PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Konkurs fotograficzny na temat Krajobrazy i ludzie


Die Naturfreunde
Związek Krajowy w Brandenburgii
Związek na rzecz ochrony środowiska, turystyki i kultury
i
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK
Lubuskie Porozumienie Oddziałów PTTK

zachęcają do udziału w polsko-niemieckim konkursie fotograficznym na temat

Krajobrazy i ludzie

W ramach Krajobrazu Roku 2003/2004 Ziemia Lubuska Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody NFI

Wsparcie i dofinansowanie: NFI Wiedeń, Unia Europejska i Kasa Oszczędnościowa Regionu Odry i Sprewy - Sparkasse Oder-Spree.

W wyborze motywu w tym amatorskim konkursie fotograficznym nie ma żadnych ograniczeń. Wszędzie na Ziemi Lubuskiej, która leży na granicy polsko-niemieckiej nad Odrą, Nysą Łużycką i Wartą, jest wiele ciekawych rzeczy godnych odkrycia. Dostrzeżcie Państwo w tym szczególną szansę spopularyzowania na międzynarodową skalę polsko-niemieckiego pogranicza i jego atrakcji turystycznych uwiecznionych przez Państwa na fotografiach.

Oczekujemy oryginalnych, dowcipnych, krytycznych i poetyckich zdjęć z interesującego punktu widzenia i perspektywy.

Utrwalcie Państwo przy pomocy aparatu fotograficznego przyrodę, krajobraz i kulturę po obydwu stronach istniejącej jeszcze granicy i swoimi zdjęciami przybliżcie oglądającym Ziemię Lubuską. Lasy, oczka wodne, jeziora z ich różnorodną florą i fauną, licznymi szlakami rowerowymi i pieszymi zachęcają do wspaniałych wycieczek i odpoczynku w każdej z czterech pór roku.

Szczególne znaczenie historyczno-kulturowe mają ślady zakonów rycerskich, które zagospodarowały region swoimi klasztorami, a także stare centra miast i miejscowości bogatych w budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej, zabytki i pomniki.

Warto jest z pewnością przedstawić przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie można przy tym zapominać o ludziach - dzieciach, seniorach, rodzinach... O świecie ich pracy, ich środowisku, sposobie spędzania wolnego czasu, a także o typowych zwyczajach ludowych czy weselnych, tradycyjnych świętach i wielu innych dziedzinach życia.

Organizatorzy oczekują od Państwa prac na temat Krajobrazy i ludzie, to motywy doliny Odry i Warty, rodzącej się do życia przyrody, ale też powstająca! rozwijająca współpraca na granicy, ponadgraniczne społeczne życie, łącząca nas coraz bardziej Unia Europejska czy też zupełnie coś innego na naszej lubuskiej ziemi

Warunki uczestnictwa

1. Do udziału uprawnieni są wszyscy fotografowie amatorzy, dzieci, młodzież, dorośli mieszkający, pracujący lub uczący się w Brandenburgii w RFN i w Polsce.

2. Ocena prac przeprowadzana będzie w 4 grupach wiekowych: A- do 13 lat; B- od 14 do 17 lat; C- od 18 do 25 lat; D- powyżej 26 lat.

Obowiązuje wiek w dniu 1 stycznia 2004 r.

Przewidziane są cenne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz nagrody honorowe o wartości około 1000 euro.

3. Każdy uczestnik może nadesłać do 6 odbitek czarno-białych lub kolorowych (krótszy bok od 18 cm, dłuższy bok do 45 cm) oraz 2 cykle lub sekwencje (z maksymalnie 5. fotografiami, również w innych formatach).

W przypadku cyklów należy załączyć szkic rozmieszczenia, cykl musi mieścić się na powierzchni 60x80 cm. Autor zgadza się na ewentualne skrócenie danej serii.

4. Fotografie nadsyłane powinny być bez oprawy i z naniesionymi na odwrocie następującymi adnotacjami:

- bieżący numer fotografii,
- tytuł fotografii,
- wiek autora,
- imię i nazwisko autora,
- adres.

Każda przesyłka zaopatrzona powinna być w listę zawierającą wszystkie dane (patrz wkładka).

Za udział w konkursie wnieść należy następujące opłaty jako załącznik do przesyłki w znaczkach pocztowych lub w banknotach:

Dorośli 10 euro Przyjaciele Przyrody/PTTK 8 euro
Dzieci i młodzież 5 euro Przyjaciele Przyrody/PTTK 2 euro

5. Najlepsze prace zostaną wyróżnione. Prace oceniać będzie Jury składające się z przedstawicieli organizatora i innych gremiów.

Decyzje Jury są niepodważalne, wykluczona jest droga prawna.

6. Wszelkie prawa do fotografii muszą być w posiadaniu autora. Prawa przedstawionych na zdjęciach osób nie mogą uniemożliwiać ich publicznej ekspozycji lub wykorzystania w mediach.

7. Organizator ma prawo wykonać bezpłatne reprodukcje fotografii w celu reklamy wystawy, także w telewizji. Fotografie zostaną zarchiwizowane i mogą być wykorzystane na wystawach objazdowych i w mediach. Inny sposób wykorzystania wymaga zgody autora. Wykluczone jest roszczenie do wypłaty honorarium.

8. Nieprzyjęte prace mogą zostać odesłane tylko wówczas, gdy do przesyłki dołączone zostanie zaadresowane i wystarczająco ofrankowane (zgodnie z taryfą obowiązującą w Niemczech) opakowanie zwrotne.

9. Organizator gwarantuje troskliwe obchodzenie się z pracami, nie odpowiada jednak za ewentualne szkody, w szczególności powstałe w trakcie przesyłania drogą pocztową.

10. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków udziału.

11. Pytania dotyczące konkursu, wskazówek itp. kierować proszę do: NF Sigrid i Karl-Heinz Moldenhauer, Frankfurt nad Odrą(D), tel. 0049 335 524838

12. Fotografie należy nadsyłać na adres: Burkhard Teichert HauffstraGe 60 D-15517 Fiirstenwalde w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2004 r. Prezentacja fotografii odbędzie się we wrześniu 2004 r. w pomieszczeniach Sparkasse Oder-Spree we Frankfurcie nad Odrą.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT