PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej


Zgodnie z wieloletnią tradycją przodownicy turystyki pieszej regionu dolnośląskiego spotykają się jesienią na zlocie, w trakcie którego dokonują oceny mijającego sezonu, a także ustalają program pracy na rok następny. Co roku spotkanie odbywa się w innym miejscu i, oczywiście, jest połączone z bogatym programem krajoznawczym.

XXXIX Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 25-26 października 2003 r. w Osiecznie koło skiego Zespołu Turystyki Pieszej, a także albumy pamiątkowe i inne wyróżnienia. Odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy przez uczestnika zlotu lek. med. Kazimierza Woź-niaka z Wrocławia. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały zlotowe opracowane przez Jarosława Jańczaka i Jerzego Hallalę przy współpracy innych członków Oddziału Zakładowego PTTK w Głogowie z Klubu Turystyki Pieszej i Górskiej "Mrówka". Wśród materiałów oprócz opisu powstania wielkopolskiego na Leszna - na terenie Wielkopolski, a zorganizowany został przez Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie. Zespołem organizacyjnym kierował komandor Jerzy Hallala, prezes oddziału. Wiodącą tematyką były rocznice: 85. odzyskania niepodległości, 85. wybuchu powstania wielkopolskiego oraz 300. wyboru Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. Zadaniem zlotu była także prezentacja walorów turystycznych, krajoznawczych i wypoczynkowych powiatu leszczyńskiego. W imprezie uczestniczyło 48 przodowników z Dolnego Śląska i z Wielkopolski.


Na wycieczce krajoznawczej obejrzano także
wiatrak k. Osiecznej

Część merytoryczną narady prowadził honorowy komandor zlotu, Henryk Antkowiak z Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, zarazem przewodniczący Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej przy Porozumieniu Oddziałów Województwa Dolnośląskiego. Omawiano problemy związane z organizacją i realizacją imprez turystyki pieszej w roku 2003 oraz zaplanowano imprezy na rok następny. Obrady odbywały się w gościnnych progach Schroniska Młodzieżowego w Osiecznej.

W trakcie narady wręczono wyróżnienia w postaci medali 50-lecia Komisji Turystyki Pieszej, odznak Honorowego Turysty Dolnego Śląska, dyplomy uznania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, a także albumy pamiątkowe i inne wyróżnienia. Odbył się także pokaz udzielanie pierwszej pomocy przez uczestnika zlotu lek. med. Kazimierza Woźniaka z Wrocławia. Wszyscy uczestnicy otrzymali także materiały zlotowe opracowane przez Jarosława Jańczaka i Jerzego Hallanę przy współpracy innych członków Oddziału Zakładowego PTTK w Głowgowie z Klubu Turystyki Pieszej i Górskiej "Mrówka". Wśród materiałów oprócz opisu powstania wielkopolskiego na terenie gminy Osieczna oraz rysu historycznego, map, folderów znalazł się również list pasterski Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki. Najstarszym uczestnikiem zlotu był Teofil Ligenza vel Ozimek - Honorowy Członek PTTK.


Wręczenie albumu pamiątkowego
Teofilowi Ligenzie vel Ozimkowi

W sobotę odbyła się wycieczka krajoznawcza, której trasa wiodła przez Wschowę, Leszno (zwiedzano miasto i muzeum), pałac w Pawłowicach i Osieczną.W niedzielę natomiast uczestnicy zlotu po mszy świętej w klasztorze Franciszkanów w Osiecznej zwiedzili ów klasztor, a później zespół parkowo-pałacowy w Rydzynie. Podczas pobytu na zamku w Rydzynie wręczono nestorce turystyki głogowskiej Janinie Serafin Dyplom Honorowego Członka Oddziału Zakładowego PTTK w Głogowie. Wręczono również 11 odznak "Szlakami króla Stanisława Leszczyńskiego".

Tradycyjne spotkania przodowników turystyki pieszej Dolnego Śląska są okazją do wymiany doświadczeń, do spotkań, nawiązywania kontaktów^ także do pogłębiania wiedzy krajoznawczej. Udział w nich owocuje później w codziennej pracy. Są wzorem do naśladowania przez inne komisje i zespoły w różnych regionach Polski.

Stanisław Łuć

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT