PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Turystyka i transport na Ziemi Lubuskiej


Czy na Ziemi Lubuskiej - północno-zachodniej części województwa lubuskiego - istnieją warunki komunikacyjne do rozwoju turystyki i to turystyki łagodnej? Czy rozwój komunikacji i transportu przez ten tranzytowy region o europejskim wszak znaczeniu zaszkodzi miejscowemu środowisku przyrodniczemu? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy seminarium pod powyższym tytułem, które odbyło się 14 listopada 2003 r. w ramach programu Krajobraz Roku - Ziemia Lubuska 2003-2004. Na spotkanie, zorganizowane w Küstrin-Kietz, tuż po niemieckiej stronie Odry, przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody (NFI) przy współpracy Przyjaciół Przyrody z Brandenburgii i Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK stawiło się reprezentatywne grono około 60 osób z różnych organizacji, instytucji i samorządów lokalnych. Warto zwrócić uwagę na kilka z referatów.

Jerzy Mańka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedstawił "Regionalne plany rozwoju transportu w kontekście europejskim". Trzeba przypomnieć tu, że granica tego województwa to połowa polsko-niemieckiej granicy. Liczba dróg krajowych na jednego mieszkańca jest w nim większa niż przeciętna w kraju, a przebiegają tu dwa drogowe korytarze europejskie: przez Poznań na wschód (nr 2) i przez Wrocław na południo-wschód (nr 3). Przejścia graniczne są już dość liczne, brakuje wszakże lokalnych mostów - pewna ich liczba została zaplanowana. Gęstość linii kolejowych jest także większa niż średnia krajowa, obejmując w tym magistralę węglową GOP - Szczecin i międzynarodową linię Berlin - Warszawa. Obserwuje się jednak szybkie zamykanie linii lokalnych i regionalnych, co jest m.in. wynikiem gwałtownej motoryzacji. Ale też przewozy regionalne wykorzystują tylko połowę z około 1450 km. W przyjętym przez Zarząd Województwa programie uwzględniono rozwój taboru autobusów szynowych, co powinno poprawić sytuację.

Wolfgang Rump (Regional Planungsgruppe Oder-Spree) wykazał, że niemiecka strona usilnie pracuje nad komunikacyjnym spięciem polskich obszarów przygranicznych z berlińską metropolią (tu refleksja KRM - czyżby Warszawa, obserwując brak podobnych działań z jej strony, "odpuściła" już sobie zachodnie pogranicze, razem z Wrocławiem na rzecz przyporządkowania go stronie niemieckiej?). Stworzono realistyczną koncepcję przejścia tego pogranicza z regionu granicznego na pomostowy. Po stronie niemieckiej funkcjonuje ponadto bogata sieć szlaków pieszych i rowerowych. Istotną przesłanką planowania są wyliczenia, że do 2015 r. transgraniczny ruch towarowy może wzrosnąć aż o ponad 200%, podczas gdy osobowy stale spada. Niestety, nie przeprowadzono symulacji, jak to wpłynie na obciążenie środowiska zanieczyszczeniami.

Zagadnienie kolejnictwa rozwinęła Petra-Juliane Wagner z Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Jej związek przewiduje duży wzrost przewozów osobowych z Polski do Berlina po wejściu do Unii Europejskiej. Dla usprawnienia ruchu regionalnego podpisano 21 listopada 2003 r. umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację wspólnego projektu w ramach programu Interreg IIIA. Poprawa komunikacji na kierunku Kraków i Jelenia Góra (była ona punktem wypadowym w ogromnie popularne wśród berlińczyków Karkonosze do 1939 r.) leży po kompetencjami VVBB. Takie trasy są zresztą wielce deficytowe i wyłania się problem jego pokrywania.

Burmistrz Sulęcina Michał Deptuch przedstawił konkretne działania, które sprawiły, iż okolice tego miasta są znakomicie wyposażone w szlaki rowerowe i dostosowane do takiej turystyki. Od dwóch lat notuje się zwiększony napływ uprawiających ją osób, co dobrze odczuwają miejscowi gestorzy usług. W ślad za Sulęcinem podążają i inne gminy, podobnie realizując kompleksowe programy. Dobrą promocją miejscowych możliwości jest aktywność Koła Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK, gospodarza ogólnopolskich rajdów cyklistów. Na dziesiąte spotkanie z tego cyklu, które odbędzie się latem 2004 r., przewiduje się otwarcie Górskiego (!) Parku Rowerowego.

Po wszystkich wystąpieniach odbyły się dyskusje w czterech grupach tematycznych - dla każdej nacji osobno. Ich wynikiem stało się sformułowanie blisko 30 bardzo ciekawych wniosków. Na zakończenie odbyło się głosowanie nad wnioskami, które miało ustalić listę priorytetową.

W sposób bezwzględny dominację zyskała tematyka rowerowa, jeśli połączyć zbliżone postulaty, przy czym najczęściej typowano potrzebę rozbudowy i utrzymania szlaków rowerowych. Na drugim miejscu znalazło się hasło "Samochody ciężarowe - na szyny!", na następnym "Więcej mostów na Odrze!", kolejne zaś to "Połączyć Ziemię Lubuską z różnymi miejscowościami w Polsce i Niemczech".

Tak uzyskanymi rezultatami zajmie się grupa robocza Krajobrazu Roku - Ziemia Lubuska 2003-2004, która wstępnie podzieliła je już na trzy pakiety: wnioski do władz wyższego szczebla, zadania dla władz i organizacji lokalnych oraz przez samą grupę. Uczestnicy spotkania ocenili seminarium jako bardzo udane i pożyteczne, które powinno wydarzyć się i w przyszłości.

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT