PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Chronić skarby Wybrzeża


Z inicjatywy Oddziału PTTK im. dr Aleksandra Majkowskiego w Sopocie, a przy współpracy wydziału oświaty i wydziału inżynierii i ochrony środowiska Urzędu Miasta w Sopocie zorganizowany został konkurs "Chrońmy wydmy i klify", którego uczestnikami mogli być uczniowie wszystkich typów szkół.

W konkursowe szranki stanęła dziatwa i młodzież sopockich szkół: PSP nr 6, PSP nr 10, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz II LO w Gdańsku. Jury oceniło 20 prac w kategorii projekt plakatu i 13 prac fotograficznych (zdjęcia, fotoreportaże) - dzieło 31 uczestników.

Laureatami zostali:

 • szkoły podstawowe:
  • I nagrody - Ewelina Magdziak - PSP nr 10 w Sopocie,
  • II nagrody - Monika Sadkowska - PSP nr 10 w Sopocie,
 • gimnazja i licea:
  • I nagrody - Łucja Trzebiatowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sopocie,
  • II nagrody - Katarzyna Sobczak - ZSO nr 1 w Sopocie,
  • III nagrody - Daria Korewo - ZSO nr 1 w Sopocie,
 • wyróżnień:
  • Anna Żuralska - ZSO nr 1 w Sopocie,
  • Joanna Karczewska - ZSO nr 1 w Sopocie,

w kategorii zdjęcie/fotoreportaż

 • szkoły podstawowe:
  • I nagrody - Magda Iżyłowska - PSP nr 6 w Sopocie, Jacek Osiński - PSP nr 6 w Sopocie,
  • I nagrody - Miriam Okuniewska - ZSO nr 3 w Sopocie,
 • gimnazja i licea:
  • I nagrody - Bartosz Pblecki - ZSO nr 3 w Sopocie,
  • II nagrody - Selena Pokitko - II LO Gdańsk,
  • III nagrody - Elżbieta Dobrzyńska - ZSO nr 3 w Sopocie.

Uroczystość ogłoszenia wyników wraz z prezentacją prac konkursowych odbyła się 27 października 2003 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sopocie. Nagrodzeniu laureatów towarzyszyli licznie koleżanki i koledzy - uczniowie ZSO nr 1. Wartościowe nagrody dla zwycięzców i ich opiekunów zakupiono ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkursowi towarzyszyło hasło Ziemia jest jedna.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT