miejscowościach.

Tekst Adam Gostyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT