PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

I Ogólnopolski Indywidualny Rajd "Śladami kultury sakralnej naszych przodków"


Komisja Wojskowego Oddziału PTTK przy Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim w składziejan Wojtowicz, Alicja Gaudyn i Józef Cieślak podsumowała wyniki ogólnopolskiego indywidualnego rajdu "Śladami kultury sakralnej naszych przodków".

Rajd trwał od 1 marca do 15 października 2003 r., natomiast prace należało nadesłać do organizatora do 15 listopada 2003 r. Celem rajdu było zapoznanie się uczestników z zabytkami architektury sakralnej, którymi są kościoły drewniane, kapliczki przydrożne i krzyże pokutne, należące do szczególnej kategorii zabytków naszego kraju, gdyż do tego typu zabytków przywiązuje się, niestety, coraz mniejszą wagę. Uczestnik rajdu musiał wyszukać miejscowości, w których występują wskazane obiekty, udokumentować to zdjęciem lub widokówką, dokonać krótkiego opisu, uzyskać potwierdzenie w formie pieczątki z danej miejscowości i prawidłowo wypełnić kartę rajdową.

Do udziału w rajdzie zgłosiło się 16 osób, z tego 12 nadesłało karty rajdowe. Wyniki rajdu przedstawiają się następująco:

 1. miejsce - Witold Kliza z Chełma (2 520 pkt.),
 2. miejsce - Zofia Nycz z Chełma (2 520 pkt.),
 3. miejsce - Bernard Milewski z Płocka (1 340 pkt.),
 4. miejsce - Tymon Skadorwa z Koszalina (995 pkt.),
 5. miejsce - Stefan Zbudniewek z Warszawy (195 pkt.),
 6. miejsce - Leszek Stankiewicz z Warszawy (160 pkt.),
 7. miejsce - Grzegorz Urbaniak z Tarnobrzega (160 pkt.),
 8. miejsce - Bernard Malinowski z Warszawy (125 pkt.),
 9. miejsce - Adam Mendrek z Bielska-Białej (110 pkt.),
 10. miejsce - Bogdan Kauffmann ze Słubic (80 pkt.),
 11. miejsce - Damian Palar z Jasła (80 pkt.),
 12. miejsce - Andrzej Sikorski z Warszawy (45 pkt.).

Każdy uczestnik rajdu otrzymał mapę województwa lubuskiego, odcisk pieczęci rajdowej, okolicznościowy znaczek rajdowy. Laureaci od 1. do 5. miejsca zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami. Uczestnicy rajdu, którzy zajęli I i II miejsce zwiedzili i potwierdzili 167 obiektów.

Wielu uczestników rajdu proponowało zorganizowanie drugiej edycji tego rajdu ze względu na ciekawą tematykę i duże walory poznawcze. Zarząd oddziału rozważy propozycję.

Uczestnikom rajdu dziękujemy za udział i za ciepłe słowa kierowane pod adresem organizatorów.

Danuta Cierpisz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT