PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Komunikaty Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK


 • O wnioskach na Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej
  W związku z powtarzającymi się przypadkami nadsyłania wniosków o nadanie godności Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej bez koniecznych danych i często po terminie, ponownie informujemy:
 1. wnioski przyjmowane są do dnia 31 maja każdego roku i rozpatrywane w terminie do 30 czerwca, nadesłane później rozpatrywane będą w roku następnym;
 2. wnioski powinny być nadsyłane na obowiązujących drukach (wzór kolportowany był podczas KNATP w Warszawie, jest także w Internecie na stronach PTTK);
 3. wnioski powinny być należycie umotywowane, szczególnie obejmujące działalność w turystyce pieszej (nie należy wpisywać funkcji w Zarządzie Oddziału, w turystyce kolarskiej, itp.);
 4. na wniosku konieczny jest podpis przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej (w przypadku braku takiej komisji - prezesa zarządu macierzystego oddziału). Spełnienie tych warunków pozwoli na szybkie rozpatrzenie wniosków, bez konieczności prowadzenia dodatkowej korespondencji.
 • O egzaminach na rozszerzenie uprawnień
  Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK informuje, że organizuje wiosenny egzamin dla przodowników chcących rozszerzyć swoje uprawnienia oraz osób chcących zdawać egzamin eksternistyczny na stopień przodownika turystyki pieszej. Egzamin odbędzie się w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 23, w czwartek 22 kwietnia 2004 r. o godz. 16.30. Osoby pragnące przystąpić do sprawdzianu wiedzy proszone są o nadesłanie wypełnionego wniosku poświadczonego przez macierzystą oddziałową komisję turystyki pieszej oraz przywiezienie ze sobą wymaganych dokumentów (legitymacja PTTK z opłaconymi aktualnymi składkami, legitymacja przodownicka oraz poświadczenie zdobycia stosownego stopnia odznaki turystyki pieszej). Wnioski należy nadsyłać na adres:Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać podczas dyżurów członków Komisji Turystyki Pieszej w lokalu Zarządu Głównego PTTK pod powyższym adresem lub telefonicznie (0 -prefiks - 22) 826 35 74 w każdy piątek w godz. 15.30-17.00.
 • O imprezach dla osób niepełnosprawnych
  Przypominamy zasady konkursu na imprezę z udziałem osób niepełnosprawnych zatwierdzone na posiedzeniu Komisji w dniu 23 maja 2003 r.
  Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK ogłasza konkurs na najatrakcyjniejszą pieszą imprezę turystyczną (np. rajd) dla niepełnosprawnych uczestników. Warunki konkursu:
 1. Za każdą niepełnosprawną osobę uczestniczącą w imprezie - 5 pkt.
 2. Za zorganizowaną drużynę osób niepełnosprawnych (min. 5 osób) - dodatkowo 20 pkt.
 3. Za udział jednej osoby niepełnosprawnej w konkursie przystosowanym do możliwości osób niepełnosprawnych (np. gry ruchowe, tor przeszkód) - 5 pkt.

Ubiegłoroczna edycja konkursu dobiegła końca. Wkrótce ogłosimy jej rezultaty. Międzynarodowy Rok Osób Niepełnosprawnych minął, ale warto kontynuować współpracę. Nawiązane kontakty można wykorzystać do organizacji kolejnych imprez ku wspólnemu pożytkowi. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ogłaszamy drugą edycję konkursu. Mamy nadzieję, że imprezy turystyki pieszej z udziałem osób niepełnosprawnych staną się dobrym zwyczajem.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT