PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (13)/2003
ISSN 1642-0853

Odszedł Tadeusz Gumiński


Długotrwała choroba zabrała 23 sierpnia br. z naszego grona wybitnego krajoznawcę i regionalistę z Legnicy, ogromnie lubianego i szanowanego przez duże grono Tadeusza Gumińskiego.

Urodził się 25 sierpnia 1907 r. w Skrzeszewach koło Gostynia. Już w latach szkolnych włączył się do ruchu turystyczno-krajoznawczego, by na początku lat trzydziestych wejść w skład Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) w Łowiczu. W tym też czasie zadebiutował artykułami w "Łowiczaninie", w "Życiu Łowickim" i w "Ziemi". W 1934 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i rozpoczął pracę w Łucku, gdzie zaraz został wybrany prezesem tamtejszego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Do wybuchu II wojny światowej pełnił natomiast funkcję wiceprezesa oddziału wołyńskiego PTK. Założył i współredagował do 1939 r. "Ziemię Wołyńską", organ wspomnianego oddziału. Od początku uczestniczył jako oficer w ruchu oporu, będąc członkiem AK w obwodach Zamość i Biłgoraj.

Po wojnie przybył w 1950 r. do Malczyc na Dolnym Śląsku, osiadając jednak na stałe od 1 czerwca 1961 r. w Legnicy, gdzie był członkiem PTTK już od dwóch lat. Tadeusz Gumiński wniósł szczególne zasługi jako współorganizator Muzeum Miedzi w Legnicy i jego dyrektor w latach 1962-1972. Był też współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół Nauki (TPN) w Legnicy, któremu prezesował w latach 1950-1970, a w uznaniu zasług otrzymał godność Honorowego Prezesa. Od początku publikowania niezwykle wartościowych "Szkiców Legnickich" - organu TPN - stał się ich wieloletnim, aktywnym i życzliwym redaktorem. Równocześnie był bardzo aktywnym publicystą regionalno-krajoznawczym, między innymi od 1959 r. jako współpracownik "Wiadomości Legnickich", a później "Konkretów". Jedną z ważniejszych turystycznych pozycji stał się przewodnik Legnica i okolice (II wyd. 1982, Sport i Turystyka). Wykładał często na kursach przewodnickich w Łowiczu, w Łucku i w Legnicy.

Turystykę kwalifikowaną uprawiał głównie w ZHP, a do najważniejszych dokonań zaliczał przepłynięcie kajakiem trasy Płock - Gdańsk w 1929 r. W tym samym roku wziął też udział w skautowskim Jamboree w Anglii.

Za swoje zasługi dla kraju Tadeusz Gumiński został odznaczony w 1939 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1972 r. - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał ponadto: srebrną odznakę Zasłużony Opiekun Zabytków, tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa od 1975 r., Medal Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i godność Honorowego Członka tegoż towarzystwa od 27 maja 1984 r. oraz wiele innych nagród honorowych i rzeczowych.

Odszedł jeden z tych, którzy łączyli stare i nowe czasy. Cześć Jego pamięci!

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT