PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Kolarstwo turystyczne PTTK w liczbach (1998-2003)


Odznaki ustanowione przez PTTK z myślą o propagowaniu turystyki i krajoznawstwa od lat cieszą się sporą popularnością. Również centralne imprezy kolarskie mają zwolenników, którzy nie bacząc na niezbyt ostatnimi laty sprzyjającą aurę i wyznaczanie punktu spotkania (tj. mety) niekiedy na rubieżach kraju, pakują sakwy i przybywają na kolarski zew.

Chcąc zdobywać odznaki, musimy wędrować; by zdobywać duże stopnie odznak, zobowiązani jesteśmy wyruszać w regiony coraz odleglejsze od miejsca zamieszkania. Podjęcie decyzji o takiej wyprawie ułatwiają zloty centralne i ogólnopolskie, albowiem organizator w naszym imieniu zadba o nocleg, wyżywienie i program krajoznawczy. W dodatku za udział w ogólnopolskim zlocie przodowników turystyki kolarskiej oraz za udział w centralnym zlocie turystów kolarzy cyklista otrzymuje, oprócz regulaminowo należnych punktów za codzienną wędrówkę, premię (w wysokości 30 pkt) na Kolarską Odznakę Turystyczną.

Liczba zdobywanych co roku przez rowerzystów odznak jest swego rodzaju wskaźnikiem świadczącym o popularności turystyki kolarskiej, jeśli nie w społeczeństwie, to przynajmniej w turystycznym światku. Zgodnie ze swymi prerogatywami Centralny Referat Weryfikacyjny przyznaje i ujmuje w ewidencji tylko najwyższe stopnie KOT i innych odznak turystyki kolarskiej PTTK, pozostawiając prawo weryfikowania niższych stopni ogniwom terenowym (a więc regionalnym radom turystyki kolarskiej, zespołom turystyki kolarskiej i oddziałowym komisjom turystyki kolarskiej bądź klubom turystyki kolarskiej PTTK działającym na prawach oddziałowych KTKol. PTTK).


Odznaki turystyk kolarskiej według stopni przyznane przez
Centralny Referat Weryfikacyjny KTKol. ZG PTTK w latach 1998-2003

Prezentowana tabela obejmuje zestawienie liczby zdobywców odznak odnotowanych w centralnej księdze weryfikacyjnej Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w latach 1998-2003. Centralny Referat Weryfikacyjny KOT nominalnie od 15 sierpnia 1997 r. (tj. od dnia wyborów na XIII Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego w Majdanie Sopockim), a faktycznie od dnia 30 stycznia 1998 r. (czyli od dnia przejęcia stosownej dokumentacji podczas posiedzenia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK odbytego w Siemianowicach Śląskich) prowadzi niżej podpisany. Centralny referat, zgodnie z postanowieniami regulaminów, uprawniony jest do przyznawania Kolarskiej Odznaki Turystycznej w stopniu dużym złotym i "Za wytrwałość", srebrnej i złotej odznaki permanentnego Rajdu kolarskiego "Szlakami zamków w Polsce", odznak dużego i małego rajdu kolarskiego dookoła Polski. Ponieważ regionalne rady turystyki kolarskiej nie działały dawniej i nie działają obecnie we wszystkich województwach, życie wymusiło na centralnym referacie konieczność zajęcia się także weryfikacją odznaki rajdu kolarskiego "Szlak wielkiej wojny 1409-1411".

Zainteresowani - zarówno nie związani z kolarstwem turystycznym, jak i ci, którzy tę dyscyplinę turystyki kwalifikowanej będą chcieli uprawiać - znajdą regulaminy wymienionych tu odznak we wkładce do specjalnego kolarskiego wydania kwartalnika "Gościniec PTTK" nr 2 z 2003 r. zatytułowanej "Regulaminowe kompendium rowerowe". Radzimy też zajrzeć na internetową stronę kolarzy znajdującą się pod adresem http://ktkol.pttk.pl

Dane z tabeli dowodzą, że przeciętnie w każdym roku rowerzyści zdobywają nieco ponad pięćdziesiąt odznak turystyki kolarskiej PTTK o najwyższym stopniu trudności. Jest to widocznie na obecne czasy liczba optymalna. Dlaczego jednak w 2002 r. liczba zweryfikowanych od znak spadła tak drastycznie poniżej średniej? Nie wiadomo.W krytycznym roku nie odnotowano ani fatalnej po gody, ani nie było wysokich podwyżek cen, ani krajem nie wstrząsały dramatyczne wydarzenia społeczne ni polityczne.

Jaki będzie bieżący rok? Miejmy nadzieję, że postępujące ubożenie społeczeństwa, bezrobocie (paradoks: człowiek ma dużo wolnego czasu na wędrówki, nie ma natomiast pieniędzy na ich odbywanie), wejście Polski do zjednoczonej Europy czy inne przesłanki nie ograniczą turystycznych planów rowerzystów.


Witold Fiączyk z Radomska
w karykaturze Wiesława Lipieckiego

Na rowerzystów czekają zaproszenia na dwie doroczne centralne imprezy kolarskie: 5-13 czerwca na 44. Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej organizowany przez Oddział PTTK w Szamotułach z bazami noclegowymi w Strzeszynku i w Sierakowie oraz 7-15 sierpnia na 53. Centralny Międzynarodowy Zlot Turystów Kolarzy przygotowywany przez Oddział PTTK w Złotowie z metą w Krajence. I tu i tam będzie czynny Centralny Referat Weryfikacyjny, a więc jak zwykle będzie możliwość poddania sprawdzeniu zgromadzonych punktów na KOT, a co za tym idzie, uzyskania właściwej pieczątki uprawniającej do noszenia zdobytej odznaki.

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT