PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Informacja o spotkaniu przedstawicieli PFTW "Gospodarstwa gościnne" z członkami Prezydium Zarządu Głównego PTTK


Dnia 27 listopada 2003 r. (czwartek) w sali konferencyjnego Biura ZG PTTK odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa gościnne" z członkami Prezydium ZG PTTK. PFTW "Gospodarstwa gościnne" reprezentowały: Bożena Chwiałkowska - prezes zarządu, Krystyna Drąg - wiceprezes oraz Teresa Wirkiewicz - członek zarządu. Prezydium ZG PTTK zaś: Janusz Zdebski - prezes ZG PTTK, Edward Kudelski - wiceprezes, Andrzej Tereszkowski - skarbnik, Andrzej Gordon - sekretarz generalny oraz Jerzy Kapłon - członek prezydium. W spotkaniu uczestniczyła także Halina Mankiewicz - sekretarz ZG ds. organizacyjnych oraz niżej podpisana.

Spotkanie poświęcone było omówieniu wspólnych celów oraz możliwości współpracy PFTW i PTTK. Zanim jednak zostaną one przedstawione, należy zaprezentować Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa gościnne".

Została ona powołana w 1996 roku jako organizacja reprezentująca regionalne i lokalne stowarzyszenia agroturystyczne na szczeblu krajowym. Obecnie PFTW skupia ponad 45 stowarzyszeń, w których zrzeszonych jest ponad 2,2 tys. gospodarstw agroturystycznych. Federacja podejmuje różne działania mające na celu propagowanie wypoczynku na wsi oraz promuje gospodarstwa agroturystyczne. Jej podstawowe działania to zrównoważony rozwój terenów wiejskich przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi, ochrony środowiska i krajobrazu, a przede wszystkim dbałość o dobrą jakość usług wiejskiej bazy noclegowej, integracja środowiska wiejskiego, informowanie mieszkańców wsi o możliwościach, jakie daje agroturystyka. PFTW "Gospodarstwa gościnne" dokonuje także kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych zgodnie z kryteriami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej (od standardu do trzech gwiazdek). Skategoryzowane obiekty prezentowane są w Atlasie Turystyki Wiejskiej.

Atlas (strona tytułowa - na zdjęciu) na rok 2003 zawiera ofertę ponad 400 skategoryzowanych i 100 nieskategoryzowanych gospodarstw agroturystycznych wszystkich stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w PFTW. Atlas zawiera także mapy ze zlokalizowanymi na nich gospodarstwami agroturystycznymi, opisy ofert poszczególnych gospodarstw, zdjęcia i piktogramy oraz ceny, adresy, telefony, adresy elektroniczne (e-mail) i strony internetowe. Rokrocznie atlas jest uzupełniany i uaktualniany.

Wracając do spotkania - podkreślano na nim, że obie organizacje, podejmując wspólne działania z zakresu wypoczynku, turystyki i rekreacji, mogą w zdecydowany sposób wzbogacić ofertę gospodarstw agroturystycznych. Gospodarstwa wiejskie bowiem prócz noclegów, tradycyjnego jedzenia oraz rodzinnej atmosfery mogą swoim klientom oferować przy współpracy z jednostkami PTTK (oddziałami) aktywne formy spędzania czasu na wsi z zakresu np. turystyki żeglarskiej, kajakowej, rowerowej, pieszej, konnej itp., a więc tzw. turystyki kwalifikowanej, która jest podstawową domeną działalności PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze widzi możliwości współpracy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej i jego lokalnymi stowarzyszeniami w następujących kwestiach:

- wspólnego występowania do władz lokalnych w sprawach koncepcji planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie turystyki i rekreacji, propagowania korzystnych dla turysty rozwiązań w tych planach;

- wspólne występowanie do władz rządowych i samorządowych z propozycjami rozwiązań z zakresu turystyki, rekreacji, agroturystyki w tworzonych przez nie aktach prawnych, a także możliwości opiniowania tych aktów prawnych, które dotyczą dziedzin działalności obu organizacji;

- występowania o środki finansowe z Unii Europejskiej, rządowe i samorządowe na wspólne działania;

- wydawania wspólnych publikacji krajoznawczych, atlasów i katalogów ofert PTTK i PFTW, a także wzajemnej promocji działalności w wydawnictwach obu partnerów;

- wzajemnej promocji działalności PTTK i PFTW na stronach www. w internecie;

- wspólne organizowanie specjalistycznych szkoleń przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia kadry wykładowców PTTK;

- podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu, ochrony zabytków, wód itd.;

a także:

- wzbogacenia oferty gospodarstw wiejskich poprzez organizację we współpracy z oddziałami PTTK imprez turystyki kwalifikowanej i turystyki powszechnej, w tym w oparciu o bazę noclegową gospodarstw agroturystycznych - zielonych i białych szkół;

- tworzenia wspólnego produktu turystycznego w oparciu o bazę noclegową gospodarstw wiejskich oraz wiedzę i doświadczenie kadry oddziałów, szlaki turystyczne PTTK itp.;

- tworzenia w gospodarstwach wiejskich kącików "it" wyposażonych w podstawowe informacje o PTTK i PFTW, materiały krajoznawcze PTTK (np. o sieci szlaków turystycznych PTTK, wydawnictwa turystyczne oddziałów) i PFTW, a także materiały organizacyjne i statutowe PTTK (książeczki turystyki kwalifikowanej, informacje nt. zdobywania odznak turystycznych PTTK itp.), pozwalające klientom gospodarstw wiejskich na zdobycie szerszej wiedzy o regionie, w którym przebywają, i dające możliwości zdobywania umiejętności turystycznych;

- udzielanie fachowej pomocy gospodarstwom wiejskim we wzbogacaniu ich oferty turystycznej przez kadrę oddziałów PTTK, głównie przewodników, przodowników i pilotów.

Możliwości i propozycje współpracy przedstawione w imieniu PTTK przez J. Zdebskiego - prezesa ZG PTTK, spotkały się z akceptacją przedstawicieli, a właściwie przedstawicielek PFTW "Gospodarstwa gościnne". Wyraziły one opinię, że współpraca ta, przebiegając na dwóch szczeblach, tj. szczeblu ZG PTTK i PFTW oraz szczeblu oddziałów PTTK i stowarzyszeń regionalnych PFTW, a także gospodarstw agroturystycznych będzie układała się pomyślnie i z korzyścią dla wszystkich. Informacja o odbytym spotkaniu musi jednak dotrzeć do zainteresowanych stron i zachęcić je do współpracy, wskazując równocześnie na możliwości takiej współpracy.

Przyjęto, że informacja o spotkaniu ukaże się na stronach internetowych PTTK i PFTW oraz w kwartalniku PTTK "Gościniec".

Przyjęto również, że Zarząd Główny PTTK i zarządy stowarzyszeń PFTW zostaną poinformowane o odbytym spotkaniu i że współpraca PTTK i PFTW będzie odbywała się na zasadach partnerstwa, a obie organizacje uchwałami swoich zarządów staną się członkami wspierającymi.

Biorąc pod uwagę zaakceptowane propozycje współpracy ustalono także, że PTTK zaproponuje do tworzonego przez PFTW na rok 2004 Atlasu Turystyki Wiejskiej materiały mówiące o towarzystwie i jego działaniach oraz włączy się w cykl szkoleń organizowanych przez PFTW dotyczących wytyczania i znakowania szlaków spacerowych, proponując fachową kadrę wykładowców.

Spotkanie toczące się w miłej i sympatycznej atmosferze zakończono, wyrażając opinie, że na kolejnym spotkaniu można będzie mówić już o konkretnie podjętych działaniach przez oddziały PTTK i stowarzyszenia regionalne i lokalne, a w czasie między spotkaniami problemy rozwiązywane będą na zasadzie kontaktów roboczych między PTTK i PFTW.

Przekazując w załączeniu adresy stowarzyszeń agroturystycznych zrzeszonych w PFTW, zapraszam wszystkie oddziały PTTK do podjęcia z nimi współpracy. Sądzę, że współpraca ta przyniesie obopólne korzyści, a dla oddziałów PTTK będzie to jeszcze jedno doświadczenie turystyczne.

Główny Specjalista ZG PTTK
(kontakt w sprawie: tel. 022 826 22 51 w. 217,
e-mail: emoszczynska(at)pttk.pl


Stowarzyszenia agroturystyczne zrzeszone w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"

1. Szczecińskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 73-150 Łobez, ul. Niepodległości, tel. 091-397 58 09, tel./faks 397 37 95, http://agrourlop.pl, agrourlop(at)home.pl, www.agroturystyka.pl/szczecin, prezes Ryszard Sobkowiak

2. Koszalińskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "KOSA", 76-034 Sarbinowo 25, tel./faks 094-316 55 60, www.agroturystyka.pl/kosa, ninakosa(at)poczta.onet.pl, prezes Nina Stańczyk

3. Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu, 80-001 Gdańsk-Lipce, Trakt św. Wojciecha 293, tel./faks 058-762 96 85, www.agroturystyka.pl/gdansk, agrokaszub(at)o2.pl, prezes Barbara Chechtowska

4. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 14-107 Gierzwałd 45, tel./faks 089-647 20 82, www.agroturystyka.pl/warmia-mazury, platte(at)polbox.com, prezes Mariola Platte

5. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 45, RR Box 76, tel./faks 087-566 54 94, www.agroturystyka.pl/suwalki, prezes Elżbieta Niedziejko:

6. Ekorozwój-Mazury Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 23, tel./faks 087-421 70 77, www.agroturystyka.pl/ekorozwoj-mazury, prezes Andrzej Faliszewski

7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny "Ziemia Sejneńska", 16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 2, tel. 087-516 34 00, www.agroturystyka.pl/sejny, prezes Eugeniusz Klimaniec

8. Stowarzyszenie Agroturystyczne "Sworacy", 89-608 Swomegacie, ul. Jeziorna 5, tel./faks 052-398 14 34, www.agroturystyka.pl/sworacy, federgg(at)wp.pl, prezes Bożena Chwiałkowska

9. Poznańskie Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych, 60 163 Poznań, ul. Sieradzka 29, tel. 061-868 97 51 w. 241, www.agroturystyka.pl/poznanskie, rybitwy7(at)poczta.onet.pl, prezes Urszula Łomnicka

10. Towarzystwo Rolnictwo i Turystyka, 86-022 Dobrcz, Strzelce Dolne 18, tel. 052-381 70 54, faks 052-381 70 88, www.agroturystyka.pl/trit, prezes Leonard Gwitt

11. Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 08-110 Siedlce, W0DR, ul. Kazimierzowska 21, tel. 025-632 87 40, www.agroturystyka.pl/mazow-podl, prezes Wiesław Jakoniuk

12. Toruńskie Stowarzyszenie Agroturystyki, 87-320 Górzno, ul. Świerczewskiego 1, tel./faks 056-498 92 38, www.agroturystyka.pl/torunskie, prezes Aleksandra Pudełko

13. Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 16-100 Sokółka, Koi. Kuryły 3, tel./faks 085-711 20 49, www.agroturystyka.pl/podlaskie, prezes Eugeniusz Wiśniewski

14. Zielone Północne Mazowsze, 09-100 Płońsk, RCDRRiOW Poświętne, tel. 023-672 43 91, www.agroturystyka.pl/zielone-mazowsze, prezes Adam Olszewski

15. Lubuskie Stowarzyszenie Agroturystyki, 66-100 Sulechów, ODR, Kalsk 91, tel. 068-385 20 91 w. 319, faks 068-385 28 68, www.agroturystyka.pl/lubuskie, prezes Władysław Przewłocki

16. Lubelskie Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych, 24-204 Wojciechów, GOK, tel. 081-517 72 10, 517 76 22, info(at)agroturystyka.pl, prezes Bogusława Szewczyk

17. Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 22-230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, www.agroturystyka.pl/nadbuzanskie, tel. 082-591 52 30, tel./faks 082-591 50 03, prezes Alicja Kosacka,

18. Śladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyki i Turystyki "Dolina Sanicy", 26-020 Chmielnik, Śladków Mały 25, tel. /faks 041-354 27 78, tel. 0 506 458 223, www.agroturystyka.pl/sladkow, prezes Marek Kwiecień

19. Podkarpackie Stowarzyszenie Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, 39-111 Brzeziny 621, tel. 017-223 32 06, 0 603 514 529, www.agroturystyka.pl/ropczyce, prezes Jan Susz

20. Wrocławskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Dąbrowskiego 11, tel./faks 071-310 11 04, tel. 0 609 795 990, 0 606 148 801, www.agroturystyka.pl/wroclawskie, powiat(at)trzebnica.net, prezes Adam Stocki

21. Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej, 58-500 Jelenia Góra, ul. Matejki 17, tel. 075-717 32 34, www.agroturystyka.pl/sudeckie, osadabata(at)wp.pl, prezes Barbara Głębocka

22. Sudeckie Stowarzyszenie Agroturystyczne Masywu Śnieżnika, 57-550 Stronie Śląskie, Bielice 5a, tel. 074-814 27 20, www.agroturystyka.pl/snieznik, majowie(at)bielice.info.pl, prezes Anna Maj

23. Stowarzyszenie Agroturystyczne "Słowiniec", 76-214 Smołdzino, ul. Kościuszki 3, tel. 059-846 32 79, www.agroturystyka.pl/slowiniec, prezes Leon Kozłowski

24. Agro-Kaszuby Powiatu Bytowskiego, 77-100 Bytów, ul. Małachowskiego 20, tel. 059-821 62 44, www.agroturystyka.pl/agrokaszuby, www.starostwo.bytow.pl, prezes Edward Górski

25. Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne w Krakowie, 31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1, tel. 012-422 47 23, 0 601 49 734, www.agroturystyka.pl/galicja, prezes Aleksander Twardosz

26. Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji Regionu i Agroturystyki, 58-533 Mysłakowice, Urząd Gminy, ul. Szkolna 5, www.agroturystyka.pl/myslakowice

27. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych "Krajna", 89-340 Białośliwie, ul. Strzelecka 4, tel. 067-287 50 67, www.agroturystyka.pl/krajna, prezes Roman Śliga

28. Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne "Bieszczady", 38-600 Lesko, pl. Pułaskiego 1, tel./faks 013-469 80 10, 469 22 60, www.agroturystyka.pl/bieszczady, uflika(at)poczta.onet.pl, prezes Roman Glapiak

29. Stowarzyszenie "Mazurska Kraina", 19-411 Świętajno, GOK 22, 087-521 54 41 www.agroturystyka.pl/mazurska-kraina mazurskakraina(at)wp.pl, prezes Janusz Hendzel

30. Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych "Pomezania", 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21, tel. 055-271 38 78, 643 98 31, www.agroturystyka.pl/pomezania drow(at)poczta.fm, prezes Teresa Wirkiewicz

31. Słupskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Pomorzanie i Kaszubi", 76-217 Żelkowo, Lubuczewo 30b, tel. 059-846 26 42, www.agroturystyka.pl/slupskie, prezes Danuta Ryba

32. Stowarzyszenie Agroturystyczne "Wisła-San", 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3, tel./faks 015-836 11 52, www.agroturystyka.pl/wisla-san, prezes Artur Aleksandrowicz

33. Grodziskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 62-065 Grodzisk Wlkp., Kąkolewo 25, tel. 061-867 74 21, 441 16 78, www.agroturystyka.pl/grodziskie, prezes Elżbieta Zając

34. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Powiatu Nowotomyskiego, 64-300 Nowy Tomyśl, Przyłęk 137, tel. 061-442 30 71, www.agroturystyka.pl/nowotomyskie, prezes Barbara Świerzbińska

35. Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne "Łoś", 18-430 Wizna, ul. 1 Maja 12, tel. 086-219 60 83, www.agroturystyka.pl/biebrza, prezes Kazimierz Ptaszyński

38. Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec, 22-470 Zwierzyniec, ul. Słowackiego 2, tel. 084-687 26 60, faks 8672011, www.agroturystyka.pl/zwierzyniec, prezes Marek Marcola

42. Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 37-300 Leżajsk, ul. T. Michałka 37, tel. 017-242 03 45 www.agroturystyka.pl/podkarpackie, prezes Jan Hammer

43. Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej "Zdroje" z s. w Kudowie Zdroju, Jarków 9, 57-343 Lewin Kłodzki, tel. 074-869 89 69, faks 869 84 84, www.agroturystyka.pl/sudeckie-zdroje, zdroje(at)sudety.info.pl, prezes Anna Lech

44. Nowosądeckie Stowarzyszenie Agroturystyki, 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 28, tel. 018-441 41 55, 441 69 28 www.agroturystyka.pl/nowy-sacz, prezes Mieczysław Hajduga

45. Mazowieckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej, 05-840 Warszawa, ul. Mechaników 11, tel. 022-679 08 73

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT