PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Zasady dofinansowywania przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Turystyki zadań w ramach dotacji budżetowej na rok 2004 realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych


I. Zadania priorytetowe na 2004 rok

Za priorytetowe w roku 2004 przyjmuje się następujące zadania, które będą zlecane w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873.):

1. Zadania na rzecz upowszechnia wiedzy na temat:

a) prawidłowego przygotowania wniosków dla pozyskania funduszy strukturalnych,
b) zasad prowadzenia działalności gospodarczej po akcesji do Unii Europejskiej (z uwzględnieniem ochrony praw konsumenta usług turystycznych),
c) potrzeby rozwoju turystyki z zachowaniem zasad rozwoju zrównoważonego.

2. Zadania w zakresie tworzenia regionalnych i ponadregionalnych strategii i programów rozwoju turystyki.

3. Zadania na rzecz:

a) upowszechniania aktywnych form turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (w przypadku imprez powinny to być zadania o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym, o rozbudowanym i innowacyjnym programie turystyczno-krajoznawczym, dla grup beneficjentów powyżej 200 osób),
b) kształcenia, szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych i społecznych dla turystyki,
c) poprawy jakości usług w turystyce,
d) podniesienia atrakcyjności turystycznej gmin uzdrowiskowych w celu rozwijania ich funkcji turystyczno-wypoczynkowych.

4. Zadania w zakresie wytyczania i znakowania na terenie Polski szlaków:

a) turystycznych,
b) kulturowych,
c) tematycznych,
o zasięgu międzynarodowym lub ponadregionalnym.

5. Zadanie polegające na organizacji obchodów Światowego Dnia Turystyki, który w roku 2004 przebiegać będzie pod następującym hasłem, przyjętym przez Światową Organizację Turystyki: "Sport i turystyka - na rzecz wzajemnego zrozumienia kultury oraz rozwoju społecznego" (termin realizacji zadania : przełom września i października 2004 r.).

II. Realizatorzy zadań

1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzących działalność o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, których działalność w zakresie turystyki jest głównym celem statutowym, działające dłużej niż trzy lata (wymóg ten nie dotyczy Regionalnych Organizacji Turystycznych).

2. Podmiot wnioskujący o wsparcie w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, o której mowa w pkt I, na realizację zadań publicznych zgodnych z obszarem zadań priorytetowych, określonych w punkcie I niniejszych zasad, powinien przedstawić ofertę wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

III. Sposób finansowania zadań

1. Dofinansowanie realizowane jest po wykonaniu zadania.

2. W przypadku gdy zadanie jest realizowane sukcesywnie przez okres powyżej 3 miesięcy lub w przypadku gdy wysokość przyznanej dotacji wynosi minimum 30.000 zł, dotacja może być udzielona w 2 transzach.

3. O dofinansowanie zadań można ubiegać się tylko w przypadku, gdy realizacja zadania objętego dotacją będzie miała miejsce w terminie od kwietnia do 15 listopada 2004 roku.

4. Kwota dotacji nie powinna przekraczać 50% całkowitych kosztów realizacji zadania; jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych na wniosek zespołów oceniających może być przyznana dotacja w wysokości do 70% kosztów całkowitych realizacji zadania. Zasada ta odnosi się w szczególności do zadań w zakresie wytyczania i znakowania szlaków, organizacji obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz poprawy jakości kształcenia kadr dla turystyki.

5. Wymagany jest wkład własny podmiotu aplikującego w wysokości minimum 15% (do wkładu własnego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów, wpłat uczestników itp.).

6. Preliminarz kosztów powinien wskazać wszystkie źródła finansowania zadania, w tym również dotacje innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów, wpłaty uczestników, środki własne. Preliminarz powinien zawierać szczegółowy opis kosztów rodzajowych, a w szczególności honorariów.

7. Zleceniodawca może wskazać przeznaczenie dotacji na pokrycie kosztów innych, niż proponowane przez wnioskodawcę w preliminarzu, a w przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji, może wskazać pozycje kosztorysu zadania, na dofinansowanie których przeznacza dotację.

8. Planowane kwoty związane z realizacją zadania przedstawione w preliminarzu muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.

9. Podpisy pod ofertą, wnioskiem i oświadczeniami składają wyłącznie osoby upoważnione w statucie podmiotu aplikującego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i jednocześnie wymienione z imienia i nazwiska w jego aktualnym wyciągu rejestracyjnym. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Turystyki.

10. Etatowi pracownicy podmiotu aplikującego oraz członkowie jego władz nie mogą otrzymywać honorariów za pracę, wykłady, opracowania itp. z przyznanej dotacji.

11. Wnioskodawca potwierdza, poprzez podpisanie preliminarza kosztów, wysokość wkładu własnego i sponsorów. W przypadku zmniejszenia wkładu własnego lub sponsorów nastąpi proporcjonalne zmniejszenie dotacji.

12. Zleceniobiorcy, realizujący dofinansowywane zadania, są zobowiązani do informowania beneficjantów projektu o źródle pochodzenia funduszy.

13. Dotacja będzie przekazana po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę sprawozdania i rozliczenia finansowego wykonanego zadania, a w przypadku transz zgodnie z treścią zawartej umowy. Do ofert dotyczących szkoleń wymagane jest dołączenie indywidualnych ocen szkolenia, wypełnionych przez uczestników szkoleń.

IV. Zasady zgłaszania ofert

1. Kompletne oferty, przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2003 nr 193, poz. 1891), należy przekazać pocztą w terminie do 23 stycznia 2004 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Departament Turystyki Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa lub 00-955 Warszawa skr. pocztowa 95

2. Oferty należy złożyć w jednym egzemplarzu, oddzielnie na każde zadanie (w przypadku, jeżeli jedna organizacja składa kilka ofert).

V. Sposób i kryteria oceny ofert

1. Oferty będą rozpatrywane przez specjalnie powołane w tym celu zespoły, działające zgodnie z art. 15 ustawy o której mowa w pkt I. niniejszych zasad.

2. W pierwszym etapie zespoły ocenią oferty pod względem formalnym. Jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej.

3. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria uzależnione od rodzaju zadania, którego oferta dotyczy:

a) Oferty dotyczące wytyczenia, znakowania i konserwacji szlaków turystycznych będą oceniane ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

- zakres oddziaływania - szlak międzynarodowy, ogólnokrajowy, ponadregionalny (0-20 pkt),
- doświadczenia podmiotu w realizacji szlaków turystycznych (0-15 pkt),
- posiadanie lub pozyskanie do wykonania zadania kadry znakarzy z uprawnieniami (0-10 pkt),
- przewidywana liczba korzystających (beneficjantów) ze szlaku turystycznego (0-20 pkt),
- współpraca z innymi organizacjami i instytucjami przy realizacji zadania (0-10 pkt),
- przejrzystość i szczegółowość kosztorysu, racjonalność wydatków (0-20 pkt),
- posiadane rekomendacje, w tym w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (0-5 pkt).

b) Pozostałe oferty będą oceniane ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

- Przewidywane efekty realizowanego zadania, w szczególności w zakresie innowacyjności i konkurencyjności (0-15 pkt),
- znaczenie zadania dla rozwoju turystyki i regionu (0-15 pkt),
- przejrzystość kosztorysu pod względem celowości, gospodarności i zasadności wydatkowanych kwot (0-20 pkt),
- możliwość upowszechniania rezultatów zadania (0-10 pkt),
- zakres oddziaływania: międzynarodowy, ogólnopolski (0-10 pkt),
- liczba beneficjantów zadania (0-10 pkt),
- doświadczenie podmiotu aplikującego o środki w realizacji podobnych zadań (0-5 pkt),
- współpraca przy realizacji zadania z innymi organizacjami i instytucjami (0-10 pkt),
- posiadane rekomendacje (jednostek samorządu terytorialnego, publicznych instytucji, prywatnych podmiotów, osób lub instytucji) (0-5 pkt).

3.1. Przedstawione kryteria będą wymienione w karcie oceny z podaniem maksymalnej ilości punktów, jakie można osiągnąć za każde z nich.

3.2. Każda z ofert podlega ocenie wg karty oceny. W przypadku jednomyślności członków zespołu wypełniana będzie jedna karta zbiorcza dla danej oferty, a w przypadku braku jednomyślności każdy z członków zespołu, który prezentuje inne stanowisko, wypełnia indywidualnie kartę oceny.

4. Lista podmiotów, którym przyznano dotacje, wraz z wykazem wybranych zadań i kwot dofinansowania zostanie opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Turystyki na początku kwietnia 2004 r.

5. Oferty nie zaakceptowane do dofinansowania będą przechowywane zgodnie z obowiązującą w MGPiPS instrukcją kancelaryjną.

VI. zawieranie i realizacja umów

1. Z podmiotami, którym przyznano dotacje, będą sukcesywnie zawierane pisemne umowy (opracowane na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. IV.1), po zakończeniu wszystkich wewnętrznych procedur obowiązujących w ministerstwie. Nie można aplikować o środki, a tym samym podpisywać umów w przypadku realizacji zadań już wykonanych.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

  • prowadzenia dokumentacji rzeczowej dotyczącej realizowanego zadania,
  • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo - księgowej otrzymanych środków finansowych w ramach realizacji zadania,
  • opatrzenia dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę rozliczenia finansowego, klauzulą "płatne ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej" i przechowywania tych dokumentów przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowane było zadanie,
  • poddania się na każde życzenie kontroli prowadzonej przez zleceniodawcę lub osoby przez niego upoważnione, w zakresie objętym umową.

4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.

5. Umowa może być rozwiązana przez zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Rozwiązując umowę, zleceniodawca określi kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

6. W przypadku, gdy w ramach realizacji umowy z dotacji Ministerstwa dofinansowane jest lub sfinansowane opracowanie wydawnictwa, ekspertyzy, pracy badawczej, materiałów szkoleniowych, materiałów konferencyjnych lub innych stanowiących zarówno część zadania np. konferencji bądź samodzielne zadanie, w treści umowy znajduje się następujący zapis:

1) Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje prawami majątkowymi do materiałów, o których mowa w przedmiocie umowy, będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz przenosi je w całości na zleceniodawcę w dniu podpisania przez komisję odbioru protokołu odbioru.

2) Zleceniodawcy przysługuje, bez uzyskania uprzedniej zgody zleceniobiorcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz zleceniobiorcy, prawo do korzystania z utworu, o którym mowa w ust. 1, na każdym odrębnym polu eksploatacji, wymienionym w art. 50 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Ponadto zleceniobiorca zobowiązany jest do:

  • umieszczenia na okładce publikacji informacji: "publikacja bezpłatna",
  • umieszczenia na stronie tytułowej informacji: "właścicielem majątkowych praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej"
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT