PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Oddział PTTK w Chełmie w hołdzie powstańcom styczniowym


Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie był organizatorem cyklu imprez poświęconych 140. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W trakcie pięciu rajdów uczestnicy mogli odwiedzić miejsca związane z walkami powstańczymi na ziemi chełmskiej.

22 marca 2003 r. przeprowadzono XXVI Rajd Wiosenny, poświęcony bitwie pod Depułtyczami, która miała miejsce 5 sierpnia 1863 r.W starciu oddziały polskie dowodzone przez Józefa Władysława Ruckiego,Władysława Eminowicza i Kajetana Ćwieka-Cieszkowskiego zmusiły wojska rosyjskie do odwrotu.

Kolejną imprezą był XXXIX Rajd Słowików, zorganizowany w dniach 10-11 maja 2003 r., który został poświęcony bitwie pod Malinówką. Bitwa rozegrana 21 listopada 1863 r. w okolicach Sawina była jednym z największych starć na terenie ziemi chełmskiej i Lubelszczyzny. Powstańcy pod dowództwem Karola Krysińskiego i Walerego Kozłowskiego przez kilka godzin stawiali skuteczny opór oddziałom rosyjskim, jednak ostatecznie zostali zmuszeni do odwrotu. Uczestnicy rajdu zwiedzili między innymi słynny Kamień Powstańców, pomnikowy głaz narzutowy, przy którym według tradycji obozowali powstańcy.

Przeprowadzony w dniach 27-28 września 2003 r. XLIII Rajd Jesienny został poświęcony bitwie pod Fajsławicami, która miała miejsce 24 sierpnia 1863 r.W jej trakcie zostało rozbite zgrupowanie powstańcze pod dowództwem gen. Michała Heydenreicha-Kruka. Klęska pod Fajsławicami, w której powstańcy stracili ponad 600 żołnierzy, miała znaczny wpływ na ostateczny upadek powstania.

Kolejna impreza, XXXVII Rajd Kościuszkowski, odbyła się 18 października 2003 r. i została poświęcona potyczkom pod Siedliszczem (2 grudnia 1863 r.) oraz Wolą Korybutową (10 grudnia 1863 r.). Oprócz zwiedzania wymienionych miejscowości, uczestnicy rajdu wzięli udział w odsłonięciu pomnika ku czci powstańców na Kopcu Powstańców w Siedliszczu.

Ostatnią imprezą był XLI Rajd Parasolowy, przeprowadzony 8 listopada 2003 r. w okolicy Poleskiego Parku Narodowego. Uczestnicy imprezy odwiedzili między innymi dwa miejsca związane z powstaniem styczniowym. Pierwszym była miejscowość Sosnówka,gdzie I4marcal863r.miałamiejscepotyczkaz udziałem partii Gustawa Zakrzewskiego. Ranny w niej został ksiądz Stanisław Brzóska. Drugim miejscem były Górki, gdzie 19 sierpnia 1863 r. miała miejsce potyczka oddziału Karola Krysińskiego. W trakcie wszystkich rajdów uczestnicy otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe oraz szczegółowe informatory o zwiedzanych obiektach.

Zbigniew Lubaszewski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT