PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

50 lat działalności Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej w Gdańsku


W dniach 16-18 maja 2003 r. w ośrodku wypoczynkowym "Oleńka" w Tuchomiu k. Gdyni Wojewódzka Komisja Turystyki Kolarskiej zorganizowała Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej i Aktywu Kolarskiego województwa pomorskiego.

Zlot zdominowały wspomnienia i jubileusz 50-lecia działalności Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej w Gdańsku.

Okręgowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Gdańsku została powołana w maju 1952 r. Pierwszym przewodniczącym tej komisji został Władysław Witkowski (przodownik turystyki kolarskiej z nr. 151), a członkami: Andrzej Domaradzki (przodownik turystyki kolarskiej z nr. 152) i Zygmunt Lubawski. Z ramienia Wojewódzkiego Zarządu PTTK opiekę nad komisją sprawował Wacław Gorawski (przodownik turystyki kolarskiej z nr. 1) z Gdańska. W latach 1953-1960 przewodniczącym komisji był Zdzisław Kowalski (przodownik turystyki kolarskiej z nr. 153), który jako jedyny był uczestnikiem tegorocznego zlotu.


Zlot przodowników turystyki kolarskiej - Tuchom

W następnych latach przewodniczyła komisji Halina Żukowska, która następnie oddała na 23 lata komisję kolarską we władanie Eugeniuszowi Jeziorowskiemu, będącemu najdłużej jej przewodniczącym. Niestety, ze względu na zły stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w zlocie. Aktualnym przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej jest Bogdan Gwizdek.

Zlot otwarto powitaniem Honorowych Przodowników Turystyki Kolarskiej, w tym Zbigniewa Borońskiego z Bydgoszczy - wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Warszawie, kolegów z Chojnic oraz wszystkich uczestników przybyłych na zlot. Kolejnym punktem programu było wyruszenie uczestników zlotu na trasę rowerową, którą przygotował Juliusz Tarnawski. Trasa prowadziła przez malowniczą ziemię żukowską i połączona była ze zwiedzaniem klasztoru sióstr Norbertanek w Żukowie, dzięki uprzejmości tutejszego proboszcza.

Po powrocie na uczestników czekały kolejne atrakcje - konkursy sprawnościowe i przejście przez rękaw, minigolf, nawijanie żyłki i konkurs z wiedzy krajoznawczej. Wieczorem zaś przy ognisku: pieczenie kiełbasek, śpiewanie przy dźwiękach gitary i nocne rodaków rozmowy do świtu.

Kolejnego dnia odbył się sejmik turystyczny, na którym wygłoszono między innymi odczyt nt. "Gdański projekt ścieżek rowerowych" urozmaicony przezroczami oraz filmami.

Na zakończenie zlotu przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK dr Marian Czyżewski wręczył dyplomy od marszałka województwa pomorskiego oraz od prezydenta Gdańska, który również przyjął patronat honorowy nad zlotem. Puchar i dyplomy w imieniu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK wręczył wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Zbigniew Boroński.

Niestety, przyszedł czas, że zlot został uroczyście zamknięty i uczestnicy musieli się rozjechać w swoje strony, wywożąc ze sobą wspomnienia sympatycznie spędzonego czasu.

Do zobaczenia za rok.

Bogdan Gwizdek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT