PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Narada Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Narciarskich PTTK


W czasie zgrupowania szkoleniowego Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, które odbyło się z początkiem grudnia 2003 r. na Kalatówkach, zwołano ogólnokrajową naradę Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Narciarskich PTTK. Obecnie na terenie całego kraju działa 22 Terenowe Referaty Weryfikacyjne, w naradzie wzięli zaś udział przedstawiciele z 13.

Uczestnicy narady Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Narciarskich PTTK na Kalatówkach
(fot. R. Zarębski)

Celem spotkania było nawiązanie osobistych więzi pomiędzy działaczami narciarskimi, którzy znajdują swoje miejsce w PTTK,weryfikując odznaki narciarskie i KomisjąTurystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK. Ponieważ do czasu zwołania narady znowelizowany regulamin odznak narciarskich PTTK nie wyszedł drukiem (ukazał się jedynie na stronach internetowych PTTK i KTN), następnym celem było zapoznanie uczestników ze szczegółami nowego regulaminu oraz z zasadami weryfikowania odznak narciarskich. Niektórzy z obecnych uczestników brali wcześniej udział w dyskusjach na temat turystyki narcarskiej, roli przodownika turystyki narciarskiej w PTTK oraz usytuowania odznak narciarskich w systemie odznak turystycznych PTTK, które odbywały się w czasie Zlotu Przodowników Turystyki Narciarskiej PTTK, dyskusja w trakcie narady była więc jedynie uzupełnieniem i przedłużeniem poprzednich.

Uczestnicy narady uchwalili, że nowy regulamin odznak narciarskich PTTK powinien zostać wydany drukiem przy okazji nowego wydania regulaminu Gurskiej Odznaki Turystycznej jako wspólne wydawnictwo. Po skończeniu każdego sezonu narciarskiego Terenowe Referaty Weryfikacyjne będą składać sprawozdania ze swojej działalności do Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Terenowe Referaty Weryfikacyjne odznak narciarskich będą aktywizować przodowników turystyki narciarskiej z obszaru swojego działania do wypełniania podstawowej funkcji przodownika, jakim jest propagowanie i wstępna weryfikacja odznak narciarskich PTTK.

bw.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT