PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Szkolimy oddziały!


Od z górą trzech miesięcy sala konferencyjna ZG PTTK w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11 została przekształcona w salę dydaktyczno-szkoleniową, w której przedstawiciele oddziałów PTTK zdobywali wiedzę na temat pozyskiwania środków na swoją działalność. W szkoleniach wzięli udział pracownicy ZG PTTK.

W okresie październik - grudzień br. odbyły się trzy szkolenia, w których łącznie wzięło udział około 150 osób. Cykl szkoleń rozpoczęło w dniach 13-14 października 2003 roku seminarium nt. "Pozyskiwanie środków z budżetu państwa i samorządów na działalność statutową oddziałów oraz możliwości uczestnictwa jednostek PTTK w funduszach przedakcesyjnych i akcesyjnych", w którym wzięły udział 62 osoby z 41 oddziałów. Program szkolenia, dla realizacji którego pozyskano kadrę wykładowców o wysokich kwalifikacjach i znajomości zagadnień, przedstawiał się następująco:

 • Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - wykładowca Michał Bucholz,
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a PTTK - wykładowca Andrzej Gordon,
 • Źródła finansowania działalności PTTK ze środków krajowych - wykładowca Michał Bucholz,
 • Współpraca z samorządami warunkiem skutecznego pozyskiwania źródeł finansowania - wykładowca Michał Bucholz,
 • Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej w praktyce: fundusze PHARE, SAPARD, ISPA - wykładowca Ilona Orczykowska.

Ponadto w czasie seminarium uczestnicy wzajemnie wymienili się dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków finansowych spoza PTTK. Seminarium to stanowi pierwszy etap szkolenia kadr PTTK w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Ponieważ seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem innych oddziałów, w dniach 18 - 19 listopada zorganizowano drugą grupę szkoleniową. Korzystając z doświadczeń wcześniej odbytego seminarium, program kolejnego zmodyfikowano w sposób następujący:

 • Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - wykładowca Michał Bucholz,
 • Źródła finansowania działalności PTTK ze środków krajowych - wykładowca Michał Bucholz,
 • Współpraca PTTK z samorządami lokalnymi - wykładowca Ryszard Kunce,
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a PTTK - wykładowca Andrzej Gordon,
 • Źródła finansowania projektów turystycznych: Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju,
 • SPO (Sektorowy Program Operacyjny) Rozwój Wsi i Terenów Wiejskich,
 • SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
 • SPO Rozwój Zasobów Ludzkich - wykładowca Ilona Orczykowska
 • Program SAPARD, działanie IV - wykładowca Ilona Orczykowska.

Ponadto w programie seminarium przewidziano, jak na poprzednim seminarium, czas na wymianę doświadczeń w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków finansowych spoza PTTK.

W drugiej grupie szkoleniowej uczestniczyło 37 osób z 30 oddziałów. Ogółem w pierwszym etapie szkoleń na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej wspierających turystykę uczestniczyło około 100 osób reprezentujących 71 oddziałów.

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili programy seminariów oraz prezentacje tematów przez wykładowców, a przede wszystkim wykłady Ilony Orczykowskiej - eksperta akredytowanego przy Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych oraz wystąpienie Andrzeja Gordona sekretarza generalnego ZG PTTK, który przybliżył uczestnikom szkolenia zapisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, obowiązującej od 1 stycznia 2003 r., a wywołującej w środowisku PTTK wiele wątpliwości i znaków zapytania.

Z liczby 100 osób przeszkolonych w czasie seminariów do drugiego etapu szkolenia w dniach 1-2 grudnia 2003 roku, przystąpiły 63 osoby.

Na program szkolenia zatytułowanego "Miejsce oddziałów PTTK prowadzących działalność gospodarczą jako małe przedsiębiorstwa w programach Unii Europejskiej i regionalnych" składały się następujące tematy prowadzone przez doświadczoną kadrę wykładowców, tj. dr. Leszka Butowskiego - eksperta programów unijnych i znaną uczestnikom z pierwszej części szkolenia Ilonę Orczykowską.

 • Procedury i zasady ubiegania się o środki na współfinansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych UE - wykładowca Leszek Butowski,
 • Prezentacja specyfiki projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe (O/PTTK) we współpracy z samorządami lokalnymi - wykładowca Leszek Butowski,
 • Zasady przygotowania i umieszczania propozycji projektów turystycznych w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - wykładowca Ilona Orczykowska

oraz wielogodzinne zajęcia warsztatowe w zakresie przygotowania własnego projektu do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE prowadzone przez Ilonę Orczykowską.

Uczestnicy zajęć warsztatowych zostali podzieleni na dziewięć zespołów 4-5-osobowych. W trakcie czterogodzinnej pracy w zespołach uczestnicy korzystali z konsultacji i pomocy Ilony Orczykowskiej, a także otrzymanych wcześniej materiałów służących wypełnianiu wniosków. Efekty pracy w zespołach tj. przygotowane projekty zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom. Projekty po omówieniu i uwzględnieniu uwag osoby prowadzącej zajęcia warsztatowe stanowią dobry materiał wyjściowy do dalszych prac w oddziałach nad stworzeniem konkretnych wniosków. Do dalszych prac wszystkich uczestników szkolenia gorąco zachęcała Ilona Orczykowska.

Zaproponowane przez uczestników warsztatów projekty wniosków do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce:

 1. Modernizacja Karkonoskich Schronisk PTTK w Karpaczu; Strzecha Akademicka, Samotnia, Nad Małą Łomniczką.
 2. Budowa Szlaku Królów Polskich po województwie śląskim - rowerem przez historię Polski.
 3. Budowa budynku muzealnego w Sosnowcu "Trójkąt trzech cesarzy".
 4. Modernizacja i adaptacja zabytkowej kamienicy gdańskiej Dom Szumanów na potrzeby hotelowe w Gdańsku.
 5. Szkolenie kadr przewodników i pilotów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w oparciu o bazę w Pułtusku.
 6. Opracowanie strategii rozwoju produktu turystycznego PTTK "Polska znana i nieznana".
 7. Stworzenie oferty turystycznej na bazie Puszczańskiego Centrum Turystyki Aktywnej w Tułowicach.
 8. Budowa stanicy wodnej w Nowogrodzie u zbiegu szlaków wodnych Mazowsza i Podlasia.
 9. Modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej "Leśna szkoła" w Bachotku.

Przygotowane przez uczestników szkolenia wnioski na wyżej zaprezentowane tematy stanowią niezbity dowód, że uczestnicy szkolenia uzyskali bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną, a szkolenie spełniło założone przez organizatorów oczekiwania. Wysoką ocenę wystawiła także uczestnikom szkolenia Ilona Orczykowska, uznając tematy za ciekawe i oryginalne. Uczestnicy szkolenia również bardzo wysoko ocenili organizację szkolenia oraz otrzymane materiały szkoleniowe (książki oraz streszczenia - slajdy prezentowanych wykładów).

Program szkolenia w dniach 1-2 grudnia 2003 roku został dodatkowo wzbogacony o bieżące informacje o aktualnych przepisach finansowo-księgowych obowiązujących oddziały PTTK przedstawione przez Cecylię Szpurę - główną księgową ZG PTTK oraz Romana Boszczaka - rewidenta ZG PTTK. Ponadto uczestnikom szkolenia zasygnalizowano możliwości uczestnictwa PTTK w Ekofunduszu i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń Kampinoskiego Parku Narodowego. Temat ten zaprezentował dyrektor KPN Mirosław Markowski. Szczegółowe materiały informacyjne na temat ochrony środowiska po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz możliwości korzystania na cele ochrony środowiska ze środków finansowych UE, przygotowane przez Departament Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska, uczestnicy otrzymają przesyłką pocztową do końca tego roku.

Omawiane szkolenia zostały przygotowane merytorycznie i organizacyjnie przez Elżbietę Moszczyńska i Wojciecha Koprowskiego we współpracy z wykładowcami szkoleń. Nad sprawnym przebiegiem szkoleń czuwały także Natalia Wojtyra - specjalista ZG PTTK oraz Halina Sugier z Oddziału PTTK "Mazowsze" dbająca o zakwaterowanie i wyżywienie uczestników.

Kończąc szkolenie 2 grudnia sekretarz generalny Andrzej Gordon zasygnalizował, że kolejne szkolenia zaplanowane na 2004 roku będą kontynuacją tematów poprzednich. Najbliższe planowane szkolenia to:

1. Szkolenie kadr BORT oddziałów PTTK nt. "BORT PTTK - małe przedsiębiorstwa turystyczne w świetle najnowszych aktów normatywnych" z planowaną tematyką:

 • Strategia rozwoju turystyki PTTK i markowych produktów turystycznych - realizowana przez BORT PTTK - małe przedsiębiorstwa turystyczne.
 • Tworzenie markowego produktu turystycznego oraz warsztaty w zakresie tworzenia produktu turystycznego.
 • BORT PTTK i jego działalność w aspekcie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Podstawy prawne działalności BORT: w tym: akty prawne regulujące działalność gospodarczą oddziałów PTTK, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia.
 • Krajoznawstwo i turystyka w szkole w działalności BORT PTTK.
 • Formy działalności BORT PTTK, w tym: współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi, ogólnopolski system informacji turystycznej.

oraz

2. Szkolenie dla pracowników programowych oddziałów PTTK, kadry funkcyjnej nt. "Oddział PTTK w nowych uwarunkowaniach prawnych" z planowaną tematyką:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Akty prawne regulujące działalność oddziału.
 • Akty prawne regulujące działalność finansową oddziału.
 • Formy współpracy oddziałów PTTK z władzami lokalnymi.

Prosimy o kierowanie ewentualnych uwag i propozycji w zakresie planowanych na rok 2004 szkoleń do pionu organizacyjnego ZG PTTK (drogą elektroniczną na adres emoszczyńska(at)pttk.pl lub wkoprowski(at)pttk.pl lub telefonicznie 022 826 22 51 wew. 217, 218).

W. Koprowski, E. Moszczyńska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT