PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

XXXV Międzynarodowy Rajd Narciarski "Wędrówki Północy"


Regulamin

Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawezego Oddział w Suwałkach

Współpraca: Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK

Patronat:
Stowarzyszenie Euroregion Niemen
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Sponsorzy:
Unia Europejska
Zarząd Główny PTTK w Warszawie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Cele rajdu:

 • Poznanie piękna i promocja turystyczna Suwalszczyzny, Mazur Wschodnich, północnego Podlasia oraz Dzukijskiego Parku Narodowego na Litwie
 • Propagowanie turystyki kwalifikowanej
 • Upowszechnianie form czynnego wypoczynku
 • Propagowanie zasad bezpieczeństwa turystyki na nartach śladowych
 • Popularyzacja zdobywania odznak krajoznawczych oraz turystyki kwalifikowanej
 • Przeszkolenie i doszkolenie z przedłużeniem uprawnień kadry przodowników turystyki narciarskiej z uprawnieniami na tereny nizinne

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia na rajd w Biurze Oddziału PTTK w Suwałkach, ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki, tel. 566 59 61, tel./fax 566 79 47, http://suwalki.pttk.pl, e-mail: poczta(at)suwalki.pttk.pl

Zgłoszenia na rajd do 6 stycznia 2004 roku

Kierownictwo rajdu
Komandor - Henryk Grabowski
Kwatermistrz - Wiesław Kapla
Kierownik Trasy I - Andrzej Bieńkowski
Kierownik Trasy II - Andrzej Stróżecki
Kierownik Trasy III - Andrzej Wiśniewski
Kierownicy Trasy IV - Krystyna Bęben, Krzysztof Pakuła
Kierownik Trasy V - Tadeusz Rufmski, Beata Urszula Musiałowska

Termin i miejsce rajdu 31 stycznia do 7 lutego 2004 roku na pięciu trasach wielodniowych.

Wpisowe na rajd wynosi

        Członkowie  Pozostali 
         PTTK    uczestnicy
Trasa I      75,-    80,-
Trasa II     85,-    90,-
Trasa III     105,-    115,-
Trasa IV     75,-    80,-
Trasa V      85,-    90,-

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto: Oddział PTTK BPH PBK S.A. O/Suwałki nr 04-1060-0076-0000-4015-3000-0544 z nazwiskiem wpłacającego oraz dopiskiem "WP 2004"

Organizatorzy zapewniają: znaczek rajdowy, kubek rajdowy, gazetkę rajdową, opiekę przewodnicką, gorący posiłek na zakończenie rajdu, zniżkę kolejową na dojazd i powrót, potwierdzenia do weryfikacji odznak Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur oraz Nizinna Odznaka Narciarska, materiały krajoznawcze, możliwość zdobycia nagród w konkursach. Na trasach uczestnicy organizują wyżywienie we własnym zakresie.

Ponadto, w ramach wpisowego uczestnik rajdu otrzymuje: zakwaterowanie na trasie, pomoc w zorganizowaniu transportu bagaży, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w TUiR WARTA S. A., pomoc przy wyborze trasy rajdu, weryfikacja punktów do odznak turystycznych.

Warunki Uczestnictwa

 • Rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia oraz sprawności fizycznej.
 • W rajdzie mogą brać udział drużyny zorganizowane oraz turyści indywidualni.
 • Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
 • Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie w wymaganym terminie zgłoszenia i wpłata wpisowego.
 • Ilość miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłata wpisowego jest warunkiem przyjęcia na rajd.

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty organizatorzy prześlą zainteresowanym potwierdzenie przyjęcia na trasę. W przypadku rezygnacji z rajdu wpisowe nie podlega zwrotowi. W karcie zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, chęć udział w szkoleniu lub doszkoleniu przodowników turystyki narciarskiej z uprawnieniami na tereny nizinne.

Postanowienia Końcowe

 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • O zakwalifikowaniu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Uczestnicy sprzątają po sobie w miejscach noclegów.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy.
 • Uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom w trakcie rajdu.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

Program Imprezy

Rajd jest planowany na pięciu trasach wielodniowych:

Trasa I - "Suwalska szkoła przeżycia": Orzysz - Wydminy - Swiętajno - Stożne - Przerosi - Okliny - Jeleniewo - Suwałki

Trasa II - "Biebrzańska": Mońki - Osowieć - Stare Dolistowo - Jaziewo - Augustów - Olszanka - Suwałki

Trasa III - "Romantyczna": Smolniki - Suwalski Park Krajobrazowy - Wiżajny - Góry Sudawskie - Suwałki

Trasa IV- "Misie Obieżyświaty": Becejły i okolice - Suwałki

Trasa V- "Litewska": Dzukijski Park Narodowy - Wilno - Suwałki

W ramach rajdu zostanie przeprowadzone szkolenie dla 10 osób na odznakę przodownika turystyki narciarskiej z uprawnieniami na tereny nizinne (szkolenie praktyczne na trasie III). Uroczyste zakończenie rajdu odbędzie się 7 lutego 2004 roku o godz. 11.30, w Sali Krajoznawczej Oddziału PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37.

W programie: podsumowanie rajdu, konkurs na piosenkę rajdową weryfikacja odznak, gorący posiłek. Do zobaczenia na trasach rajdu!

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT