PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Szkolenie Służb Finansowo-Księgowych Oddziałów PTTK


Zarząd Główny PTTK, biorąc pod uwagę szybko zmieniające się przepisy podatkowe oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zlecił przeprowadzenie szkolenia służb finansowo-księgowych oddziałów PTTK. Szkolenia odbywały się w siedzibach wojewódzkich porozumień oddziałów PTTK. Do końca listopada 2003 r. odbyły się szkolenia w następujących województwach: dolnośląskim, podkarpackim, opolskim, lubuskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, łódzkim, pomorskim, śląskim i małopolskim. W szkoleniu wzięło udział 54% ogólnej liczby oddziałów.

Dla przypomnienia przepisów wykonawczych do ustawy o rachunkowości, mając na uwadze oddziały PTTK, które prowadzą tylko działalność statutową, załączamy do tego numeru "Gościńca" tekst rozporządzenia ministra finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 117).

Cecylia Szpura

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT