PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Z Wałcza na Ziemię Lubuską


Wychowawcze i kształcące wartości turystyki oraz krajoznawstwa w procesie realizacji programowych zadań szkoleniowych w pełni docenia dowództwo 100. batalionu wsparcia dowodzenia Międzynarodowego Korpusu "Północ - Wschód" w Wałczu. Wycieczki rekreacyjno-poznawcze czy podróże kulturalno-patriotyczne wpisane są na trwałe w program szkolenia pododdziałów - powiedział szef sekcji wychowawczej kapitan Mariusz Plewa. Pozwalają one nie tylko poznać żołnierzom zasadniczej służby wojskowej ciekawe i bogate pod względem krajoznawczym kulturowym i historycznym rejony Polski, ale są swoistą formą integracji kadry oraz żołnierzy batalionu.

Ostatnio dzięki pomocy dowództwa 5. kresowego batalionu saperów i kierownictwa krośnieńskiego klubu garnizonowego przez trzy dni walory południowego rejonu województwa lubuskiego poznawało 43. żołnierzy 100. batalionu wsparcia dowodzenia z Wałcza.

Program podróży przygotowany przez pracowników klubu garnizonowego w Krośnie Odrzańskim dał możliwość poznania wojskowym krajoznawcom najciekawszych rejonów Ziemi Lubuskiej i znajdujących się tu obiektów. Zwiedzono ekspozycję Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, wśród których jest unikatowy egzemplarz niemieckiego przeciwpancernego działa samobieżnego StuG-40. Mimo późnych godzin dzięki uprzejmości Pani Ireny Lew w Ochli obejrzano różne typy architektury ludowej czterech sąsiadujących ze sobą regionów etnograficznych Zachodniej Wielkopolski, Dolnego Śląska, Wschodnich Łużyc oraz obszaru środkowo-lubuskiego, w tym unikatowe obiekty budownictwa wiejskiego.

Żagań, Żary, Brody i Gębice to kolejne miejscowości o bogatych walorach historyczno-turystycznych zwiedzane przez krajoznawców z Wałcza. Obejrzano w Żaganiu zespół poaugustiański składający się z kościoła, dawnego klasztoru i konwiktu oraz gotyckiego spichlerza. W obiektach tych miał swą pracownię astronom Johan Kepler, koncertował Franciszek Liszt, przebywał Henryk Stendhal. Żagański pałac to zabytek architektury barokowej najwyższej klasy krajowej związany ze słynnymi europejskimi rodami: Wallensteinów, Labcovitzów, Bironów i Talleyrandów. W nim decydowały się losy Europy po klęsce Napoleona - parafowano m.in. Traktat Wiedeński 1815 r. Żagań to także miejsce związane z losami żołnierskimi okresu wojen napoleońskich oraz I i II wojen światowych. Dokumentują to cmentarze wojenne oraz obozy jenieckie, w tym obóz jeniecki pilotów alianckich Luft III, a nade wszystko Stalag VIIIC, w którym w nieludzkich warunkach więzieni byli jeńcy kilkunastu narodowości w latach 1939-1945. Losy ich poznano na ekspozycji w tamtejszym Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych.

W Żarach obejrzano zabytkową starówkę, ratusz oraz niszczejący z każdym rokiem gotycko-barokowy zespół zamkowo-pałacowy z XIII i XVIII w. rodu Dewinów i Promnitzów. Ubolewano, że ten przebogaty obiekt popada w ruinę.

Brody to przykład sprzężenia rezydencji magnackiej z miasteczkiem, a z tym ciekawym barokowym zespołem urbanistycznym był Henryk Brühl - pierwszy minister króla Augusta III Sasa. Ta monumentalna na ówczesne czasy budowla stanowi dziś żałosny obraz.

W Gębicach znajduje się miejsce pamięci po byłym obozie - Stalagu III B/Amitz, w którym późną jesienią 1939 r. z grupą księży i zakonników z Niepokalanowa przebywał ojciec Maksymilian Kolbe.

W ostatnim dniu podróży w drodze do Wałcza uczestnicy podziwiali zespół klasztorny cystersów - dziś siedzibę Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyzu oraz wybrane elementy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, po których oprowadzał, przekazując ciekawe informacje, ppłk rez. Andrzej Lisiecki.

Powrót do garnizonu po przebyciu około 800 km interesującej trasie był wyjątkowo udany i szczęśliwy - stwierdził kierownik podróży kpt. Mariusz Plewa i taka była ocena wszystkich uczestników. Podróż pozostawiła wiele niezapomnianych wrażeń. Do szczególnie zaangażowanych uczestników należeli m.in.: st. chor. szt. Sławomir Nowak, chor. Wiesław Piszcz, plut. Mirosław Maślej oraz szeregowi - Robert Cieślik, Andrzej Helak, Paweł Kisiel i Igor Pluta.

J.C.


W skansenie etnograficznym w Ochii
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT