PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Spotkanie u źródeł rzeki Liwiec


Do ogólnopolskiej akcji "Spotkania u źródeł rzek", ogłoszonej przez Zarząd Główny PTTK w 2003 r., włączył się również Oddział PTTK "Podlasie" w Siedlcach, organizując 13 września tegoż roku spotkanie u źródeł rzeki Liwiec w myśl przesłania, zaczerpniętego z wiersza Juliusza Słowackiego: Jest chwila, gdy się ma księżyc pokazać, Kiedy się wszystkie słowiki uciszą I wszystkie liście bez szelesty wiszą I ciszej źródła po murawach dyszą Nieco wcześniej, 25 maja 2003 r., z inicjatywy członków Towarzystwa, uporządkowano teren wokół źródeł, a następnie oznakowano je tablicą, zawierającą informacje krajoznawcze. Zgłoszono również w Urzędzie Gminy w Zbuczynie propozycję ujęcia źródeł Liwca jako użytku ekologicznego oraz jego zagospodarowania.

Źródła rzeki Liwiec znajdują się na wysokości 161 m n.p.m. na terenie miejscowości Sobicze (gmina Zbuczyn, powiat siedlecki), około 30 km od Siedlec. Rzeka płynie przez Wysoczyznę Siedlecką, Obniżenie Węgrowskie i Równinę Wołomińską.Jej długość wynosi 126,2 km. Wodami zasila rzekę Bug, będąc jej lewym dopływem (ujście w pobliżu Kamieńczyka, powyżej Wyszkowa, w dolinie dolnego Bugu, na wysokości 84 m n.p.m.).

W ramach akcji zorganizowano przejazd autokarowy oraz wycieczkę rowerową. Wśród uczestników znalazły się dzieci i młodzież ze szkół podstawowych nr 10 oraz 11 w Siedlcach, z Zespołu Szkół w Paprotni oraz z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Siedlcach. W imprezie wzięli udział również członkowie Klubu Turystyki Kolarskiej "Doktorek", działającego przy tutejszym Oddziale PTTK. Do źródeł Liwca przybyła również młodzież z pobliskiej szkoły podstawowej w Izdebkach Kosnach oraz mieszkańcy Sobicz i okolicznych miejscowości. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 153 osoby, w tym 76 członków klubu. Punktem kulminacyjnym spotkania było ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie szkoły podstawowej w Izdebkach Kosnach.

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe certyfikaty, potwierdzające udział w akcji oraz odznaki "Spotkania u źródeł rzek". Spotkanie u źródeł Liwca stworzyło możliwość zdobycia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej oraz Kolarską Odznakę Turystyczną.

Ze sporządzonej dokumentacji fotograficznej wykonana została wystawka w siedzibie siedleckiego oddziału.

Warto wspomnieć, że nad Liwcem oraz w jego dorzeczu położone są liczne miejscowości, popularne ośrodki wypoczynku, zwłaszcza dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Kisielany, Liw, Węgrów, Stara Wieś, Urle.

Dzięki temu spotkaniu spopularyzowano miejsce tak mało znane, a jednocześnie tak bliskie. Odkrywanie takich właśnie miejsc stanowi dla siedleckiego Oddziału PTTK "Podlasie" jedną z form kształtowania postaw dzieci i młodzieży wobec dziedzictwa kulturowego najbliższego regionu. Jest również zachętą do poszukiwania wartości kultury lokalnej i regionalnej, które wpływają na poznanie własnych korzeni i przywiązania do małej ojczyzny. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza dziś, w dobie jednoczącej się Europy, by w ten sposób umacniać oraz zachować lokalną i narodową tożsamość

Beata Kozaczyńska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT