PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Spotkania u źródeł Dłubni


Akcja "Spotkania u źródeł rzek" była prowadzona przez Oddział PTTK w Olkuszu w kilku etapach. Ogółem wzięło w niej udział 400 osób (30 certyfikatów przekazaliśmy do Oddziału PTTK Siemianowice).

Dnia 28 czerwca 2003 r. odbyła się wycieczka do doliny Dłubni. W wycieczce uczestniczyło 35 osób.

J. Zinkow w Orlich gniazdach i krajobrazach jurajskich tak napisał o tej rzece: (...) Od wschodniego skraju Małyszyc ścieżkami na wschód. Blisko koryta rzeki Dłubni tryska przepiękne źródło Jordan, które stanowi pomnik przyrody. Tworzy ono malowniczy niewielki stawek o powierzchni 24 m kw., głęboki ok. 2-3 m,o kryształowo czystej wodzie;z dna stawku wypływa woda wprawiająca w ruch pulsujący zalegający tam piasek (...).

Z Małyszyc drogą asfaltową pojechaliśmy do Iwanowic, gdzie zatrzymaliśmy się nad Dłubnią przy źródle św. Rocha. Woda z tego źródła ma podobno leczyć schorzenia oczu. Potem odwiedziliśmy źródło rzeki Dłubnia, która wypływa w polach, a o której Zinkow napisał dalej tak:...Okoliczni mieszkańcy rzekę tę nazywają także Glanówką lub Gorącą. Jej obszar źródliskowy znajduje się w centrum Wyżyny Krakowskiej (Częstochowskiej) Północnej w Jangrocie, Trzyciążu i Glanowie. W początkowym odcinku dolina płytka i szeroka. Poniżej Trzyciąża zbocza wyraźnie się zacieśniają. W pobliżu Glanowa jest już jar, na którego zboczach-krawędziach pojawiają się różnego kształtu jurajskie skałki wapienne (...).

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT