PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Podróżując, poznają i odpoczywają


Od kilku lat krośnieński oddział Akcji Katolickiej w okresie wakacji dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta organizuje 2-3 autokarowe podróże o charakterze pariotyczno-wychowawczo-poznawczym. Uczestnikami są uczniowie krośnieńskich szkół podstawowych - dzieci pochodzące z rodzin niezamożnych. Trasy podróży wiodły każdorazowo przez interesujące pod względem historii, religii, architektury czy walorów krajobrazowych miejscowości woj. lubuskiego, a doznania z podróży wzbogacały wiedzę potrzebną w szkole i pozostawiły wiele niezapomnianych wrażeń - wspominają po roku uczestnicy.

Szczególne zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie podróży wykazuje mgr Małgorzata Brodzińska - członkini Zarządu Oddziału Akcji i dyrektor PSP nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Przejawiało się to i przejawia nie tylko w ustalaniu trasy podróży, doborze uczestników, ale i dodatkowego programu atrakcyjnego dla wszystkich.

Trasa tegorocznej podróży wiodła poprzez rejony ziemi lubuskiej określone Krajobrazem Roku 2003-04, tj. powiaty - świebodziński, międzyrzecki, a w gronie 40 uczestników dominowali głównie uczniowie PSP nr 1. Byli też reprezentanci pozostałych krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjum, Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy.


Atrakcją turystyczną Międzyrzecza są:
Muzeum Regionalne i ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego

W Paradyżu zapoznali się z historią zakonu cystersów, których osadził tu w 1230 r. wojewoda poznański Bronisz. Uczynili oni z terenów bagnisto-lesistych "Paradajs" - swoisty raj. Zabudowania pocysterskiego zespołu klasztornego są cennym zabytkiem architektury, zawierają wiele wartościowych dokumentów głównie obrazów, rzeźb, fresków. Wartościowe są też pamiątki zgromadzone w tamtejszym muzeum.

Na tzw. pętli Pniewo Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego poznali zachowane elementy niemieckiego systemu militarnego z II wojny światowej - największego w kraju zespołu fortyfikacyjnego. Są to "zęby smoka" - kilkupiętrowe schrony bojowe i stalowe kopuły zwane "panzerwerkami".

Duże wrażenie na uczestnikach podróży wywarły ekspozycje międzyrzeckiego Muzeum Regionalnego - archeologiczna, historyczna, artystyczna i etnograficzna, wśród których prawdziwą perłą jest przebogata kolekcja portretów trumiennych z XVII i XVIII w.

Szkoda, że tak interesujących eksponatów nie ma w naszym muzeum - szeptali młodzi krośnianie. Byli też w najstarszym zabytku Międzyrzecza - gotyckich ruinach zamku położonego w widłach Obry i Poklicy - zbudowanego w połowie XIV w. za czasów Kazimierza Wielkiego.

W tym roku przypada 1000. rocznica męczeńskiej śmierci Pięciu Braci Polskich sprowadzonych nad Obrę w 1001 r. przez ks. Bolesława Chrobrego. Uroczystości milenijne śmierci międzyrzeckich świętych benedyktynów odbyły się w czerwcu br. w Paradyżu i przed budowanym w Międzyrzeczu kościołem pod ich wezwaniem. Informację o życiu, działalności i męczeńskiej śmierci przedstawił uczestnikom podróży Franciszek Paź, a wiadomości te były tematem do konkursu przeprowadzonego wśród uczestników podróży.

Kolejny etap podróży to Rokitno - miejsce kultu maryjnego na terenie diecezji gorzowsko-zielonogórskiej. W tamtejszej XVIII-wiecznej bazylice mniejszej o bogatym wystroju barokowo-rokokowym znajduje się obraz Matki Boskiej (dzieło szkoły niderlandzkiej z XVI w.) z wizerunkiem polskiego orła, który przetrwał okres zaborów i terroru hitlerowskiego. Przy kościele urządzone jest muzeum, a w nim bogata ekspozycja poświęcona życiu i działalności tragicznie zmarłego ks. bp. Wilhelma Pluty.

Obejrzeli też zbudowaną na terenie sanktuarium Golgotę. Podczas podróży organizowane były konkursy, które tematycznie związane są z trasą i wydarzeniami. W konkursie drużynowym związanym z Pięcioma Braćmi Międzyrzeckimi zwyciężyły: Roksana Kłos i Justyna Wziętek, a kolejne miejsca zajęli: Magda Łoś oraz Patrycja Kuta i Paweł Kowalski. W konkursie wiedzy o regionie i trasie podróży zwyciężył Kamil Mendel przed Justyną Wziętek, Rafałem Zabojskim i Wiolettą Rain. Wyróżnieni zostali okolicznościowymi upominkami.

Opiekunami uczestników podróży byli: Wiolettą Dębicka, Jolanta Kaczmarek, Jolanta Rawojć oraz Franciszek Paź, a kierownikiem - Małgorzata Brodzińska. Organizatorzy, a zwlaszcza uczestnicy podróży szczególne podziękowania składają hojnym sponsorom: właścicielom piekarni z Łężysk, Markowi Matuszeskiemu z Krosna Odrzańskiego, mleczarni w Krośnie Odrzańskim oraz dowódcy 17. Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT