PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Steklnik - największa rzeka gminy Gubin


Młodzi turyści z gubińskiego PTTK odbyli ostatnio rowerową wycieczkę do źródeł najdłuższej rzeczki w gminie I Gubin - Steklnika, zwanej inaczej Kosarzynką.

Źródła tej rzeczki znajdują się za Komorowem ok. 500 m od drogi nr 138 Gubin - Wałowice. Długość tej rzeczki wynosi ok.19 km, a powierzchnia jej zlewni ok. 22 km kw.Jest to jedyna rzeczka, która zasila w wodę jezioro Borek koło Kosarzyna. Niestety, jest ona podejrzana o zanieczyszczanie wód tego jeziora.Wystarczy przyjrzeć się jej ujściu do tego akwenu wodnego. Na początku swego biegu niesie ona popłuczyny ze stacji uzdatniania wody dla Gubina. Są to wytrącone z wody zanieczyszczenia mineralne, które osiadają na filtrach, nim woda trafi do naszych kranów. Woda pod mostkiem do Wałowic ma z tego powodu rdzawy kolor. Był pomysł, by część ścieków z Wałowic i Drzeńska Wielkiego skierować do Budoradzanki i w ten sposób chronić wody jeziora Borek. Jednak wody, która dopływa do jeziora, jest za mało, krajobrazowi grozi stepowienie - lustro wody w jeziorze opada.


Uczestnicy wycieczki rowerowej do źródeł Steklnika

Jednym z rozwiązań tego problemu może być zastawka w miejscu, gdzie Steklnik wypływa z jeziora i odprowadza wody dalej do Łomianki. Podniesienie lustra wody o 50 cm zahamowowałoby niekorzystne zmiany. Zatrzymanie wody przez zastawki na tej rzeczce poprawiłoby stosunki wodne w glebie i dodatnio wpłynęło na roślinność w jej dorzeczu. Kiedyś energię wodną tego cieku wykorzystywano z pożytkiem, czego przykładem może być nieczynny młyn wodny przy drodze Wałowice - Drzeńsk Mały.

Bardzo ciekawie o tych zagadnieniach opowiadał młodzieży członek PTTK, znany regionalista Józef Wójtowicz. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał pamiątkowy dyplom - certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu u źródeł Steklnika i specjalną odznakę, a opiekunowie młodzieży - pamiątkowe koszulki i czapeczki przygotowane na tę okoliczność przez PTTK. W wycieczce wzięły udział 32 osoby ze szkoły podstawowej nr 2 pod opieką Ireny Mierzuchowskiej oraz z gimnazjum nr 1 pod opieką Danuty Jaśkiewicz. Zorganizowany na zakończenie wycieczki konkurs poświęcony Steklnikowi, który ma swe źródła oraz ujście na terenie gminy Gubin i jest najdłuższą rzeką tej gminy, wygrała Kasia Jakusik.


Działacze PTTK analizują mapy w celu
ustalenia lokalizacji źródeł rzek w naszej okolicy

Gubiński Oddział PTTK zorganizował również wycieczki do źródeł najdłuższej rzeki w naszym województwie - Lubszy. Rzeka ta ma źródła na skraju Wzniesień Żarskich i kończy swój bieg w Gubinie, wpadając do Nysy Łużyckiej. W przyszłym roku odbędą się wycieczki do źródeł Odry i Nysy Łużyckiej. Najdłuższa rzeka powiatu krośnieńskiego to Łomianka, która ma swoje źródła koło Strumienna i niesie wody do Odry, kończąc swój bieg w okolicach Kosarzyna.

Zenon Pilarczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT