PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Ziemia Lubuska - po roku


Nie chodzi tu oczywiście o przegląd wydarzeń i dokonań tego regionu w ich całokształcie, ale o sztandarową imprezę Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody (NFI/IFN), którego PTTK jest pełnoprawnym członkiem od września 2002 r. To, rzecz jasna, Krajobraz Roku - Ziemia Lubuska 2003-2004. Od ponad kilkunastu już lat impreza obejmuje regiony historyczne lub przyrodnicze, podzielone granicą państwową, a odznaczające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi. Na początku lat dziewięćdziesiątych jej działaniami objęto tereny leżące nad dolną Odrą. Nie stały się one zbyt popularne, jako że PTTK - nie należąc do NFI, nie włączyło się do prac z całym swym potencjałem. Inaczej jest obecnie.

Ziemia Lubuska to północno-zachodnia część woj. lubuskiego i wschodniej Brandenburgii - kraju związkowego RFN. Dlatego też, przy inicjującej, kierującej i finansującej w dużej mierze roli NFI, podstawową pracę w terenie wykonują miejscowi działacze: przyjaciele przyrody z Brandenburgii pod egidą Burkharda Teicherta i Lubuskie Porozumienie Oddziałów PTTK, któremu przewodniczy Czesław Woźniak - zarazem oficjalny koordynator regionalny z upoważnienia ZG PTTK. Jaki jest cel imprezy? Wbrew pozorom nie tylko turystyczny. Naczelną ideą jest zainicjowanie i wspomożenie procesów w regionie w oparciu o zasady rozwoju równoważonego, a więc z naciskiem na ochronę przyrody, rolnictwo ekologiczne, łagodną turystykę. Równie ważne jest wypromowanie regionu w Europie jako ciekawego, tworzącego zasoby europejskiej skarbnicy, godnego wspomożenia w rozwoju i turystycznych odwiedzin.

Po kilku miesiącach przygotowań Krajobraz Roku - Ziemia Lubuska 2003-2004 ruszył od spotkania szerokiego grona przedstawicieli wymienionych organizacji, samorządów lokalnych i różnych stowarzyszeń i instytucji w Sulęcinie. Od początku całe niemal swoje serce i wiele czasu poświęcił temu przedsięwzięciu prezes NFI Herbert Brueckner, były senator Bremy. Jednakże oficjalnie impreza zaczęła się na początku czerwca br. od dwudniowej wycieczki (na atrakcyjnych warunkach) po całej niemal ziemi lubuskiej, zorganizowanej dla przedstawicieli czołowych redakcji czasopism popularnych z Europy. Mimo skierowania zaproszeń do kilkudziesięciu redakcji, z reguły imiennych, z Polski nie było ani jednego dziennikarza - z wyjątkiem niżej podpisanego. Niech żałują! Pogoda była świetna, program arcyciekawy... Plonem stały się rozliczne publikacje i audycje, z reguły obszerne, przedstawiające region, a przy okazji NFI i PTTK. Dowiedziało się o nas ogromne grono czytelników z całej Europy.

Dziennikarze wzięli oczywiście udział w oficjalnym otwarciu KR-ZL, tzw. Proklamacji, 6. czerwca w Lubuszu (niemiecki Lebus) - prastarej osadzie słowiańskiej na zachodnim brzegu Odry. Stawiło się na nią kilkuset turystów - członków organizacji należących do NFI z całej niemal Europy. Równie liczne grono stanowili niemieccy mieszkańcy okolic. Z Polakami było gorzej, bowiem po przeciwnej stronie rzeki brak osadnictwa i stałej przeprawy. Dzięki życzliwości odpowiednich służb uruchomiono na ten czas prom, zaś jako pierwszy przepłynął pewien starszy już Niemiec, który jako ostatni w 1945 r. przeprawił się na zachodni brzeg. Było to potrzebne, bowiem chodziło o zamanifestowanie łączności obu stron, a ponadto i tu, i tam odsłonięto głazy z pamiątkowymi tablicami i posadzono drzewka to uwieczniające. Stało się to też okazją do miłego kroku. Delegacja PTTK pod przewodnictwem sekretarza generalnego ZG PTTK Andrzeja Gordona, wręczając oryginalny płaskorzeźbiony upominek, pożegnała Manfreda Pilsa, wieloletniego sekretarza generalnego NFI, który we wrześniu br. przeszedł do innej pracy. Polacy, choć nieliczni, zaprezentowali się w sposób znaczący i widoczny. Był to przede wszystkim bardzo ciepło przyjęty występ zespołu młodzieżowego z Gorzowa Wielkopolskiego, zorganizowany przez Zbigniewa Rudzińskiego. Uwagę zwracali swoją liczebnością i strojami członkowie Klubu Turystyki Rowerowej z Sulęcina.

W ramach KR-ZL wydano w dużych nakładach polsko- i niemieckojęzyczne ulotki i broszury, rozpowszechniane na targach turystycznych. Strona niemiecka opracowała i wydała folder o obozie koncentracyjnym w Słońsku (KZ Sonnenberg), w którym więziony był m.in. noblista Karl von Ossietzky. Ponad siedmiuset więźniów rozstrzelali na "odchodnym" naziści w 1945 r. Zorganizowano dwa poważne seminaria tematyczne, gromadzące każdorazowo po kilkudziesięciu uczestników, w tym z jednostek gminnych. Pierwsze z nich dotyczyło możliwości rozwoju turystyki łagodnej na ziemi lubuskiej, drugie - zależności między komunikacją i turystyką. Miejmy nadzieję, że głosy specjalistów i regionalistów zostaną wykorzystane przez władze dla dobra regionu i jego mieszkańców.

Impreza rozkręca się, może zbyt powoli, ale jednak stale. Dotyczy to także naszego towarzystwa. Na pograniczu łużycko-lubuskim odbyły się trzy ważne ogólnopolskie imprezy PTTK. Był to Centralny Zlot Krajoznawców CZAK 2003, znakomicie przeprowadzony przez ekipę Oddziału PTTK w Żarach pod przewodnictwem prezesa Józefa Tarniowego, współpracującego z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK, Ogólnopolskie Spotkanie Opiekunów Zabytków pod inspiracją i prowadzeniem przez wiceprezesa ZG PTTK Franciszka Midury oraz Ogólnopolski Plener Fotograficzny, zorganizowany przez Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK Zofię Lubczyńską. Uczestnicy wszystkich tych spotkań poznali, rzecz jasna, i sporą część polskiej ziemi lubuskiej. Można sądzić, że piękno tych stron skłoni ich do propagowania regionu we własnych środowiskach, co zaowocuje w 2004 r. licznymi przyjazdami indywidualnymi i grup PTTK z całej Polski. Do ich dyspozycji jest bowiem bogata sieć szlaków rowerowych (zwłaszcza w pow. sulęcińskim), pieszych i kajakowych, rozległe lasy i ciekawe zabytki, żeby tylko wspomnieć pojoannicki zamek w Łagowie i Międzyrzecki Rejon Umocniony. Strona niemiecka jest też piękna - toż to ten sam region! Pamiętajmy, że najbliższe lato spędzimy już jako obywatele Unii Europejskiej. Brandenburscy Przyjaciele Przyrody (i, jak udowodnili, także Polaków) chętnie pomogą zorganizować pobyty u siebie.

Do zobaczenia na ziemi lubuskiej!

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT