PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Klub Entuzjastów Roweru "Krajna" w Złotowie


Jako nauczyciel, między innymi wychowania fizycznego, instruktor ZHP, organizator turystyki od początku swej kariery zawodowej prowadziłem dla młodzieży wędrowne obozy kolarskie i sam uprawiałem, obok innych dyscyplin, kolarstwo wyczynowe. Dziś, już jako emeryt, prowadzę Klub Entuzjastów Roweru "Krajna" w Złotowie powstały na bazie poprzednio prowadzonego SKKT i Klubu Turystyki Kolarskiej "Wagabunda".

Klub Entuzjastów Roweru "Krajna" działający przy złotowskim domu kultury, a zrzeszony w Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Radzie Turystyki Kolarskiej w Toruniu, współpracuje z oddziałem Szlak Brdy w Bydgoszczy i z oddziałem w Złotowie. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez środowiskowych i regionalnych, zgodnie z corocznie opracowywanym harmonogramem. Są to między innymi:

1. Rajdy "Szlakiem grodów i legend po krainie złotowskiej".
2. Rajdy "Szlakiem szkół polskich byłego Związku Polaków w Niemczech".
3. Zloty gwiaździste z okazji corocznie się odbywającego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyńskiej w Krajence.
4. Rajdy rowerowe z okazji corocznie się odbywającego w Złotowie Euro Eco Meetingu o zasięgu ogólnopolskim.

Prawie każdego roku bierzemy udział w Ogólnopolskim Święcie Roweru organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Roweru "Cyklista" w Chojnicach. Nawiązywaliśmy i nawiązujemy współpracę z sąsiednimi klubami, między innymi z Klubem Rowerowym Rolsted im. Tadeusza Baka z Szamotuł i z Klubem Rowerowym "Kujawiak" z Inowrocławia. Współpracujemy z miejscowymi szkołami (podstawowymi, gimnazjalnymi i średnimi), propagując wśród młodzieży zasadność aktywnego wypoczynku na rowerze.

Obecnie przygotowujemy jako współorganizatorzy przyszłoroczny 53. centralny zlot rowerowy, który się odbędzie w sierpniu w Krajence.

Ryszard Kilar

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT