PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1 (14)/2004
ISSN 1642-0853

Na spotkanie z Ordonką


W roku 2003 myszkowski Klub Osiedlowy PTTK "M-2" zorganizował 41 wycieczek i wypraw z udziałem 544 uczestników (w tym osiem wycieczek do źródeł rzek z udziałem 83 turystów). Jak zwykle dominowały rowerowe wycieczki jednodniowe po ziemiach powiatu myszkowskiego, ale odbyły się też trzy biwaki pod namiotami (które rozstawialiśmy w Hucisku i dwukrotnie w Podzamczu k. Ogrodzieńca) oraz dwa wyjazdy na zloty centralne (zlot przodownicki w Czechowicach oraz CZTK w Ustrzykach Dolnych).

Najczęściej odwiedzaliśmy średniowieczne zamki jurajskie, niestety mocno zrujnowane, ale byliśmy rowerami także na Pustyni Błędowskiej oraz na Pustyni Siedleckiej. Nasze przekorne wyjazdy na pustynie wywołała PTTK-owska akcja "Spotkania u źródeł rzek"; uczestnicząc w niej dotarliśmy do ośmiu miejsc, w których biorą swe początki rzeki. Byliśmy więc tam, gdzie ma swe źródło Czarna Przemsza - w Bzowie (9. uczestników wycieczki rowerowej), Wiercica - w Złotym Potoku (14. uczestników) i Potok Ogrodzieniecki (8. uczestników) - w Ogrodzieńcu.

Bezskutecznie poszukiwaliśmy (w grupie 12. turystów na rowerach) śladów wody w miejscu, gdzie jeszcze niedawno zaczynała swój bieg rzeka Ordonka zasilająca zalew w Zaborzu oraz pod brzozą w Żarkach (9. rowerzystów), gdzie biło źródło Miłości (zwane też "źródłem spod brzozy" - jak można wyczytać z tablicy ustawionej przy nim przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Przy okazji biwaku w Podzamczu wybraliśmy się (w 9-osobowej grupie rowerzystów) do Pilicy celem obejrzenia nie tylko tamtejszego parku i pałacu, ale i stawu, z którego prawie że bierze swój początek rzeka Pilica (jej prawdziwe źródło nieraz trudno odnaleźć, ponieważ zjawiska krasowe powodują zmienność jego lokalizacji).

W większości przypadków przy źródłach znajdują się tablice, ustawione staraniem WFOSiGW w Katowicach, na których są informacje o nazwie rzeki oraz o florze i faunie okolicy. Wyjątkiem mogą być źródła rzek: Warty w Kromołowie (odwiedzone przez 9. myszkowian) oraz Leśniówki w Żarkach-Leśniowie (13. uczestników), które obudowane są kapliczkami. Wody Leśniówki wybiły w 1382 r., gdy wracający z Rusi książę Władysław Opol-czyk zatrzymał się w jurajskiej gruszy głodny i spragniony. Modłami spowodował, że wybiło źródełko; w podzięce opatrzności wzniósł obok niego kapliczkę. W 1559 r. Jan z Pilicy Koryciński herbu Topór wybudował obok świątynię, będącą obecnie Sanktuarium Matki Boskiej Patronki Rodzin. Ciekawostką może być fakt, że wody źródła Leśniówki są bardzo smaczne i -jak głosi fama - zdrowe, nic Nad źródłem Leśniowki w Żarkach więc dziwnego, że każdego dnia przybywają tu gromady zmotoryzowanych turystów z odległych stron, aby nabrać do pojemników wodę na potrzeby domowe.

Klubowi znakarze oznakowali w terenie dwa szlaki rowerowe o łącznej długości 30 km, a siłami klubowych przodowników turystyki kolarskiej zorganizowaliśmy XXV zlot urodzinowy w Żarkach Letnisko i rajd z okazji Dni Myszkowa, nadto współorganizowaliśmy "Rodzinny biwak trzeźwościowy" w Hucisku i XXII akcję "Czysta Jura" w Zaborzu (sprzątaliśmy okolice źródła Ordonki). Pamiętając, że rok 2003 był Rokiem Osób Niepełnosprawnych wpisowe na nasze rajdy dla tej grupy turystów obniżaliśmy do 33% stawki wyjściowej. Członkowie klubu zdobyli w omawianym sezonie 56 odznak krajoznawczych i turystycznych różnych stopni, w tym KOT "Za wytrwałość" i KOT d. srebrny. Uczestnicy wycieczek do źródeł rzek uhonorowani zostali nie tylko pamiątkowymi certyfikatami, ale i wpisami do kroniki klubowej.

W ubiegłym roku, będącym rokiem jubileuszu 25-lecia Klubu PTTK "M-2", dzięki finansowemu wsparciu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dorobiliśmy się pięknych koszulek kolarskich z symbolami MSM i PTTK, a dzięki pozostałym dobroczyńcom mogliśmy wykonać metalowe odznaki "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej" dla naszej regionalnej odznaki krajoznawczej. Dzięki naszym sponsorom mogliśmy dofinansowywać wyjazdy wakacyjne, dokonywać zakupów prowiantu na drugie śniadania, prowadzić bogato ilustrowaną zdjęciami kronikę oraz sukcesywnie zmieniać zdjęcia w trzech gablotach informacyjno-promocyjnych.

Pamiątką z tych wycieczek jest broszura "Siedem dni w sercu Jury", zawierająca opis atrakcji turystyczno-przyrodniczych ziemi myszkowskiej i okolic, która prawdopodobnie ukaże się drukiem wiosną 2004 r.

Tekst i zdjęcia Marian Kotarski


Nad źródłem Leśniówki w Żarkach, gdzie paulini z pobliskiego klasztoru
wybudowali w 2003r. kapliczkę
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT