PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Konkurs fotograficzny "Spotkania u źródeł rzek" i nie tylko


Dla nowych członków PTTK zaskoczeniem jest zazwyczaj ogrom zadań statutowych, jakich podejmuje się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W statucie PTTK można znaleźć najróżniejsze dziedziny turystyki kwalifikowanej, jak też całą gamę specjalności ściśle krajoznawczych. Do wytyczania kierunków rozwoju tych dziedzin i ich realizacji powołane są na poziomie Zarządu Głównego PTTK specjalistyczne organy doradcze zarządu, którymi są komisje złożone z członków kadry PTTK najbardziej fachowych w danej dziedzinie.

Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że zadania PTTK zebrane w statucie nie są przypadkowym zbiorem zainteresowań poszczególnych grup członków Towarzystwa, tylko nawzajem się przenikając i uzupełniając, tworzą wspólny organizm nazwany programem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nie jest to, oczywiście, żaden nowy termin, bo wyraz "program" jest równie stary, jak protoplaści PTTK.


Od lewej: Waldemar Doniec - Członek Honorowy PTTK i przewodniczący jury konkursu,
Zofia Lubczyńska - przewodnicząca Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK,
Ryszard Kunce - przewodniczący Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i w Zakładzie Pracy ZG PTTK

Przenikanie i uzupełnianie się poszczególnych dziedzin wymaga bieżącej współpracy specjalistów z tych dziedzin, a więc komisji Zarządu Głównego PTTK. Z ostatnich lat znane są przykłady (zapewne było ich w PTTK więcej, ale na pewno nie o wszystkich jest mi wiadomo) współpracy pomiędzy poszczególnymi komisjami ZG PTTK. Przed kilku laty odbywały się wspólne spotkania Komisji Opieki nad Zabytkami i Komisji Ochrony Przyrody - do dzisiaj ta serdeczna współpraca jest aktualna. Komisja Fotografii Krajoznawczej wspólnie z Komisją Opieki nad Zabytkami i Radą ds. Młodzieży zorganizowała szkolenia i plenery fotograficzne (m.in. w Ciechanowcu), które miały za zadanie wspomóc fachową wiedzą fotograficzną młodzież i opiekunów zabytków, a także wskazać fotografom krajoznawcom oraz młodzieży, co i dlaczego w zabytkach należy utrwalać na fotografii. Natomiast stała współpraca Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK z Komisją Fotografii Krajoznawczej owocuje wydawnictwami oraz opracowaniami z zakresu historii fotografii krajoznawczej i jej tradycji.

Jednym z takich konsolidujących spotkań było wspólne zebranie Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy z Komisją Fotografii Krajoznawczej, które odbyło się 21 lutego 2004 r. w siedzibie Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi. Jak przystało na miejsce spotkania, było ono połączone z ogłoszeniem wyników fotograficznej części konkursu "Spotkania u źródeł rzek" zorganizowanego przez Komisję Działalności w Miejscu Zamieszkania i w Zakładzie Pracy ZG PTTK. Jury konkursu, z udziałem wybitnych fotografów krajoznawców, obradowało w CFK PTTK kilka tygodni wcześniej i oceniło różnorodne prace autorów z całej Polski z bardzo szerokiego przedziału wiekowego.

Pierwsze miejsce i nagrodę ufundowaną przez Zarząd Majątkiem PTTK - pobyt w schronisku dla trzyosobowej rodziny - zdobył Marcin Czerwiński z Oddziału PTTK w Pleszewie. Nagrodę drugą ufundowaną przez Zarząd Główny PTTK przyznano bardzo sympatycznej grupie młodzieży z SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej w Spytkowicach, reprezentacji Oddziału PTTK w Rabce. Wręczył ją członek Zarządu Głównego PTTK Ryszard Mamenas, jednocześnie prezes łódzkiego oddziału PTTK im. J. Czeraszkiewicza. Aparat fotograficzny z zoomem na pewno wzbogacił wyposażenie szkolnego koła PTTK. Trzecie miejsce i nagrodę ufundowaną przez redakcję pisma "Domy Spółdzielcze" uzyskał Leszek Leś z Oddziału PTTK w Jaworznie. Nagrodę wręczył obecny na spotkaniu redaktor naczelny Andrzej Kuper.

Jury przyznało ponadto wyróżnienia: Annie Staszewskiej z Kielc, RobertowiRasiakowiz Lubonia, Ewelinie Tulickiej z Tarnowa, Lechowi Karandzie z Gryfina i Justynie Dudczak z Łodzi. Nagrody ufundowała Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i w Zakładzie Pracy ZG PTTK, a wręczyli je Członkowie Honorowi Towarzystwa - Waldemar Doniec i Adam Chyżewski, oraz przewodniczący obu komisji ZG PTTK - Zofia Lubczyńska i Ryszard Kunce.

Wyróżnienie specjalne za prezentację multimedialną z udziałem zdjęć archiwalnych przyznano Bożenie Miszczyk i Bartoszowi Szewczykowi z SKKT PTTK przy Gimnazjum nr 2 w Żywcu. Ponadto zgodnie z postanowieniem jury, wszyscy autorzy biorący udział w konkursie otrzymali albumy Polska Fotografia Krajoznawcza.

Po uroczystym wernisażu wystawy pokonkursowej zaproszeni goście zwiedzili siedzibę Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK mieszczące się w pięknie odrestaurowanym przez działaczy naszego Towarzystwa pałacyku łódzkiego fabrykanta Eitingona. Gospodarzem oraz przewodnikiem był dyrektor CFK Andrzej Danowski, który przeniósł zwiedzających w czasy przemysłowej Łodzi, kiedy rodziły się i upadały wielkie fortuny "królów bawełny". Po tej krótkiej podróży w przeszłość, wszyscy zainteresowani zapoznali się z jedną z form działalności CFK, którą jest gromadzenie i archiwizowanie wszelkich materiałów fotograficznych oraz publikacji związanych z szeroko rozumianą fotografią krajoznawczą i nie tylko. Wiele fotografii trafiających do Centrum, nierzadko o wyjątkowej wartości historycznej, jak na przykład szklane klisze przedstawiające wojsko Cesarstwa Austro-Węgierskiego z okresu pierwszej wojny światowej, w wyniku złego przechowywania (gdzieś w piwnicach zagrzybionych kamienic) jest często w opłakanym stanie. Zwiedzający mogli się zapoznać ze żmudnym procesem rekonstrukcji i konserwacji tego typu materiałów, przy wykorzystaniu metod chemicznych oraz obróbki cyfrowej. Prezentacji dokonywał kustosz CFK - Paweł Wojtyczka.

Ostatnią z atrakcji dnia czekających na laureatów konkursu fotograficznego był spacer z przewodnikiem szlakiem zabytków Łodzi pod kierownictwem Kasi Krakowskiej, natomiast członkowie obu komisji przystąpili do obrad i planowania dalszej działalności programowej. Na wstępie przewodnicząca Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK Zofia Lubczyńska zapoznała obie komisje z działalnością i planami Komisji Fotografii Krajoznawczej .Wystąpiła również z apelem do Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i w Zakładzie Pracy ZG PTTK o wykonywanie pamiątkowych oraz krajobrazowych zdjęć z rodzinnych imprez turystycznych.


Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca odbierają
z rąz Ryszarda Mamenasa - członka ZG PTTK
i prezesa łódzkiego oddziału PTTK
im. J. Czeraszkiewicza - przedstawiciele SKKT PTTK
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach

Przewodniczący Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i w Zakładzie Pracy Ryszard Kunce przedstawił członków komisji, zapoznał zebranych z działalnością i zamierzeniami komisji oraz zaapelował o czynne uprawianie turystyki rodzinnej i towarzyskiej.

Dla Komisji Fotografii Krajoznawczej najważniejszymi zadaniami, które zrealizowane będą w tym roku, będzie między innymi organizacja wielu wystaw fotograficznych w galerii Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. W maju otwarta zostanie międzynarodowa wystawa poplenerowa nawiązująca do obchodów "Krajobraz roku 2003/2004 - Ziemia Lubuska", w dalszej kolejności Instruktor Fotografii Krajoznawczej Grzegorz Podbiał zaprezentuje wystawę autorską pt. Zabytkowe kościółki Pomorza Zachodniego, natomiast na wrzesień zaplanowana jest Centralna Wystawa Instruktorów Fotografii Krajoznawczej z cyklu Dziedzictwo kultury - dwory i pałace.

Do innych imprez organizowanych przez Komisję Fotografii Krajoznawczej, tym razem o charakterze integracyjno-szkoleniowym, zaliczyć można odbywające się co roku Forum Fotografii Krajoznawczej (w tym roku w Jastrzębiu-Zdroju) oraz Centralny Plener Szkoleniowy. Obie imprezy służą integracji całego środowiska fotografów krajoznawców, wymianie doświadczeń oraz promocji danego regionu Polski. Tego typu spotkania pozwalają łączyć pasję fotografa i krajoznawcy oraz są okazją do rozwijania swoich zainteresowań, często z pożytkiem dla ogółu.

W ramach ostatniej soboty karnawału uczestnicy łódzkiego spotkania wybrali się do Teatru Jaracza na spektakl Czarownice z Salem. Wieczór dopełniły dyskusje kuluarowe w gościnnym szkolnym schronisku wycieczkowym w Łodzi, którego dyrektorka pani Mariańska zawsze przyjmuje życzliwie gości spod znaku PTTK.

Tekst Andrzej Danowski, Paweł Wojtyczka. Zdjęcia Andrzej Kuper

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT